23948sdkhjf

Produksjonslogistikk: Interessant logistikkseminar i Trondheim

Produksjonslogistikk:Interessant logistikkseminar i TrondheimProfessor Olav Solem ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT) var den drivende kraft bak innbydelsen til et seminar ...

Produksjonslogistikk:

Interessant logistikkseminar i Trondheim

Professor Olav Solem ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT) var den drivende kraft bak innbydelsen til et seminar i Trondheim tidligere i høst. Hovedtemaet var introduksjonen av en ny, funksjonsorientert organisasjonsform i produksjonsbedrifter.

Oddvar Eikeri Trondheim

Professor Everth Larsson fra Lunds Universitet i Sverige har forsket omkring dette temaet og var innbudt til å holde hovedinnlegget.

Noe av hensikten var også å kunne vise til noen erfaringer fra omstillingsprosesser i ledende bedrifter, med vekt på logistikk, strategi og organisering. Av de seks cases som ble presentert skal vi kort omtale fire i denne artikkelen.

Bakgrunnen for seminaret

Økt konkurranse skaper nye økonomiske, politiske og kulturelle rammebetingelser for store deler av norsk industri - nasjonalt så vel som internasjonalt. Det stilles store krav til bedriftenes vilje og evne til omstilling og fleksibilitet når det gjelder marked, produkter, teknologi og organisering. Prosessorientering, relasjonsutvikling og nettverk kan være sentrale virkemidler for å lykkes i konkurransen.

Den tradisjonelle hierarkiske og funksjonsorienterte organisasjonsformen har vist seg å ha mange svakheter. Mange bedrifter arbeider derfor med å finne alternativer til denne måten å organisere virksomheten. Et alternativ er prosessorientering av bedriften med tanke på større fleksibilitet, økt kundefokusering og verdiskapning, og dermed økt konkurransekraft.

En mer prosessorientert organisasjonslogikk danner også grunnlaget for mye av den dominerende nettverkstenkningen. Nettverkene mellom bedrifter har ulik karakter og byr på store variasjoner. Noen er basert på langvarig samarbeid og tradisjoner, andre er av ny karakter. Noen bedrifter konsentrerer seg om et fåtall samarbeidspartnere, andre er avhengige av et komplekst nett av samarbeidspartnere og underleverandører.

Mot denne bakgrunnen ble det invitert til et seminar der det gjennom forelesninger, gruppearbeid og spørsmålsrunder var ønsket å sette følgende spørsmål i sentrum:

Hvordan skapes og utnyttes regionale nettverk og kompetansenettverk for å utvikle konkurransekraft?

Prosessorientert organisasjonsutvikling

Professor Everth Larsson fra Lund Universitetet i Sverige, som har skrevet en bok om dette temaet (se egen bokanmeldelse nederst), introduserte denne nye organisasjonsformen. Uten at det skal være noen oppsummering av hans innlegg, så passet det godt inn i de tankebaner som angår logistikkpersonalet. Vi er vant til å tenke helhet, tid og kostnader - og har vel lite sans for snever sektor tenking. Det ville åpenbart være en fordel for vårt arbeid om alle i organisasjonen kunne heve blikket og ta inn det store bildet før de tar sine avgjørelser.

Utviklingen av en logistikkorganisasjon

Strategiske endringsprosesser i Håg

Tore Gulliksen, direktør produksjon og logistikk i Håg, fortalte og visualiserte hvordan de gjennom sin bedriftskultur, samhold og JIT tankegods har møtt de store utfordringene med å produsere på Røros og selge stoler i 20 land, med Europa som hjemmemarked.

Deres motto for produksjon og logistikk er enkelt, men forståelig og uttrykker det som er bakgrunnsmusikken for dem som er med i den prosessen. Det som det handler om er kort og godt om:

Håg har en filosofi omkring det å være lokalisert på Røros. De sier at: Nærhet til markedet er et spørsmål om responsevne og leveringstid, ikke antall kilometre.

Endringsledelse

Fra shipping til logistikk

Olav Espeland, Manager Logistics i Wallenius Wilhelmsen Lines tok utgangspunkt i Peter Druckersitatet «knowledge has become the key economic resource and the dominant - and perhaps even the only - source of competitive advantage». Med dette som sannhet får det en dramatisk påvirkning på måten vi driver vår forretning. Det vil influere på alt fra vår strategi til vårt produkt og våre prosesser og vår organisasjon.

Bedriften transporterer biler, landbruksutstyr og anleggsmaskiner. Finansanalyser viser at lagerbindingen i supply chain står for mellom 10 og 15 % i bilindustrien. Av årsproduksjonen på 60 millioner biler blir 8 millioner (13 %) fraktet over havene.

Antall bilprodusenter har avtatt fra 35 i 1970 til 12 i år 2000 - og det forventes en ytterligere halvering innen 2010. Bruk av e-handel i kjøpeprosessen av biler er mangedoblet, men ennå kjøpes bare 4 % av bilene over nettet.

Konsepter for dør-til-dør levering av biler vil kreve:

For å oppnå en slik radikal forbedring jobbet de etter JIT filosofien med bemyndiget personale som arbeider i team - og der holdninger, ferdigheter, evner og kunnskaper er de mest relevante elementene for å nå det nye nivået av ytelse mot kundene.

