23948sdkhjf

Uklart konkurransegrunnlag

Avlyser konkurransen om tunneloppgradering i Årdal

Uklårt konkurransegrunnlag, utfordringar knytt til tilstrekkeleg deponikapasitet og nye opplysningar om skredfare, er blant momenta som gjer at Vestland fylkeskommune må lyse ut oppgraderinga av dei tre tunnelane på fv. 53 på nytt, opplyser Vestland fylkeskommune i en pressemelding.

Utlyst av vegvesenet i 2019:

Oppgraderingen av Steiggje-, Finnsås- og Kolnostunnelen var planlagt, prosjektert og lyst ut i regi av Statens vegvesen, med anbudsfrist i desember 2019. I forbindelse med overføringa av administrasjonen av fylkesveger overtok Vestland fylkeskommune prosjektet ved nyttår.

Uklare kvalifikasjonskrav

Entreprenørfirmaet Bertelsen og Garpestad hadde det laveste tilbudet, men det ble forkastet på grunn av manglende kvalifisering, og tilbyder nummer to, Flage Maskin AS, ble innstilt.

Dette vedtaket ble klaget inn til retten, og retten krevde at fylkeskommunen gjorde en ny kvalifiseringsvurdering.

Resultatet var at Bertelsen og Garpestad ble sett på som kvalifisert, og for å ha tilstrekkelig erfaring med rehabilitering av tunneler åpne for trafikk.

Flage Maskin AS klaga så på dette vedtaket, og ut i fra denne klagen har fylkeskommunen gått igjennom kvalifikasjonskravet på nytt.

Umulig å ta stilling

Konklusjonen er at det er bortimot umulig å ta stilling til hva som eventuelt skal tolkes inn i rettens formulering av kvalifikasjonskrav dersom "rehabilitering av tunneler som er åpne for trafikk", ikke kan sees som overordnede de andre aktivitetene som er listet opp; sprenging/strossing, grøftearbeid og vann-/frostsikring.

– På bakgrunn av dette meiner vi at vi reelt sett ikkje har grunnlag til å vurdere om ein leverandør har tilstrekkeleg erfaring, dersom ein legg retten si tolking til grunn, og vi ser at konkurransegrunnlaget må vere uklårt. Kvalifikasjonskrav er ein heilt sentral del av ein konkurranse, og usikkerheit rundt tolking og lovlegheita av kravet, gir Vestland fylkeskommune ein sakleg grunn til å avlyse konkurransen, seier Eivind Yttri, seksjonsleiar for drift og vedlikehald i Vestland fylkeskommune.

(Det er denne seksjonen som har ansvar for tunneloppgradering i hele Vestland.)

Mangler areal til deponi

Det har også dukket opp nye utfordringer knyttet til deponi, og rasfare i det planlagde deponi- og riggområdet. Disse utfordringene vil medføre en stor risiko for oppdragsgiver i gjennomføringa av kontrakten.

Masseberegninger utført av Vestland fylkeskommune viser at det vil være behov for å deponere 35.000 kubikkmeter tunnelstein, men at det i dag kun er tilgang til deponi som rommer 5000 kubikkmeter.

Det ene deponiområdet ved Finnsåstunnelen krev dispensasjon fra reguleringsplanen.

– Om vi skulle få dispensasjon frå reguleringsplanen til å ta i bruk dette deponiet, vil vi framleis mangle betydelege areal til massedeponering, seier Yttri.

– Det vil krevje reguleringsendring, og ny avtale med grunneigar. Tidshorisonten på eit slikt arbeid vil vera åtte månader eller meir. Det blir vanskeleg å legge ei slik utsetjing på entreprenør, legger han til.

Skredfare krever tiltak

På vårparten i år varsla Årdal kommune om at området som er aktuelt for deponi ligger i aktsomhetsområde for stein-, snø-, jord- og flomskred, og derfor ble det bestilt en skredfarevurdering av massedeponi med Finnsåstunnelen.

Det viste seg at slike undersøkinger allerede var utført i planfasen, to rapporter var utarbeidet, en for deponi og en annan for riggområde. Opplysningene i disse rapportene har ikke vært tilgjengelige for Vestland fylkeskommune.

Risikovurderinga og sikkerhetsanalysen i reguleringsplanen sier heller ikke noe om fare for ferdsel i deponiområdet, trass i at vurderingene i skredfareplanen er at det ikke kan være arbeid i området uten at det blir iverksatt tiltak. Siden denne problematikken ikke er nevnt i konkurransegrunnlaget, har tilbyderne heller ikke hatt mulighet til å ta hensyn til dette når de har priset tilbudene sine.

– Anbefalingene i rapporten betyr at prosjektet kan bli nødt til å legge føringer for bruken av størstedelen av massedeponiet, sier Yttri.

For å kunne ta i bruk deponiområdet må det gjennomføres vurderinger av permanente tiltak som gjør at entreprenøren kan arbeide uforstyrret og trygt, uavhengig av vær og vind.

Disse vurderingene er så omfattende at de krev ekstra tid, kanskje opp mot ett år.

- Vi må følgje lover og reglar, og tryggleiken til dei som arbeider på anlegget vil til ei kvar tid vere viktigast for oss, seier Yttri.

Månadene som har gått med til klage og rettsprosess, og de nye risikomomenta og reguleringsendringene som nå har kommet på toppen av dette, betyr at forsinkelse utgjør en vesentlig endring av konkurransen, og kan påvirke konkurransedeltakelsen.

Konklusjonen er at konkurransen må avlyses, og prosjektet lyses ut på nytt når problematikken med deponi og rasfare er avklart.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.187