23948sdkhjf

Svar fra Nye Veier: Konkurranse virker – også i veisektoren

Dette innlegget er skrevet av Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier. Innlegget er et svar til prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye, som under Arendalsuka hevdet at Statens Vegvesen ligger foran Nye Veier i konkurransen om meterpris på veibygging.

METERPRIS OG KONKURRANSE: Økt konkurranse i veisektoren var en viktig årsak til at Nye Veier ble opprettet i 2016. Kostnadsveksten i sektoren hadde i lang tid vært for høy og til tross for stor økning i de statlige bevilgningene måtte noe gjøres.

Les intervjuet med Taale Stensby her

Flere grep ble tatt. I Meld. St. 25 2014-2015 med navnet «På rett vei» omtales tre viktige grep. Bompengesektoren ble foreslått reformert. Nye Veier ble opprettet og Statens vegvesen fikk som oppgave å teste ut om offentlig privat samarbeid ville gjøre veibyggingene mer effektiv.

Nye Veier fikk ansvaret for utbygging av en portefølje med 11 veistrekninger og Statens vegvesen fikk i oppgave å planlegge og bygge ut tre OPS-kontrakter.

Utbyggingen av RV3/25 gjennomføres som et OPS-prosjekt hvor staten betaler for at veien er åpen og tilgjengelig. Det vil si at når en skal vurdere om dette er en effektiv utbyggingsform, må både finansieringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader som betales til entreprenøren tas med i regnestykket.

Siden det kun er ett av de tre OPS-prosjektene som så langt har kommet til utførelse er det begrenset grunnlag for å evaluere dette, men tallene som Statens vegvesen presenterer for byggekost kan tyde på at det er gevinster å hente ved å gjennomføre utbygginger ved bruk av OPS-modellen.

Etter Nye Veiers inntreden ser vi at kostnadene går ned. Nå tyder også tallene fra Statens vegvesen på at utbygging av OPS-kontrakter kan gi positive resultater og i sum viser dette at veisektoren er «På rett vei» når det gjelder å få bukt med kostnadsveksten i sektoren.

Å sammenligne meterpriser på vei mot hverandre gir etter vår vurdering liten mening. Prosjektene er svært forskjellige. Det er stor forskjell på å bygge på og langs eksisterende vei med tilhørende trafikkomlegginger og ulemper i byggefasen. Å bygge gjennom og nært opp til byer gir ekstra kostnader. Kryssløsninger er dyre. Mange toplanskryss på en strekning øker prisen.

I forbindelse med opprettelsen av Nye Veier ba Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen skulle utarbeide kostnadsoverslag for hele Nye Veiers portefølje basert på best tilgjengelig kunnskap. Dette overslaget laget Statens vegvesen i 2016 og inn i 2017. Det er mot dette kostnadsoverslaget at Nye Veier måler sine resultater. I dette kostnadsoverslaget varierer meterprisen for de ulike veistrekningene mye, noe som indikerer at sammenligning på meterpris for veibygging gir liten verdi.

På de strekningene i selskapets portefølje som er åpnet er kostnaden redusert med 19 prosent sammenlignet med anslaget da Nye Veier overtok prosjektene. For E6 Kolomoen-Moelv var strekningen kostnadsberegnet til 9,8 mrd. 2021-kr av Statens vegvesen mens Nye Veiers forventede sluttkostnad er 8,3 mrd. kr.

Sammenligning av utbyggingskostnader mellom de to statlige virksomhetene er en naturlig del av det å få mer for samfunnets midler og mer samfunnsøkonomisk lønnsomhet i sektoren. Samtidig må sammenligning av utbyggingskostnader gjøres med et tilstrekkelig presisjonsnivå og så sammenliknbart som mulig. Rv3/25 er bygd med gammel veistandard H8 og 20 m bredde. Veien er bygd ut med vekselvis to- og fire felt stort sett i jomfruelig terreng. Det er uklart om dette er tatt hensyn til i Statens vegvesen sitt oppsett over byggekostnader i OPS-kontrakten. Rv3/25 har 2 ½ toplanskryss, mens E6 Kolomoen-Moelv har elleve. Da vi overtok strekningen E6 Kolomoen-Moelv var planene fra Statens vegvesen 20m veg med kun 0,75 m asfaltert skulder. Nye Veier har økt standarden ved å bygge en mer fremtidsrettet vei med 21,5 m bredde og 2 m skulder. Trafikkmengden er vesentlig høyere på E6 enn på Rv 3/25.  Resultatet er en moderne, trafikksikker E6 til en lavere kostnad enn beregnet fra Statens vegvesen.

Direkte sammenligning av prosjekter er krevende all den tid det er store forskjeller i omfang og kompleksitet. At to statlige byggherrer konkurrerer om å redusere kostnadene og gi mer for pengene, er et tegn på at konkurranse virker.

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier

Kilde: Innlegg fra Nye Veier

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109