23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Overvannshåndtering og flomplan

Treleddsstrategien – helhetlig overvannshåndtering til grunn for tiltak. Lokal overvannsdisponering (LOD) og plan for overvann. Positive effekter knyttet til åpne overvannstiltak. Avklar målsetting og risikoaksept. DMR bruker SCALGO Live.

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en resipient (tradisjonell metode), eller man kan ta i bruk såkalte LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering).

Klimaendringene har medført strengere krav til dokumentasjon og planer for overvann i startfasen av byggesaker. Økt nedbør og timesnedbør gir et økt behov for løsninger som kan håndtere vannet.

Lokal overvannsdisponering (LOD) og plan for overvann.

Plan for overvann skal minimere tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt på eiendommen via infiltrasjon, utslipp til resipient (bekk, elv, innsjø) eller på annen måte utnyttes som ressurs for eksempel i plantebed eller regnbed. Lokal overvannsdisponering (LOD) og skal i størst mulig grad opprettholde naturens naturlige kretsløp slik at selvrensningsevne utnyttes. Det skal også ta høyde for ekstremvær der dimensjonerende faktor er, for eksempel en 100 og 200-års flom.

Eksempler på tekniske løsninger:

 • Fordrøyning og infiltrasjon i gresskledde grøfter langs gater, kalt vadi
 • Åpne bassenger, renner mm.
 • Regnbed, plantebed og sedum og grønne tak
 • Permeable belegg
 • Beholde eksisterende trær, plante nye trær
 • Infiltrasjonsanlegg
 • Areal tilrettelagt for oversvømmelse
 • Flerfunksjonelle lekeområder.

Vi jobber med løsninger som ser til naturen, blant annet gjennom åpning av bekker som tidligere er lagt i rør og infiltrasjon av overvann gjennom grønne strukturer, i tillegg til tradisjonelle løsninger i rør. DMR tilbyr en rekke tjenester innen klimatilpasning, overvannshåndtering og flomsikring. Våre kunder er både offentlige og private aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. DMR er kjent med kommunens overvannsveileder, sjekklister og VA-norm og avklarer grunnforhold, gjerne med infiltrasjonstest, for å sjekke grunnens evne til å absorbere og infiltrere vannet. Oversikt på drenslinjer, flomveier og om eiendommen er flomutsatt innhentes. Det kan være nødvendig å foreta avklaringer med kommunen, byggherre eller arkitekt/landskapsarkitekt underveis.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av konsept for overvannshåndtering
 • Overvannsstrategi og overvannsplan
 • Eventuelle detaljer som viser kummer og snitt mm.
 • Beregning og redegjørelse
 • Søknad til kommunen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud i forbindelse med overvannshåndtering og flomplan.

 DMR bruker SCALGO Live

SCALGO LIVE er et interaktivt internettbaserte verktøy som kan gi en oversikt av blant annet avrenningslinjer, og identifisere områder hvor vannet kan samle seg ved ulike nedbørhendelser.

På den måten gjør SCALGO LIVE det mulig å vurdere og overvåke flomrisiko på en eiendom, et område eller hele kommunen. I tillegg kan man se muligheten for å minimere flomrisiko ved å endre terrenget i modellen (SCALGOLIVE).  Verktøyet kan være et godt diskusjonsgrunnlag og gir mulighet til å dele forslåtte tiltak i et godt tverrfaglig samarbeid om overvannshåndtering.

Oppsummert kan man:

 • Få oversikt over den totale flomrisikoen på en eiendom, eller hele kommunen ved å kartlegge flomrisiko fra havet, i lavterrenget og fra bekker.
 • Forstå risikofaktorer ved å arbeide interaktivt med data og kartlegging.
 • Undersøke terrengskråninger raskt ved bruk av høydeprofiler og ha stor betydning for planlegging og prosjektering av VA-anlegg.
 • Se volumet og vanndybde i et basseng i terrenget.
 • Undersøke effekten av terrengendringer
 • Havnivåstigning er også et verktøy som finnes i SCALGO LIVE, og den viser de oversvømmende områdene for en hvilken som helst havnivåstigning ved bruk av glidebryteren for å stille inn ønsket verdi.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson:  Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
 +47 905 51 625

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder Oslo, miljøgeolog
+47 992 92 070 knk@dmr.as

Send til en kollega

0.046