23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Når skal du vurdere risiko fra forurenset grunn?

Dersom undersøkelsene viser forurensning over normverdi, skal du gjennomføre en risikovurdering. DMR Miljø og Geoteknikk hjelper til med undersøkelser og risikovurdering etter Miljødirektoratets krav.

Omfanget av risikovurderingen avhenger av blant annet forurensningsnivå, arealbruk og miljømål.

Alle kartlagte lokaliteter med forurenset grunn som overstiger normverdier eller naturlige bakgrunnsnivåer i området, skal gjennomgå en form for risikovurdering.

Risikovurderingens omfang vil imidlertid variere fra sak til sak og styres blant annet av forurensningsnivå, arealbruk og miljømål for lokaliteten.  Veilederen legger opp til en trinnvis framgangsmåte, fordelt på tre trinn. En trinnvis tilnærming gjør at enkle saker avklares raskt uten omfattende tids- og ressursbruk. Større ressurser må imidlertid settes inn for å avklare risiko i mer kompliserte og/eller alvorlige situasjoner. Datagrunnlaget utvides for hvert trinn slik at man reduserer usikkerheten og bedrer beslutningsgrunnlaget.

 FORENKLET RISIKOVURDERING - TRINN 1
En forenklet risikovurdering (trinn 1) avgjør om det er en risiko ved å sammenligne med normverdier for forurenset grunn, bakgrunnsverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn.

I en forenklet risikovurdering vurderer du om forurensningen i grunnen overskrider eller er innenfor tilstandsklassene som normalt aksepteres for gjeldende arealbruk på lokaliteten.

Du må også vurdere om tilstandsklassene er strenge eller konservative nok for lokalitetens miljømål eller om det er spesielle forhold ved din lokalitet som tilsier at man må være mer konservativ i vurderingene.

  • Stedsspesifikk risikovurdering: Ved behov for stedsspesifikk risikovurdering for menneskers helse eller spredning er det i beregningsverktøyene mulig å beregne stedsspesifikke akseptkriterier eller grenseverdier og estimert spredning for de ulike stoffene som lokaliteten er forurenset med.
  • Stoffer uten normverdier: Det finnes mange helse- og miljøskadelige stoffer som det ikke er utarbeidet normverdi for. Dersom det påvises forhøyede konsentrasjoner av stoffer uten normverdi, skal det gjøres en vurdering av om området anses som forurenset ved å beregne en lokal normverdi for stoffene.
  • Stoffer eller arealer uten tilstandsklasser: For stoffer uten tilstandsklasser eller for arealbruk som ikke er omtalt i tilstandsklassesystemet, må du gjennomføre en risikovurdering for mennesker, spredning og terrestrisk økosystem dersom det påvises forurensning.

UTVIDET RISIKOVURDERING - TRINN 2 OG 3
I trinn 2 bytter du ut mange av sjablongverdiene i trinn 1 med stedsspesifikke data om lokaliteten. Informasjon om dette henter du fra litteratursøk, feltarbeid og laboratorieforsøk.

En utvidet risikovurdering (trinn 2) er nødvendig dersom:

  • forurensningen er omfattende, komplisert, eller i flere ulike medier, for eksempel porevann, grunnvann og resipient.
  • lokaliteten er så forurenset at det i henhold til tilstandsklassesystemet skal gjennomføres en utvidet risikovurdering der det er påvist helse- og miljøfarlige stoffer der det ikke er utarbeidet normverdier og/eller tilstandsklasser for områdets arealbruk ikke er omtalt i tilstandsklassesystemet, eksempelvis LNF-områder.
  • det er stor usikkerhet rundt forurensningssituasjonen og risikoen, eller  forurensningen ligger i eller tett på sårbare områder, som for eksempel verneområder, Ramsar-områder eller sårbare resipienter.

Teoretiske beregninger og målinger i felt
I en utvidet risikovurdering (trinn 2) gjennomfører du teoretiske beregninger og modellering basert på informasjon om lokaliteten og data fra feltundersøkelser.

Videre kan risikovurderinger utvides (til trinn 3) ved at du gjennomfører flere målinger i felt, for eksempel gassmålinger i bygg eller innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i vann og/eller organismer (biota).

REDUSERE USIKKERHET
En utvidet risikovurdering (trinn 2 – 3) vil være mer kompleks enn en forenklet risikovurdering (trinn 1). Informasjon som innhentes og data som utarbeides reduserer usikkerheten og gjør risikovurderingen mindre konservativ enn en forenklet vurdering. Dette skyldes at en forenklet risikovurdering i hovedsak baserer seg på konservative standardverdier (sjablongverdier) som skal beskytte det som er sårbart, og i liten grad inkluderer stedsspesifikk informasjon om lokaliteten som vurderes.

Her får du veiledning til tre ulike risikovurderinger som er relevante i arbeid med forurenset grunn:

  • vurdere risiko for mennesker (human helse)
  • vurdere spredning til resipient
  • vurdere risiko for terrestrisk økosyste
  • I mange tilfeller må du vurdere risiko for flere av punktene over.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog
 +47 905 51 625

https://www.miljodirektoratet.no/

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001. Det er din sikkerhet for kvalitet og levering av oppgave.

 

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

LM
Lars Mortensen
lmn@dmr.dk

Send til en kollega

0.031