23948sdkhjf

Grieg Logistics: Spennende seminar om leieproduksjon i Øst-Europa

Grieg Logistics:Spennende seminar om leieproduksjon i Øst-EuropaHøy kronekurs og en lite næringsvennlig politikk tvinger stadig flere norske bedrifter utenlands. Grieg Logistics gjennomførte tidligere...

Grieg Logistics:

Spennende seminar om leieproduksjon i Øst-Europa

Høy kronekurs og en lite næringsvennlig politikk tvinger stadig flere norske bedrifter utenlands. Grieg Logistics gjennomførte tidligere i høst et svært interessant og dagsaktuelt seminar om outsourcing av produksjon til østeuropeiske lavkostland. Her fikk man blant annet høre om erfaringene til Rolls-Royce Marine og hvilken støtte myndighetene gir til bedrifter som ønsker å flagge ut. Den polske ambassaden gjorde sitt beste for å markedsføre sitt eget hjemland, og KRIPOS ga gode råd om hvorledes man skal unngå å komme i konflikt med den organiserte kriminaliteten. Seminararrangøren selv står selvfølgelig klar med all logistisk støtte til bedrifter som tvinges i østerled.

Outsourcingsdirektør Warner Ten Kate i Rolls-Royce Marine var en av mange interessante foredragsholdere under Griegseminaret om leieproduksjon i Øst-Europa

Henning Ivarson Bergen

Grieg Logistics var nok klar over at temaet var aktuelt, men responsen var likevel over all forventning. Med mer enn dobbelt så mange påmeldte enn forventet ble det problemer med å finne store nok lokaler, og arrangementet ble i siste liten flyttet til toppetasjen i den imponerende Grieg-gården på kaikanten av Vågen med en imponerende utsikt over Bryggen og Fløien.

Rolls-Royce Marine har lang erfaring med å sette ut produksjonen til lavkostland, og outsourcingsdirektør Warner Ten Kate opplyste at de blant annet har oppnådd å redusere produksjonskostnadene med mellom 70 til 80 prosent ved flytting fra Skandinavia til Polen. Selv med økte logistikkostnader, snakker man fort om en reell besparelse på 50 til 60 prosent. Rolls-Royce Marine har 18 produksjonsenheter i Skandinavia, UK og Nord-Amerika, i tilegg til montering i lavkostlandene Polen og Korea. Nå blir ca. 7,5% av produkter og tjenester kjøpt via leverandører i lavkostland. Denne andelen skal imidlertid økes til over 20% innen 2005. Det er med andre ord snakk om en tredobling i løpet av få år.

Ten Kate anbefaler potensielle bedrifter å starte med en systematisk analyse av produktene med tanke på om de har kjerneverdi eller ikke, om de skal produseres selv eller kan kjøpes, ABC etc. Likeledes må man foreta en kostnadsanalyse med tanke på hvor mye fabrikasjonsprisen kan reduseres, samtidig med at man kartlegger tilleggskostnadene. Med tanke på å opprettholde leveringspresisjon og kvalitet, må man også vurdere kompleksiteten i fabrikasjonen og fastsette krav til tilrettelegging og oppfølging.

Han rådet videre bedriftene å nedsette en gruppe for core/noncore-analyse, og delegere outsourcingsansvaret til én person - gjerne i innkjøpsavdelingen. Det er viktig at man kontrollerer at alt underlag/spesifikasjoner er komplett, at man utreder hvilke betingelser lavkostleverandøren jobber for, og at man gjerne inngår en avtale med en lokale krefter som kan bistå.

Rolls-Royce Marine betrakter ikke produksjon i lavkostland som noen trussel av norske arbeidsplasser. Tvert imot anser man dette som en sikring av de eksisterende arbeidsplassene ved at konkurranseevnen blir styrket. Ten Kate poengterer imidlertid at utviklingen stiller store krav til omlegging og nytenking innen logistikk.

