23948sdkhjf

E39 og 110 km/t: Ny veilinje for E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

I dag presenterer Nye Veier forslag til planprogram og finsilingsrapport for ny E39 fra Røiskår i Lyngdal og gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord, Agder.

TUNGE LINJER: Nye Veier presenterer for forvaltningsutvalget i Kvinesdal kommune i dag  torsdag 17. februar. Politikerne i Lyngdal får oversendt samme presentasjon som Kvinesdal.

Nye Veier anbefaler at linje 5 gjenbruk, med kryss Frøytland (som vist på kartillustrasjonen) vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal. Målet er at planprogram og finsilingsrapport skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i månedsskiftet februar/mars 2022, med seks ukers frist på innspill.

I perioden etter varsling av oppstart planarbeid har Nye Veier arbeidet videre med detaljering, justering og supplering av alternativene fra grovsilingsfasen. Innspill til forbedringer, og opplysninger om viktige forhold og verdier i planområdet som er kommet inn i høringsfasen er vurdert. 

- Veilinjen vi anbefaler ivaretar både friluftsinteresser og viltets vandringsmønster i stor grad. Viktige kulturminner som finnes på strekningen, er også hensyntatt, sier planprosjektleder Kaaløy Jensen.

Veilinjer

Til varsel om oppstart av planarbeid ble det gjennomført linjesøk, og det ble gjennomført grovsiling av et antall alternative veilinjer for ny E39. Anbefalte linjer for videre vurdering fra grovsilingsrapporten har dannet grunnlaget for videre detaljering, vurdering og finsiling.

 - Vi har sett på åtte ulike gjennomgående linjealternativer med flere kryssalternativer. Dette er linjer med motorveistandard dimensjonert for fartsgrense 110 km/t. Videre har vi utredet én linje med redusert standard dimensjonert for fartsgrense 90 km/t på en del av strekningen (linje 10), sier Jan Håvard Øverland, prosjektleder i Sweco.

 I finsilingsrapporten som ligger ved det innsendte forslag til planprogram, er egenskaper på linjealternativene, samt fordeler og ulemper ved de vurderte veilinjene, med tilhørende kryss og lokalveier på strekningen vurdert.

Planprosjektleder Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier sier at det er en omfattende dokumentasjon som nå sendes på høring.

Anbefalingen

Nye Veier anbefaler at linje 5 med kryss Frøytland vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Lyngdal og kommunegrensen Kvinesdal/Flekkefjord. Med bakgrunn i finsilingsrapporten, ser Nye Veier at den anbefalte veilinjen gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

- Det vil videre i planprosessen arbeides med å forbedre den anbefalte linjen. Det vil være viktig å finne detaljløsninger langs linjen som tar hensyn til natur og miljø, samt å planlegge et trafikksystem som hensyntar de ulike brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å finne kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som også ivaretar de ikke-prissatte verdiene, sier prosjektleder Øverland i Sweco.

Prosessen videre

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle som har innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet, når planprogrammet sendes på høring i månedsskifte februar/ mars.

For å gjøre planmaterialet lett tilgjengelig for publikum, har Nye Veier tatt i bruk flere digitale virkemidler. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i et visuelt kartfortellingsverktøy (STORYMAPS).

Planprogrammet og finsilingsrapporten som helhet er tilgjengelig via prosjektnettsiden: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39/e39-lyngdal-vest-kvinesdal/.

Når planprogrammet er fastsatt og linje/korridor er valgt, starter detaljreguleringen av E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Kilde: Nye Veier

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.079