Ledetiden i distribusjon av biler er redusert fra 45 dager i 1992 til15 dager i år 2000.

I fremtiden vil konkurransen stå mellom supply chains og ikke innen den enkelte kjeden mente Espeland.

Endringsledelse

Fra shipping til logistikk

André Kroneberg, Dr. ing. og senioringeniør i Marintek, tok for seg de fire strukturelt forskjellige scenarier som ga grunnlaget for nytenking innen logistikk hos Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL).

WWL gjennomførte en slik scenarioprosess for å utvikle en felles forståelse av hvilke fremtidige utfordringer man ville stå overfor innen logistikk. De så at hovedendringer i omgivelsene bl.a. besto i :

Disse endringene ble så adressert gjennom scenarier. Slik fikk WWL utviklet nye logistikktjenester mot konkrete kundekrav - gjennom en strukturert prosess.

For så å analysere eksisterende og nye logistikkløsninger benyttes prosessmodellering til å dokumentere hovedprosesser, roller og ansvarsforhold - samt identifisere eventuelle nye muligheter for utvikling av ytterlige nye løsninger.

I dag har således WWL tre forretningsområder - sjøtransport, over land og logistikkservice som er en tredjeparts supply chain management service.

WWL's visjon er «å hjelpe våre kunder til å lykkes gjennom innovative transport- og logistikkløsninger».

Internasjonal logistikk, globale verdikjeder

Erfaringer fra norsk møbelindustri

Håkon Raabe, Dr. ing., selvstendig konsulent/Post. Doc., BI, tok oss med på en reise der Ekornes og Stokke Gruppen, møbelindustrien på Sunnmøre, hadde hovedroller i case studiet. Raabe, som har arbeidet med disse bedriftene og fulgt dem over tid, illustrerte deres liv, tanker og grep fra design og produksjon til markedsføring på verdensbasis med nisjeprodukter. Bedriftenes sjel ligger i en bedriftskultur der enkeltmennesket blir tatt vare på, der enkeltindividene skjønner hva det dreier seg om for at bedriften skal eksistere og der alle står sammen for at ting skal skje.

Bedriftskulturen er livsviktig for driften, men ikke nok for å ta de konkurransemessige endringer i markedet. Nye grep må til når produktene, logoene, opprinnelsesland og reklame kopieres fra lavkostprodusenter uten de samme kvalitetskrav. Ekornes har da også endret sin leverandørstruktur, gått nye veier på sine hovedmarkeder med omstruktureringer med inngåelse av partnerskap med markedsleddene. Filosofien her er at: Sammen skal vi organisere de 20 mest profitable kvadratmeterne i butikken.

Både Ekornes og Stokke Gruppen eksperimenterer med fremtidige driftsformer.

Raabe viste hvordan effektivitet i verdikjeden skapes gjennom å koble prosesser på tvers av bedrifter. Han viste også hvordan virtuell integrasjon skaper nettverk av forretningsenheter.

Møbelindustrien på Sunnmøre, særlig Ekornes, må berømmes for stadig å oppnå fortjenestemarginer oppunder 20 %.

www.iot.ntnu.no

-------------

Bokanmeldelse:

Processbaserad verksamhetsutveckling

Hva er din prosess? For oss som arbeider med logistikk er helhetssyn på enkeltsituasjoner i bedriften et viktig begrep. Vår prosess er hele verdikjeden, uten at den organisasjonen vi arbeider i er en prosessorganisasjon.

Oddvar Eikeri

«Processbaserad verksamhetsutveckling» ble utgitt på svenske Studentlitteratur AB i 2001, og er skrevet av Everth Larsson og Anders Ljungberg, som begge har en doktorgrad fra Tekniska Högskolan i Lund.

Forfatterne har sett på flere definisjoner av begrepet prosess, men tar sitt utgangspunkt i følgende definisjon for hva en prosess betyr i deres prosessorganisasjon:

«En prosess er et repetitivt anvendt nettverk av aktiviteter som er lenket til hverandre i en ordnet rekkefølge og som anvender informasjon og resurser for å transformere objekt inn til objekt ut, fra opprinnelse til tilfredsstillelse av kundens behov».

Videre skal: «Prosesseieren utvikle og styre sin prosess fra et helhetsperspektiv for å optimalisere prosessens totale resultat på lang sikt».

Boken omhandler hva en prosessorganisasjon er, hvorfor det er interessant å bytte til en slik organisasjonsform og hvordan man får til en slik endring. Det er uhyre få organisasjoner i verden som har noe tilnærmet en slik organisasjonsform, men forfatterne har funnet noen kandidater - og disse har gjort det økonomisk meget bra.

Forfatterne har mange interessante betraktninger omkring hvordan sluttresultatet avhenger av forskjellige parametere som påvirker en prosess - som tidsaspektet, omfanget, fleksibiliteten i organisasjonen og andre vanskelighetsgrader.

Om leseren ikke skulle være opptatt av prosessorganisasjonsutvikling, så inneholder boken det meste av de tanker, holdninger, målinger, rettledninger og grep som leseren bør anvende for å møte fremtidens konkurranseutfordringer. Boken kan bestilles via www.studentlitteratur.se

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096