- Ekstern logistikk og transport er ikke noen kjernevirksomhet for Rolls-Royce Marine, men like fullt en kritisk suksessfaktor. Partnerskap og integrerte logistikkløsninger blir derfor stadig viktigere for oss. Konseptutvikling og integrering av logistikkløsninger blir dermed et kritisk kompetansefelt. Den operasjonelle delen av logistikken skal være så enkel som mulig, rask, effektiv og ha kostnadsfokus, konkluderte Ten Kate.

På spørsmål om de farligste fallgruvene, poengterte han betydningen av et grundig leverandørutvalg. Når valget er tatt, er det svært viktig å hjelpe bedriftene igang, få dem til å tenke riktig, og følge med hele tiden.

Krever lokal oppfølging

Nær halvparten av utlandsproduksjonen til Rolls-Royce skjer i Polen, der selskapet har en egen hub. Denne ledes av Jerzy Czuczman som underbygget rådene til Ten Kate. Polen var en europeisk supermakt på 16 og 1700-tallet, men landets nære historie er som kjent preget av mange opprivende kriger og kommunistisk herredømme. Selv om landet nå gjennomgår en voldsom økonomisk utvikling, er polakker flest fortsatt preget av kommunistperioden i den forstand at de er vant til at utenforstående tar de viktige avgjørelsene. De fleste polakker er også vant til å jobbe i et fast mønster, og således er avhengig av feedback for å forbedre seg og gjøre tingene annerledes. Arbeidsmoralen er imidlertid på topp, og de aller fleste har en svært positiv grunnholdning. Kommunistperioden gjorde oss vant til å gjøre det best ut av enhver situasjon, som Czuczman uttrykte det. Han la forøvrig til at likestillingen langt fra er kommet så langt som den er i Vest-Europa. Kvinnelige ledere har måttet kjempe seg opp gjennom et mannsvelde, og er derfor svært dyktige. Omtrent som i Norge altså...

Tett samhandel mellom Norge og Polen

Som «Commercial Counsellor» ved den polske ambassaden i Oslo, arbeider Bohdan Jelinski med den økonomiske utviklingen mellom Norge og Polen. Etter flere år med norsk overtak, går handelsbalansen mellom våre to land nå i polsk favør. Det skyldes først og fremst en dramatisk reduksjon av fiskeeksporten etter at prisen på norsk fisk er blitt doblet de to siste årene, og at polakkene nå kjøper stadig mer olje fra russiske raffinerier. Halvparten av den polske eksporten til Norge er relatert til skipsbygging og offshorekonstruksjoner.

Selv om også polakkene ga vår kjære statsminister en nesestyver da det ikke ble noe av gassavtalen til 5 milliarder kroner i fjor, er det svært gode og tette politiske relasjoner mellom de to landene.

Kombinasjonen av billig arbeidskraft og en rask overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi med sterk fokus på privatisering og eksport, har gjort Polen meget attraktivt for utenlandske investeringer. Landet har en svært sentral plassering, i tillegg til at det er blitt politisk stabilt og åpner seg mer mot vest. Polen ble som kjent medlem av OECD i 1996, av NATO i 1998 og blir høyst sannsynlig medlem av EU i 2004.

Den gjennomsnittlige industriarbeiderlønnen var i fjor på 2,8 dollar pr time. Til sammenligning var den i Tyskland 22,6 og 10,5 i Spania. Til tross for en forventet lønnsøkning, er Bohdan Jelinski overbevist om at Polen vil forbli et lavkostland i minst 10 til 15 år til. Den praktiske CDen «Economic Guide to Poland» kan fås ved henvendelse til den polske ambassade i Oslo på telefon 22 43 00 15.

Gode erfaringer

Bransjesjef Egil Sundet i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) analyserte både de vanskelige forholdene norsk industri arbeider under og fortalte om de erfaringene norske bedrifter har gjort med produksjon i utlandet. Fra TBLs ståsted er dagens situasjon for mange norske bedrifter svært dyster. Kronen fortsetter å styrke seg både mot dollar og euro, og mange norske varer har blitt 15% dyrere den siste tiden. I løpet av de siste ti årene har lønnsutviklingen i Norge ligget 10% høyere enn i de landene vi konkurrerer med, og vi har verdens høyeste sykefravær.

