23948sdkhjf

Kjensli refser transportinnsatsen i budsjettet

- En nedgang på 1 mrd. kroner fra årets budsjett er negativt gitt den store mengden gode, urealiserte prosjekter vi har på vei.

Sjef for NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, er ikke imponert over hva regjeringen foreslår til fordel for godstransporten i statsbudsjettet.

Han påpeker at vedlikeholdsetterslepet på veiskal reduseres med 1,5 mrd. kroner, som er positivt.

- Men samtidig ser vi en redusert takt på investeringene på vei. Det kommer riktignok midler for oppstart av flere store prosjekter, men en nedgang på 1 mrd. kroner fra årets budsjett er negativt gitt den store mengden gode, urealiserte prosjekter vi har på vei.

For modulvogntog ser han imidlertid positive signaler. Det refereres til høringen Vegdirektoratet hadde ute i vår om å åpne tømmervogntognettet for modulvogntog som oppfyller sporingskravet. For NHO Logistikk og Transport, som har jobbet for å få et nasjonalt vegnett for modulvogntog i mange år, er dette gode nyheter.

- Vi savner likevel en plan for åpning av resten av tømmervegnettet. Det er lite forutsigbart for næringsaktører som ønsker å investere i modulvogntog for å effektivisere sine transporter, at man ikke har fått noen signaler på når resten av tømmervegnettet vil åpnes.

NHO Logistikk og Transport minner også om at det selv med en åpning av tømmervegnettet vil være behov for midler for å sikre utbedringer og åpning av tilknytningsveier.

Jernbanes etterslep øker

Kjensli skriver videre at regjeringen bevilger rekordsummer til jernbane, men at økningen her imidlertid i sin helhet går til persontransport. 

- Vedlikeholdsetterslepet på jernbane øker dessuten med 1,3 mrd. kroner. Vi stiller spørsmålstegn ved at man ikke klarer å stoppe forfallet på infrastrukturen, selv med en så stor bevilgning til jernbane, sier Kjensli.

Tilskuddsordningen til godstogoperatørene videreføres som planlagt, med 90 mill. kroner i 2021. Kjensli mener det er bra at regjeringen følger opp planen for denne ordningen. Den midlertidige ordningen ble etablert i 2019 og skulle i utgangspunktet vare i tre år, den vil altså utløpe i 2021. 

- Når det gjelder Alnabru-terminalen forutsetter vi at prosess og framdrift opprettholdes som planlagt slik at man kan komme i gang med oppgraderingsarbeid i neste NTP-periode. Det vil si at det må ligge nok midler inne i budsjettet for 2021 for å sikre det.

Overføring til sjøtransport får mindre

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø får mindre midler i år enn i fjor. NHO Logistikk og Transport mener dette er en svært viktig ordning, og ser det som et negativt signal at bevilgningen reduseres.

- Kystverket er i gang med å se på ordningen for å vurdere tilpasninger i retningslinjene. Vi håper dette arbeidet medfører en mer treffsikker ordning som kan utløse enda flere prosjekter enn vi ser i dag.

- Fra vår side er det et viktig innspill at delstrekninger på jernbane også bør utløse støtte. Det viktigste formålet med ordningen er overflytting av gods fra vei, dersom man har en løsning der jernbane inngår som en del av en ny rute bør også denne delen av strekningen utløse støtte. 

- Ellers videreføres støtteordningene for havnesamarbeid og effektive og miljøvennlige havner, men det er ikke snakk om store beløp. Regjeringen viser dermed heller ikke i dette budsjettet at de vil styrke sjøtransporten, sier Kjensli.

Klima og miljø

Kjensli roser en rekordstor satsing på Enova. I tillegg er det til sammen 205 mill. kroner til miljøvennlig skipsfart, ved videreføring av Grønt Skipsfartsprogram og satsing på null- og lavutslippsteknologi til sjøs. Men:

- På biodrivstoff savner vi et avgiftsopplegg som ivaretar nyttetransporten. For tunge lange transporter er biodrivstoff det mest effektive klimatiltaket som er tilgjengelig. Slik det er i dag er ikke biodrivstoff et konkurransedyktig alternativ mot fossilt drivstoff. Vi mener derfor at avgiftslette for høyinnblandingsprodukter vil kunne bidra til at flere får muligheten til å bidra til at vi når våre nasjonale utslippsmål, avslutter Kjensli.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.14