23948sdkhjf

Nye regler for lastsikring: Ikke bare sjåførens ansvar, nå er også transportforetaket ansvarlig

NYE REGLER: Fra 1. januar fikk transportforetak et medansvar for lastsikring, melder NHO Logistikk og Transport.

Lovendringen gjør at sjåføren ikke står alene med ansvaret for at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet.

Her er vegtrafikkloven §23, med det nye avsnittet i kursiv:

§ 23. Ansvar for kjøretøyets stand m.m.

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.

Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Ved transportoppdrag skal transportforetaket sette føreren i stand til å oppfylle sine plikter etter første ledd slik at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om transportforetakets plikter, herunder nærmere regler for visse typer kjøretøy.

Medansvaret utvides kun til transportbedriften

De nye reglene betyr at bedrifter som ikke kan kategoriseres som "transportforetak" heller ikke får utvidet ansvar. I høringsnotatet skilles det mellom transportforetak og andre aktører i logistikkjeden. Der står det tydelig at medansvaret kun utvides til å gjelde transportforetaket i tillegg til sjåføren:

Ansvar for transportforetak

Fra et behov for frakt av gods oppstår, til tjenesten er levert, involveres ofte mange ledd. Det kan være produsent, vareeier, avsender, varebestiller, oppdragsgiver, speditør, transportforetak, sjåfør mv. Ansvarskjeden i et transportoppdrag er ofte komplisert, og noen transportledd kan også inneha flere roller.

Tilrådningen fra Statens havarikommisjon, jf. punkt 2.1.3, angir et medansvar for «transportør og ev. avsender».

Høringsnotatet avgrenser imidlertid medansvaret for sikring av last til «transportforetak». Bakgrunnen for dette er at «transportforetaket» anses å være leddet i transportkjeden som er nærmest sjåføren, og som i størst grad vil kunne påvirke at lasten sikres forsvarlig og forskriftsmessig.

I høringsnotatet vises det til at transportforetaket er den parten som har påtatt seg transportoppdraget og som skal følge transporten hele vegen, i motsetning til avsender som kun avgir godset til transport. Det vil derfor være utfordrende å ansvarliggjøre avsender for at transporten skjer i strid med lastsikringskravene ettersom lastsikringen ofte vil ligge utenfor avsenders kontroll.

Opphav og kilder: NHO Logistikk og Transport og Regjeringen.no

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125