Politikken som føres er i følge Sundet svært lite industrivennlig. Han trakk frem dårlige avskivningssatser, stadige endringer i FoU-ordningene, aksjeutbytteskatten, formueskatten, el-avgiften og arbeidsgiveravgiften.

Da en rekke TBL-bedrifter nylig ble spurt om hva som ville skje dersom det ikke skjedde noe med kronekursen, svarte hele 60% av de ville vurdere en utflagging. 40% oppga at de ville måtte foreta kutt i investeringsplaner, 30% ville måtte gjennomføre oppsigelser, mens 5% oppga at man måtte legge ned produksjonen.

TBLs gjennomførte i fjor en undersøkelse om uteetablering. Av 449 spurte bedrifter, hadde 178 uteproduksjon, hvorav halvparten var blitt etablert de siste fem årene. Kostnadskutt var viktigste årsak til at disse bedriftene utflagging. 91% av bedriftene hadde gode erfaringer med kvalitet, 95% med pris og 75% med leveringsevnen.

TBL-bedriftenes råd rundt uteetablering går først og fremst på grundighet i forberedelsene. Gjennomfør et grundig forprosjekt før man setter i gang. Det er viktig å sette seg inn i lokale forhold som språk og kultur, og rådfør deg med folk som har lokal kjennskap. Vurdér ikke minst risikoen i de landene man satser.

Å starte med leieproduksjon kan være et første steg for eventuell senere uteetablering. Still krav om kvalitet fra første stund, og sats på dyktige lokale ledere. Det har TBL-bedriftene god erfaring med.

Kvalitetssikring og tett oppfølging anbefales også. Sats på skolering av de ansatte. En representant fra egen bedrift bør dessuten regelmessig være tilstede - spesielt ved endringer av produksjon eller produkt.

Nærhet er viktig ved vurdering av produksjonsland. TBLs erfaring er at man helst ikke skal overta store virksomheter i de baltiske landene. Erfaring tilsier at det kan koste mer enn man kan forutse.

Egil Sundet konstaterer at omfanget av utflagging nå er bekymringsfullt. Han poengterte at TBL ikke oppfordrer medlemsbedriftene til dette, men uansett er det viktig å lære av hverandres erfaringer med produksjon i utlandet.

Praktisk og økonomisk støtte

Mens stadig flere politikere deltar i hylekoret rundt utflagging av norsk industri, arbeider en rekke hel- og halvstatlige organisasjoner med å hjelpe norske bedrifter til å etablere seg i utlandet.

NOPEF - Nordisk prosjekteksportfond - er en av disse. NOPEF er finansiert av Nordisk Ministerråd, og har som formål å styrke nordiske bedrifters internasjonale konkurransekraft utenfor EU/EFTA. I praksis gjør man dette gjennom støtte til forprosjektfasen av en utenlandsetablering - herunder kostnader til lønn, reiser, eksterne konsulenter og juridisk bistand. Regional manager Zølvi Pedersen opplyser at NOPEF kan støtte opp til 40% av disse kostnadene som tildeles som et lån med svært gunstige tilbakebetalingsbetingelser. Se for nærmere informasjon.www.nopef.com

Norges Eksportråd er en annen organisasjon som kan hjelpe bedriftene. Ekportrådet er en stiftelse eid av NHO og Nærings- og handelsdepartementet, og har mer enn 200 konsulenter i 32 land. Alle utlandskontorene er samtidig handelsavdelingen i de norske ambassadene, og denne organiseringen gjør det enkelt for konsulentene å få åpnet de riktige dørene og sørge for å treffe de riktige beslutningstakerne på alle nivåer.

Eksportrådet kan bistå bedriftene på en rekke områder, herunder strategisk rådgivning, partnersøk, etablering av underleverandører og lokal produksjon samt møteassistanse.

Rune Kristoffersen ledet tidligere Eksportrådets kontor i Polen, og er i dag area sales manager. Han opplyser at de kan støtte bedriftenes outsourcingsprosess både hjemme og i utlandet. I prosjektets startfase kan Eksportrådet besøke bedriftene i Norge og diskutere med ledelse og eiere om hva som ønskes å oppnås. De kan foreta studier av produksjon og teknikker og hjelpe til å utarbeide kravspesifikasjoner. Lokalteamet på utekontorene kan på sin side bistå med å finne sluttkandidater, og gjennomføre besøk og ordne møter mellom partene.

