23948sdkhjf

Klarsignal til anleggstart i 2011 for E18 Gulli – Langåker, E6 Møllnes – Hjemmeluft og E39 Astad - Knutset

- Disse tre vegprosjektene vil føre til bedre framkommelighet og tryggere veger for folk og næringsliv. Til sammen har de tre vegutbyggingene en kostnadsramme på nær 3,29 milliarder kroner og vil gi drøyt fire mil med ny og moderne veg.

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram forslag til stortingsvedtak om utbygging og finansiering av vegstrekningene E18 Gulli - Langåker i Vestfold, E6 Møllnes - Hjemmeluft i Finnmark og E39 Astad - Knutset i Møre og Romsdal. Alle prosjektene skal finansieres med en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

E18 Gulli - Langåker

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende tofelts veg til firefelts veg over en strekning på 25.5 kilometer i Vestfold, fra Gulli i Tønsberg kommune til Langåker i Sandefjord kommune. Dagens veg skal rehabiliteres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det skal bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også blant annet bygging av bruer og en 10 kilometer lang gang- og sykkelveg, i tillegg til flere trafikksikkerhetstiltak.

- På denne strekningen er det i dag noe kødannelse, spesielt i utfartshelger og om sommeren. Utbyggingen til firefelts veg vil gi framkommelighetsgevinster. Det vil bli bedre trafikkflyt uten forsinkelser og kortere reisetid. Dette vil i sin tur redusere transportkostnadene gjennom Vestfold. I perioden 2000-2009 var det 134 ulykker på strekningen Gulli-Langåker. Utbygging til fire felt vil derfor også forbedre trafikksikkerheten. Når strekningen åpner, vil det være kontinuerlig firefelts E18 fra Oslo til Bommestad i Larvik kommune, sier samferdselsminister Kleppa.

Prosjektet er beregnet til å koste 2,51 milliarder kroner, fordelt med 750 millioner kroner i statlige midler og 1,76 milliarder kroner i bompenger. Det er lagt opp til anleggstart sommeren 2011, med åpning for trafikk i 2014.

E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft

Prosjektet omfatter både bygging av ny veg og utbedring av eksisterende veg på strekningen mellom Møllnes og Hjemmeluft som til sammen er på om lag 9,3 kilometer. I prosjektet inngår blant annet bygging av bru over Kåfjorden.

- E6 vest for Alta utgjør en del av hovedferdselsåren fram til Alta, og videre til andre steder i Finnmark. Vegen er svært viktig både for innbyggerne og næringslivet i regionen. Utbygging av strekningen vil heve standarden på vegen og korte inn E6 med om lag 6 kilometer. Strekningen har de siste årene hatt en høy ulykkesfrekvens, og utbyggingen er også viktig for å forbedre trafikksikkerheten på denne vegen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Av investeringskostnadene på 635 millioner kroner vil statlige midler utgjøre 475 millioner kroner og bompenger 160 millioner kroner. Det er lagt opp til anleggsstart tidlig i 2011 og trafikkåpning i 2013.

E39 Astad - Knutset

Vegprosjektet omfatter bygging av en ny tofelts veg på 5,6 kilometer frå Astad sentrum til Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.

- Dagens veg har dårlig standard, med bebyggelse tett inntil vegbanen. Store deler av strekningen har derfor nedsatt fartsgrense. Den nye vegen skal bygges utenom eksisterende bebyggelse, og vil gi 80-sone på hele strekningen. Bygging av ny veg medfører også at det ikke lenger vil være nødvendig med ny gang- og sykkelveg langs den eksisterende vegen, sier samferdselsministeren.

Prosjektet har en kostnadsramme på 142 millioner kroner, og skal finansieres med 30 millioner kroner i statlige midler og 112 millioner kroner i bompenger. Anleggsarbeidet er planlagt startet vinteren 2011, med forventet trafikkåpning i 2013.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08