23948sdkhjf

Peterson Emballasje: Kundens definerte logistikkleverandør

Peterson Emballasje:Kundens definerte logistikkleverandør- Vi skal fremstå som en logistikkleverandør i forhold til verdikjeden vi er en del av. Det er en forutsetning for å kunne overleve den tøffe k...

Peterson Emballasje:

Kundens definerte logistikkleverandør

- Vi skal fremstå som en logistikkleverandør i forhold til verdikjeden vi er en del av. Det er en forutsetning for å kunne overleve den tøffe konkurransen vi opplever i det norske markedet. Vi er litt mellom himmel og helvete med hensyn til kunder og leverandører. Vår evne til å tilby mer enn kun det å produsere bølgepappkasser er et viktig overlevelseskriterium for oss i fremtiden, sier Øystein Skjerve leder for forretningsutvikling i Peterson Emballasje AS i Sarpsborg.

Trond Schieldrop

Peterson Emballasje er en 200 år gammel norsk emballasjeprodusent. Selskapet har 850 ansatte, en omsetning på 1,2 milliarder. Emballasje står for 40% av Peterson gruppens omsetning. Skal en så stor emballasjeprodusent få alle administrative og produksjonsmessige rutiner til å henge sammen, er man avhengig av avanserte logistiske løsninger.

I forrige nummer belyste vi selskapets implementering av et nytt forretningssystem. Nå lar vi Skjerve slippe til om de logistiske utfordringene bedriften står overfor.

- Det er en stor utfordring å få logistikken til å henge sammen i vårt store produksjonsapparat og som en del av de varene vi selger til våre kunder. Men vi er i like stor grad avhengig av at logistikken internt fungerer knirkefritt i en så stor bølgepappfabrikk, sier han.

Store mengder

Den norske virksomheten til Peterson Emballasje har en omsetning av bølgepapp og massivpapp på til sammen ca. 660 millioner. Selskapet produserer til sammen 90 millioner kvm med papp. Skjerve beskriver produksjonskapasiteten ved å opplyse at man på bare to døgn kan dekke hele veibanen på E6 mellom Sarpsborg og Oslo.

Selskapets enheter i Norge har i praksis vært frittstående fabrikker, og frem til i fjor har man i liten grad hatt sammenhengende logistikkrutiner mellom disse.

- Med innføringen av IFS har vi i større grad tilrettelagt for interne rutiner mellom fabrikkene. Slik sett er vi nå i ferd med å endre på rutiner som har vært lite effektive, påpeker han.

Logistikkutfordringer

Transport fremstår som en sentral del av Petersons virksomhet, og det transporteres store volumer årlig. Det er lav verdi på bølgepapp sammenliknet med det store volumet som transporteres og en kostnadseffektiv transport er derfor viktig.

- Den interne transporten er en stor utfordring - materialflyt i våre produksjonsenheter en annen. Det går daglig store volum av bølgepapp gjennom fabrikken. Skal vi få alle tråder til å henge sammen er vi avhengig av at materialflyten fungerer optimalt.

I produksjonsenden har vi en logistikk basert på råvareutnyttelse, og på vår bølgepappmaskin kombinerer vi de til enhver tid tilgjengelige ordre på en spesifisert kvalitet innenfor en gitt banebredde. Ut mot kunde er vi i bunn og grunn ordreprodusent av kundespesifikke artikler. Prosjektet som vi nå har gjennomført har synliggjort at vi har to kolliderende planleggingsretninger. I den ene har man en bølgepappmaskin hvor man ønsker størst mulig ordremasse for å kombinere innenfor en gitt kvalitet. Slik sett vil det mest naturlige være å fremover planlegge basert på utkombineringen på bølgepappmaskinen. Men i den andre enden har vi kunder med ønske om korte og presise leveringer. Det naturlige da blir å bakoverplanlegge etter kundens behov. Ett eller annet sted i denne kjeden får vi uomtvistelig en kollisjon, påpeker Skjerve.

- På hvilken måte?

- I dag bekrefter vi våre leveringer bakover planlagt ut fra kundens behov for leveringstid og det vi har av tilgjengelig kapasitet, forklarer han, og legger til at dette er Petersons langsiktige planleggingsstrategi.

- Innenfor en kort horisont må vi planlegge motsatte veien for å ta hensyn til utnyttelsen av råvaren på bølgepappmaskinen.

Balansekunst

- Dette må vel kreve stor grad av avvegning for å komme i mål. Hvordan løser dere dette?

- Det hele er en balansekunst, og den største utfordringen er prioriteringen av de parametre man skal avveie. De viktigste parametrene er kunder og leveringspresisjon, sier Skjerve, som viser til at Peterson Emballasje har en stor portefølje av kunder.

- Det vil alltid være noen som står høyere på denne listen. Vi evner ikke å dekke hele bredden. Bølgepappbransjen i Norge er dessverre slik at alle leverer alt til alle. Hadde vi satt oss på sidelinjen og vurdert hvordan denne bransjen ideelt sett burde operere ville vi opplevd følgende - en høy grad av spesialisering og nisjetenkning basert på ulikheter i kundegruppenes logistikkrav.

Sammenslåinger?