En utflagging av produksjonen til lavkostland i Øst-Europa, vil danne et godt grunnlag for å sikre bedriftene den markedsposisjonen de har i dag. Kristoffersen påpeker også at de på den måten får et ben innenfor store nye markeder. Polen, Slovenia, Slovakia, Ungarn, Tsjekkia og de baltiske statene banker nå på døren til EU. Til sammen har disse landene 74 millioner innbyggere, og representerer således nye og svært spennende markeder. For mer informasjon om Norges Eksportråd, se.www.eksport.no

Se opp for organisert kriminalitet

Politiinspektør Knut Holen i Kripos poengterte at den organiserte kriminaliteten er en kjempeutfordring for både næringslivet i Norge og ikke minst for bedrifter som etablerer seg i Øst-Europa. Den blir stadig bedre organisert, mer grenseoverskridende, profesjonell, sofistikert og ikke minst mer aggressiv og brutal. Nordmenn er spesielt attraktive, siden vi anses som både rike, litt naive og godtroende. Østeuropeere er svært hyggelige mennesker, men mange av dem har ifølge en svært diplomatisk politiinspektør «en helt annen kultur på hvorledes man tjener penger». Som regel dreier det seg om krav om beskyttelsespenger, hvitvasking av penger og at næringslivsledere blir truet på livet.

Det krever både mot og en sterk ledelseskultur for å unngå å komme i klørne på den organiserte kriminaliteten. Holen råder bedriftene å ha en solid moderorganisasjon hjemme, samtidig med at man er tålmodig i oppbyggingen av utlandsaktivitetene. Vær spesielt oppmerksom på faren for økonomisk utroskap gjennom dobbeltfakturering, toll- og avgiftsunndragelser og hvitvasking av penger. Den vanligste måten å gjøre sistnevnte på er at man mottar et dobbelt så stort beløp som det fakturaen lød på, med forespørsel om å returnere halvparten.

Knut Holen opplyser at Kripos er behjelpelig med detaljerte råd og tips til bedrifter som vurderer å etablere seg i Øst-Europa. Se.www.kripos.no

Solid logistisk partner i inn- og utland

Grieg Logistics er en del av den svært solide Grieg Gruppen med røtter tilbake til 1884. Selskapet har de siste årene utviklet seg fra å være en tradisjonell tilbyder av agenturbasert transport og spedisjon til å være en fri innkjøper av transportkapasitet til kundene, uten noen form for bindinger mot eierne av transportmidlene. Resultatet er i følge viseadm. dir. Knut Storheim skreddersydde og kostnadseffektive løsninger som er helt i samsvar med kundenes behov. Målet til Grieg Logistics er å etablere optimale transportløsninger, med tilhørende effektive informasjonssystemer. Selskapet både designer løsningene, og tar ansvaret for gjennomføringen av disse. Nærhet til kunden har alltid vært et viktig moment, og selskapet har etablert 15 kontorer rundt kysten fra Trondheim til Oslo. I tilegg har selskapet egen hub i Rotterdam og i polske Gdynia, samt at de leier seg inn i hubene til deres globale samarbeidspartner Eagle i både Singapore og i New Orleans. Gdynia-huben rustes nå opp nettopp for å kunne betjene norsk bedrifter som flagger ut østover. Denne skal først og fremst betjene Polen og Tsjekkia, men også være et koordineringssenter for de øvrige østeuropeiske landene som betjenes av agenter.

Grieg Logistics inngår i stadig større grad et tett partnerskap med sine kunder, blant annet motorprodusenten Rolls-Royce Marine på Hordvikneset nord for Bergen. Her har Grieg seks egne ansatte som styrer inn- og utlogistikken, og det er utviklet en avansert IT-løsning der Grieg Logistics funger som et bindeledd mellom Rolls-Royce Marine, underleverandører og transportører. Vi kommer nærmere tilbake til denne løsningen i neste utgave av Logistikk & Ledelse.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078