23948sdkhjf

LOGMA: Referat fra temamøte: Logistikk og Internett - B2B for logistikktunge bedrifter

Postboks 16 1306 Bærum PostterminalTelefon: 67 83 07 30 Telefaks: 67 83 07 77 E-Post: Internett: info@logma.nowww.logma.noSelskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og...

Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 83 07 30 Telefaks: 67 83 07 77 E-Post: Internett: info@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Logistikk og Internett - B2B for logistikktunge bedrifter

Geir Hareide Andersen fra Nettaktiv (www.nettaktiv.no) holdt et spennende foredrag for 14 fremmøtte, som fikk god anledning til å stille spørsmål og diskutere. De fleste representerte utviklingsmiljø i bedrifter, og det kan tyde på at B2B for de fleste ligger et godt stykke frem.

Svein Erik Nymo

Innledningsvis ble det forklart mange viktige begreper innen B2B (business-to-business) - handel med bruk av Internett som kommunikasjonsmedium. Interessant er veksten i antall portaler (interaktive handlesteder på nett) som både kan bre seg horisontalt (dekke mange bransjer), eller bre seg vertikalt (bransjespesifikt, dybdeinfo). Dette betyr at tilgangen til informasjon og spesifikasjoner er i ferd med å bli enklere.

Fordeler/ulemper for bedriftene fremover er svært interessant. Internett påvirker innkjøpsmønsteret på ikke-repetitive kjøp, f.eks. bedre oversikt og flere tilbydere. Nettet gir mulighet for ulike kjøpemetoder, som rammeavtale, spot, innkjøpsauksjon - tenk så interessant som innkjøper å se prisen falle minutt for minutt inn mot sluttidspunktet? Nettet gir nye samarbeidsmodeller, f.eks. utveksling av spesifikasjoner og samarbeid i team.

Følger sin egen ordre

Internett gir interessante perspektiver for kunden til selv å følge sin egen ordre; er ordren sendt, hvor er den i transportsløyfen og når har jeg den på eget lager? Men det er ennå få som har bygget systemer som takler dette.

B2B gir endringer på salgssiden. Nedslagsfeltet øker og man kommer nærmere sluttkunden, ordrehåndteringen forenkles idet kunden selv fyller inn viktig informasjon med én gang, man kan forenkle varestrømmen. Viktig å vurdere om man ønsker å la ordre/vareflyt gå utenom eksisterende forhandlerledd og da er jo faren for "kannibalisering" stor.

30% årlig vekst

Internetthandel er i sin spede begynnelse. Etter hvert som datavante unge overtar arbeidsplassene, stiger bruken kraftig. Knowledge Systems & Research Inc. antar 30% årlig vekst innenfor B2B. Men fremtidig utvikling avhenger også av standardisering, jfr. EDI og behovet for EDIFACT-standarder for å unngå lukkede nett.

Bør velge fokus

Oppsummeringsvis kan man si at en bedrift som vil over på B2B bør velge fokus enten på salgssiden eller innkjøpssiden. Lettest å dokumentere effekten er det nok på innkjøpssiden, det er også her man er minst avhengig av egen datanøyaktighet. Mange bedrifter har likevel startet på salgssiden, antakelig for å dekke et større marked. Men kostnadene ved feil og avvik er spesielt store på salgssiden, f.eks. fordi kunder må kontaktes manuelt av ordrekontoret (som er blitt nedskalert), salg mistes fordi kunder gir opp eller ikke får avsluttet, eller feil varer registreres og sendes. Og ikke minst ukjente - men store - blir kostnadene i form av tapte salg dersom feil og avvik fører til misfornøyde kunder.

På sidene til LOGMA, som du finner på, ligger det link til hele presentasjonen.www.logma.no

--------------

e-handel for små og mellomstore bedrifter

Det fokuseres nå sterkt på elektronisk handel, som gir betydelige muligheter for effektivisering av forretningsprosesser og markedsutvikling. Samtidig medfører den raske teknologiutviklingen store utfordringer, og de som ikke utnytter mulighetene vil kunne få problemer med å opprettholde sin konkurranseevne. Dette gjelder ikke minst små og mellomstore bedrifter.

Norske bedrifter har et godt utgangspunkt for økt bruk av elektronisk handel når det gjelder tilknytning til Internett og infrastruktur for øvrig. Den store utfordringen ligger i å ta i bruk de teknologiske og markedsmessige mulighetene systematisk og bevisst. Undersøkelser viser at svært mange bedrifter har få eller ingen planer for hvordan de skal utnytte e-handel. Dette handler i stor grad om bevisstgjøring, kompetanse og strategisk omstillingsevne.

Nasjonalt program for e-handel

Dette er bakgrunnen for at regjeringen tok initiativ til utvikling av et nasjonalt program for å styrke små og mellomstore bedrifters evne til å møte utfordringene knyttet til e-handel. Som en del av e-Norge-planen har Norges Forskningsråd utarbeidet programforslaget "Nasjonalt program for elektronisk handel og forretningsdrift med fokus på SMB".

Programmet har fått navnet VeRDI, og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har tatt på seg ansvaret for å utvikle og forvalte programmet. Den overordnede målsettingen for programmet er å styrke norske SMB-ers konkurransekraft og lønnsomhet gjennom å stimulere til og framskynde norske SMB-ers bruk av elektronisk handel og forretningsdrift.

Verktøykasse

Programmet kan gi støtte til arbeidet med utarbeiding av en strategi for e-handel. Det er utarbeidet et eget metodeverk for gjennomføring av dette arbeidet ("verktøykasse"), som inneholder en framgangsmåte og et hjelpeverktøy for hvordan SMB skal komme fram til strategier og tiltak som på en best mulig måte utnytter mulighetene og tar hensyn til truslene som Internett og e-handel representerer.

Arbeidet er delt inn i faser, og hver fase består av en rekke arbeidssteg. Innenfor hvert steg er det så beskrevet et antall aktiviteter som til sammen leder brukerne gjennom e-strategiarbeidet fra start til slutt.

Det er lagt opp til tre mulige måter bedriftene kan gjennomføre arbeidet med strategi for e-handel:

Nettbasert opplæring

Et slikt program må selvsagt også "ta sin egen medisin", og det er lagt opp til omfattende bruk av Internett i arbeidet. Programmet har sitt eget nettsted, og det er lagt opp til utstrakt bruk av nettbasert læring med et gjennomgående bedriftseksempel.

Nettstedet skal også brukes aktivt i gjennomføring av strategiarbeidet, både til støtte underveis i arbeidet og til oppsamling og forvaltning av de kunn-

skaper en opparbeider gjennom programmet. Bruk av Internett bidrar også til effektiv spredning av kunnskapene som blir opparbeidet.

Mer informasjon VeRDI-programmet finnes på og på.www.snd.nowww.handel.no

Dette er en meget god sjanse for små og mellomstore bedrifter til å planlegge hvordan en skal utnytte de nye mulighetene.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079