På det norske markedet er det kun 3 bølgepapprodusenter som konkurrerer mot hverandre, i tillegg til svenske leverandører. Det er Norpapp, Glomma Papp og Peterson Emballasje. I tillegg har man nisjeprodusenten Grenland. På spørsmål om det hadde vært nærliggende med fusjoner/ sammenslåinger av disse virksomhetene for å stå best mulig rustet i markedet, svarer Skjerve at han ikke tror dette er veien å gå.

- Men på ett eller annet tidspunkt må vi ta opp hansken å vurdere større grad av spesialisering. Vi klarer ikke å optimalisere hele porteføljen av kundekrav, som totalmarkedet etterspør.

Presise leveringstider

Peterson Emballasje er opptatt av korte og presise leveringstider. Skjerve sier at man har kunder som har avtalefestet levering på 10 dager og andre som opererer helt ned mot 5 dager.

- I gjennomsnitt snakker vi om en leveringstid fra 5 til 15 dager fra kunden leverer sin kundeordre til den er fremme hos kunden.

Betydelig markedsandel

Selskapet har i dag en markedsandel på 40%, hvilket må betraktes som en ganske betydelig andel i det norske markedet. Skjerve sier at den har vært ganske stabil lenge, men at det norske bølgepappmarkedet som sådan opplever en stagnasjon.

- Dette har vi kompensert med økt eksportandel. Den er i dag på nærmere 15%. Bølgepapp er av natur lite eksportvennlig i og med at vi transporterer mye luft. Det begrenser seg derfor hvor langt det er hensiktsmessig å transportere emballasje. Nedslagsfeltet for våre produkter er derfor det skandinaviske markedet. I tillegg har vi noen begrensede leveranser til Ukraina og Russland.

- En stagnasjon i det norske markedet bør vel få varselslampene til å blinke for selskapsledelsen?

- Hele bølgepappbransjen befinner seg i en merkelig skvis. Vi har store kunder som Orkla, Tine, Freia og Borealis. Våre største kunder leverer sine produkter til de store butikkjedene. Vi har altså en kjede av tungvektere som vi hele tiden må forholde oss til. Når disse i sin kostnadsjakt snur seg tilbake i kjeden, kommer de uomtvistelig til oss. Skal vi som bølgepappprodusent snu oss bakover i denne kjeden, finner vi verdens største treforedlingskonsern som våre leverandører. Vi kan liksom ikke bare overlate problemet til dem, sier Skjerve. Det kan føles som å stå med ryggen mot Trollveggen og vente på den store flodbølgen som skal komme.

- Er dette et permanent problem, eller ser dere et lys i den andre enden av tunnelen?

- Det hele går i svingninger. Når det er sagt, har vi en bred portefølje av norsk næringsliv som kunder. I den grad det er grunnlag for å være bekymret for norsk vareproduksjon, er det også grunnlag for å være bekymret for forbruk av bølgepapp i tiden fremover, sier Skjerve, som mener den siste tids urolighet på verdens børser i liten grad har berørt emballasjeprodusenter.

- Vi er vitne til en spekulasjonsøkonomi, og vareproduksjon berøres ikke over natten slike hendelser.

Integrasjon i verdikjeden

Peterson Emballasje i Sarpsborg kjører en form for tredjepartslogistikk med Sigvartsen Transport, som har hovedansvaret for transport i det norske markedet.

- De har egne kontorer hos oss slik at vi kan utarbeide transportrutiner tilpasset hverandres behov. Foruten Sigvartsen, benytter vi oss av Nor-Cargo og Danzas, som har både innenlands og utenlandstransporter, sier Skjerve.

Han legger til at man jobber med integrasjon i hele verdikjeden.

- Det har i lang tid vært snakket varmt om e-business og B2B men det hele blir av mange skalert ned og til dels ufarliggjort. Flere mener at dette er vanlig EDI - et område vi har hatt tilgang på i lang tid. EDI har hatt store ulemper i form av grunninvesteringer og transaksjonskostnader; terskelen for å komme i gang har derfor vært høy. XML og bruk av Internett som informasjonsbærer vil eliminere de barrierene som vi i dag ser i bruken av EDI. Terskelen for integrasjon i verdikjeden vil dermed reduseres og utbredelsen av mediet vokse. Vi mener at en kombinasjon av EDI/XML og portalteknologi som kan brukes gjennom web-grensesnitt vil skape en helt ny virkelighet for handel bedrifter i mellom. Vi jobber derfor aktivt med å bli en pådriver i prosesser vis à vis den verdikjeden vi sitter i.

- Og her vil Internett og web-baserte løsninger være viktige bærebjelker for å posisjonere seg som den største bølgepappleverandøren i det norske markedet?

- Den vil være med på å posisjonere oss mot våre kunder hvor vi får dem til å se nytten av dette mediet i egen virksomhet. Men det er også viktig i forhold til vårt eget kostnadsnivå. Mye av våre råvarekostnader er knyttet til hvor gode kombinasjoner man klarer å gjøre på en bølgepapp maskin. Jo bedre prognoser jo lengre perspektiver vi har på det som skal produseres de kommende 2 ukene, desto bedre forutsetninger har vi for å oppnå en kostnadseffektiv produksjon, avslutter Øystein Skjærve.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.488