23948sdkhjf

31 personer døde på jobb i 2021 - halvparten innen bygg, anlegg, transport og lagring

30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. – Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

ARBEIDSLIV OG SIKKERHET: Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021.

Dette er fordelt på 30 ulykker. Gjennomsnittet for femårsperioden 2016 – 2020 er 27 arbeidsskadedødsfall per år. For tiårsperioden 2011 – 2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år. 

– Antall arbeidsskadedødsfall siste femårsperiode har holdt seg på et historisk lavt nivå, men vi ser likevel tendens til en økning, fra 25 dødsfall i 2016 til 31 dødsfall i 2021. Dette må tas på alvor, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Det er naturlig å forvente noe årlig variasjon i disse tallene, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner. 

Fire næringer peker seg ut

Også i 2021 ser vi at det er de fire næringene som historisk sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall som topper statistikken. Det gjelder:

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: 9
  • Transport og lagring: 7 
  • Industri: 6  
  • Jordbruk: 5. 

27 av 31 arbeidsskadedødsfall i skjedde i disse næringene i fjor. 

Bygg og anlegg på topp

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene både med tanke på antall ulykker og antall som omkommer på jobb. 

Det er stor variasjon i hendelsesforløp for de ni dødsulykkene, men to ulykkestyper er gjengående: Fire av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt/fanget, og tre omkom i fallulykker. To av de ni omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

– Til tross for at antall arbeidsskadedødsfall samlet har gått ned de siste ti årene, ser vi ikke denne utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet, der antallet har holdt seg stabilt siste ti år. Tatt i betraktning at store deler av næringen jobber godt og systematisk med forebygging av alvorlige ulykker, er det altfor mange som omkommer på jobb, sier Trude Vollheim.

Syv i transport og lagring

Det var syv arbeidsskadedødsfall i den landbaserte transportnæringen i 2021. Dette er samme antall som i 2020, og to flere enn i 2019. Seks av de syv ulykkene var trafikkulykker, mens én arbeidstaker omkom som følge av å bli klemt under et kjøretøy. Tre av de syv omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.  

Økning i industrinæringen

I industrinæringen omkom seks arbeidstakere i 2021, som er det høyeste antallet siden 2017, hvor også seks arbeidstakere omkom. Til sammenligning omkom to og tre arbeidstakere i næringen i henholdsvis 2020 og 2019. De seks omkomne arbeidstakerne er jevnt fordelt i ulike deler av næringen, med tre innen metallindustrien, én innen næringsmiddelindustrien, én innen papirindustrien og én innen produksjon av maskiner og utstyr. Én av de omkomne i næringen var utenlandsk arbeidstaker.

Fem i jordbruk

Fem arbeidstakere omkom i jordbruksnæringen i 2021, fordelt på fire ulykker. Dette er på samme nivå som vi har sett de siste årene, med seks omkomne i 2020 og fire i 2019. To av ulykkene var klemulykker, én var fallulykke og i én ulykke omkom to personer som følge av et antatt okseangrep. Alle de fem omkomne i næringen var norske arbeidstakere.

Klemulykker, trafikkulykker og ulykker med kjørbart arbeidsutstyr

Klemulykker og trafikkulykker er de dominerende ulykkestypene i 2021. Tolv av dødsfallene skyldtes at arbeidstakeren ble klemt eller fanget. Et kjennetegn ved mange av disse ulykkene, er at arbeidstakerne omkom som følge av å bli klemt av kjøretøy eller maskiner.

Åtte arbeidstakere omkom i trafikkulykker i 2021. Fire av disse omkom som følge av at kjøretøyet kjørte av veien og/eller veltet under kjøring, tre omkom som følge av møteulykke og én omkom som følge av påkjørsel under trafikkdirigering.

Et kjennetegn ved arbeidsskadedødsfallene hvert år, er at kjøretøy eller annet kjørbart arbeidsutstyr er involvert i mange av ulykkene. Det er mye energi involvert ved bruk av kjøretøy/kjørbart arbeidsutstyr, og tap av kontroll kan føre til alvorlig skade eller i verste fall dødsfall.

I 2021 var kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr involvert i omtrent halvparten av dødsulykkene. Dette inkluderer de åtte trafikkulykkene, i tillegg til syv andre ulykker der kjørbart arbeidsutstyr som traktor, lastebil/trailer truck og lift var involvert. 

Opphav og kilder: Arbeidstilsynet pressemelding

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078