23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Hvilke krav gjelder for nedgravde oljetanker i din kommune?

Dersom din hjemkommune ikke har vedtatt noen lokal forskrift, gjelder i stedet forurensningsloven § 7. Dette gjelder også for nedgravde oljetanker som ikke omfattes av virkeområdet til lokale forskrifter (i praksis ofte tanker under 3 200 liter).

Forurensningsforskriften kapittel 1 angir krav for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker. Den enkelte kommune må imidlertid vedta bestemmelsene i en lokal forskrift for at disse kravene skal gjelde. Forskriften gjelder i utgangspunktet bare for tanker over 3 200 liter, men kommunen kan i sin lokale forskrift bestemme at den også skal gjelde for mindre tanker. Dersom din hjemkommune har en lokal forskrift om nedgravde tanker, vil denne stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker som fortsatt er i bruk, oppgraving (eventuelt igjenfylling) av tanker som ikke lengre er i bruk samt registrering av opplysninger om tanken.

 Dersom din hjemkommune ikke har vedtatt noen lokal forskrift, gjelder i stedet forurensningsloven § 7. Dette gjelder også for nedgravde oljetanker som ikke omfattes av virkeområdet til lokale forskrifter (i praksis ofte tanker under 3 200 liter).

I de to kommunene hvor DMR Miljø og Geoteknikk har kontorer ( Oslo og Trondheim kommune) skal tanker fjernes

Før fjerning må tanken tømmes og renses. Dette bør gjøres av et firma som har kompetanse på tankrens. Etter tanken er renset får du et gassfri-sertifikat fra firma som har utført jobben. Når tanken er tømt og renset, kan du selv eller et firma grave den opp og levere den til en godkjent gjenbruksstasjon. Påfyllings- og lufterør skal fjernes, flatklemmes eller plomberes før oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilfylling. Når tanken skal leveres på godkjent gjenbruksstasjon (Grønmo eller Haraldrud i Oslo), må du vise frem gassfri-sertifikatet. Uten et gassfri-sertifikat kan du risikere å ikke få levert tanken.

Tanken må være helt tom ved levering. Vi anbefaler at du deler tanken i to om du har mulighet for det.

Du må levere dokumentasjon på at tanken er renset, gravd opp og levert til godkjent avfallsmottak. Det gjør du ved å fylle inn et digitalt skjema. Her kan du også laste opp all tilgjengelig dokumentasjon.

Du kan søke om å få tillatelse til at tanken bli liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon. I noen få tilfeller kan Bymiljøetaten gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tankens plassering og utfordringene med å grave den opp. Med søknaden må du legge ved beskrivende bilder som viser hvor tank, samt påfyllings- og lufterør er plassert.

 Skaderisiko

Tankene vil alltid inneholde restolje, og selv tanker som er «fyrt tomme» vil i snitt inneholde 100 liter restolje per kubikkmeter av tankens totale volum. For å unngå søl og uhell er det viktig at tanken tømmes før den løftes opp av bakken. Miljødirektoratet og DMR anbefaler også at tanken rengjøres etter at den er tømt. Dette bidrar til å få ut all restolje. I tillegg kan krav til rengjøring også følge av andre hensyn og regelverk, for eksempel arbeidstilsynets regelverk for arbeid på tanker og av hensyn til brann- og eksplosjonsfare ved bruk av varmedannende redskaper (skjærebrennere, vinkelslipere o.l.) for å demontere tanken.

Derfor anbefales det normalt at tanken graves opp, sammen med eventuell forurensning ved tanken.

Dersom det er uhensiktsmessig å fjerne all forurensning, vil det normalt være tilstrekkelig å fjerne løsmasser som overgår kvalitetskriteriene for grunnforholdene til eiendommens arealbruk. Det vil for eksempel være strengere kvalitetskrav til jord i boligarealer og barnehager enn på industrieiendommer. Avgrensning av masser som må kjøres bort kan føre til betydelige besparelser for grunneier.

DMR kan foreta nødvendige undersøkelser og skaffe nødvendig dokumentasjon (prøver til kjemisk analyse) i forbindelse med opprensningen, utarbeide sluttrapport og foreta oppfølging i forhold til myndighetene.

DMR har utført rådgivning i forbindelse med oppgraving av >5 000 oljetanker siden 1994, og er i stand til å vurdere problemstillingene som kan oppstå i forhold til risiko for setningsskader, og risikovurderinger dersom det etterlates restforurensning i grunnen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

https://www.dmr.as/forurenset-grunn/opprensing-og-dokumentasjon-ved-oppgraving-av-oljetank/

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

LM
Lars Mortensen
lmn@dmr.dk

Send til en kollega

0.062