23948sdkhjf

Konseptvalgutredningen (KVU) for nye vegforbindelser øst for Oslo:: Anbefaler å flikke på eksisterende vei

Vil ruste opp Fv.120, FV 151 og RV.22 for å tåle modulvogntog uten større utbedringer.

En motorvei fra Sonsveien til Lillestrøm langs fylkesvei 120, til 33 milliarder kroner, vil gi best trafikal effekt.

Men KVU-en "Vegforbindelser øst for Oslo" anbefaler i stedet minimumsopprustninger for 400 millioner kroner.

Statens vegvesen mener det er lite samfunnsøkonomisk å bruke titalls milliarder på en avlastningsvei øst for Oslo.

Men det innrømmes også at alternativ 2 egentlig er best:

Samtlige konsepter oppfyller det absolutte kravet om å sikre nødvendig trafikkberedskap. Motorvegkonsept 2 er best, mens Konsept 5, Minimum, er dårligst når det gjelder å sikre nødvendig trafikkberedskap.

Men..

Flere av motorvegkonseptene gir god måloppnåelse når det gjelder innspart reisetid, men i liten grad måloppnåelse når det gjelder avlastning av E6 trafikken gjennom Oslo.

Transportanalysen viser at det beste motorvegkonseptet kan gi en reduksjon på opp mot 6500 ÅDT i avlastning av trafikken på E6 og parallellveger i et i Groruddalen. Referansealternativet viser en trafikk på 140000 ÅDT, slik at reduksjonen tilsvarer under 5 prosent av trafikken.

Anbefaler utbedring

Derfor anbefales nå som første trinn en minimumsløsning med utbedring av dagens riksvei 22 mellom Årum ved Sarpsborg og Lillestrøm, samt av fylkesvei 120 fra Moss til Elvestad, og fylkesvei 151 fra Sonsveien til Ringvoll i Hobøl.

Kostnadene er beregnet til 400 millioner kroner.

Motorveialternativene har en prislapp på opp mot 33 milliarder kroner.

Men heller ikke det rimeligste alternativet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil heller ikke redusere E6-trafikken gjennom Oslo, har KVU-en kommet fram til.

De store investeringene i firefeltprosjektene som er vurdert på begges ider av Øyeren vil gi betydelig redusert reisetid fra Østfold til Romerike, men vil derimot ikke oppnå noen større avlastning for E6 gjennom Oslo.

Og det er dette som er hovedmålet med prosjektet.

Her mener KVU-en at avlastingen å være for liten, og står ikke i forhold til kostnadene.

Dette fordi de trafikale utfordringene på E6 gjennom Oslo i all hovedsak skyldes lokal og regional trafikk, og ikke gjennomgangstrafikken.

Konseptuvalgutredningen er nå ferdigstilt og oversendt Samferdselsdepartementet og skal ligge ute på høring fram til slutten av mars.

Venter på modulforskrift

Det pågår et arbeid med en ny forskrift som skal tillate modulvogntog på den delen av vegnettet som er åpnet for tømmertransport. Med tanke på eventuelle endringer av krav til modulvogntog mm, anbefales det å avvente videre planlegging og gjennomføring av konsept 5 inntil forskriften er vedtatt.

Tunge kjøretøy øker mest

Det har vært trafikkvekst ved de fleste telle-punktene på E6, E18, rv. 22 og fv. 120 fra 2010-2018. På E6 og E18 har antall tunge kjøretøy økt mer enn antall lette kjøretøy

Økningen i antall lette kjøretøy er lavere på E6 gjennom sentrale Oslo enn utenfor. På rv. 22 er det stor variasjon i økningen av tunge kjøretøy, fra 26 prosent ved Nedre Glomma til 14 prosent på rv. 22 ved Lillestrøm.

For lette kjøretøy er det en svært beskjeden vekst (1 prosent eller 20 kjøretøy) ved Mysen, mens den øker jo nærmere man kommer byområdene på Nedre Romerike og Nedre Glomma.

Følgende 5 konsepter er analysert:

• Konsept 1; Motorveg øst, alternativ 1c, i korridor til rv. 22
• Konsept 2; Motorveg vest, alternativ 2a og 2c, i korridor til fv. 120/fv. 151
• Konsept 3: Motorveg vest-øst, alt. 3d (bru over Øyeren) og 3e (m bruk av E18), i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151
• Konsept 4; Kombinasjon, alternativ 1-3, i korridor til rv. 22 *
• Konsept 5: Minimum, alternativ 1-1, i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151

Dette anbefales i KVU-en:

• Konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. Konseptet oppfyller kravet om en omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den laveste investeringskostnaden sammenlignet med øvrige alternativ. Videre er det det beste konseptet sett ut ifra ikke-prissatte virkninger.

• Rv 22 utvikles deretter trinnvis i tråd med Konsept 4. Konseptet har nest best samfunnsøkonomiske lønnsomhet og man vil få en vegforbindelse som kan være et brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom Oslo. Konsept 4 gir også bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt som er viktig for utvikling og vekst i regionen.

• Dersom man skal tillegge trafikkberedskapshensynet stor verdi, ved å etablere en robust, rask og sikker omkjøringsveg med stor kapasitet, vil Konsept 2, Motorveg vest med tunnel under Strømmen (2c) være å anbefale.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141