23948sdkhjf

YSK-trøbbel: Tre læresteder får ikke drive yrkessjåførutdanning

På bakgrunn av anonyme tips, og observasjon av aktivitet, blir lærestedene fratatt sin godkjenning som YSK-lærested.

TUNGT YSK-TILSYN: Nylig mistet tre læresteder muligheten til å gjennomføre YSK-opplæring. Vedtak om å frata lærestedene denne godkjenningen kom etter tilsyn fra Statens vegvesen.

To læresteder for YSK i Bergen samt et lærested i Innlandet har fått midlertidig tilbakekalt sin godkjenning. Ingen av disse kan drive yrkessjåføropplæring før 31. august i år.

Ved et av de tre lærestedene var det, etter det tungt.no erfarer, anonyme tips til Statens vegvesen om avkortning av undervisningstid som gjorde at det gjennomført observasjon av aktivitet. Gjennom observasjonene og avdekkede forhold ble det tydelig at det var flere forhold ved dette lærestedet hvor regelverk ikke ble fulgt. Det resulterte til slutt i tilbakekalling av godkjenning.

I Norge er det 60 godkjente læresteder for grunnutdanningen og 175 godkjente for etterutdanning. Tilsyn øst 1 i Statens vegvesen med hovedsete på Lillestrøm godkjenner og fører tilsyn med alle læresteder for grunn- og etterutdanning i hele landet.

Både varslet eller uvarslet tilsyn

Statens vegvesen gjennomfører mellom 70 og 100 tilsyn med læresteder for yrkessjåførutdanning hvert år. Dieter Ursin i Tilsyn øst 1 i Statens vegvesen forklarer at det gjennomføres flere typer tilsyn med lærestedene. Han forteller at det å gjennomføre tilsyn med yrkessjåførutdanningen er en del av Statens vegvesens samfunnsoppdrag pålagt av Samferdselsdepartementet.

- Hva konkret gjøres når Statens vegvesen gjennomfører tilsyn av lærestedet?

- Vi er blant annet tilstede på lærestedet, og vi kan be lærestedet om å sende oss sine planer, logger og lignende. Vi gjennomfører også varslet eller uvarslet tilsyn hvor vi fysisk er tilstede og følger en undervisningsdag, sier Ursin.

Se mer detaljert forklaring i denne faktaboksen.

Slik gjennomføres tilsyn med lærestedene

Dieter Ursin i Tilsyn øst 1 i Statens vegvesen forklarer:

a) Administrative tilsyn hvor vi avtaler på forhånd et møte ved lærestedet. Her går vi gjennom de formelle kravene for å drive et lærested, ser nærmere på undervisningslokalene og kontrollerer at de har det undervisningsmaterialet de har beskrevet i søknaden.

b) Postale tilsyn hvor lærestedene blir bedt om å sende inn sine undervisningsplaner, undervisningslogger, planlagt og gjennomført veiledning av instruktørene m.m. 

c) Tilsyn med undervisningens Innhold, omfang og metode:
Dette gjennomføres enten som varslet tilsyn eller uvarslet tilsyn. Det vil si at vi er fysisk til stede inne i klasserommet og følger en undervisningsdag.
Vi ser på om innholdet i undervisningen samsvarer med kravene som fremkommer i forskriften, læreplanen og lærestedets godkjente undervisningsplan. 

Vi ser på omfanget av undervisningen. Det er enkelte tema som har forskriftsfestede krav til timeantall, og det er forskriftsfestede minimums timeantall undervisning per dag og totalt på et grunn- eller etterutdanningskurs. 

Vi ser også på metodene som benyttes i undervisningen. Dette blir sett opp mot målverbene i de enkelte tema. Eksempelvis skal elevene drøfte et tema og da kan ikke instruktøren kun drive forelesning. Eleven skal kunne legge på kjetting og da må de få fysisk anledning til å gjøre akkurat dette. 

d) Observasjonstilsyn med undervisningens omfang:
Dette gjennomføres normalt som et tilsyn basert på at lærestedet har meldt inn kursstart hos oss og har en godkjent undervisnings- og timeplan de skal følge. Vi observerer da undervisningslokalene utenfra hvor vi observerer når instruktører og elever ankommer, når de avslutter, praktisk undervisning som foregår utenfor lokalene slik som lastesikringsøvelser, arrangert trafikkulykke, brannbekjempelse, pålegging av kjetting samt økonomisk og optimal kjøring. Når undervisningen avsluttes og vi ser at elevene er på veg hjem vil vi normalt gi oss til kjenne overfor instruktøren/undervisningsansvarlig og legge frem våre observasjoner. Vi opptrer som hovedregel i uniform og benytter tjenestebevis og tjenestebil. 

Observasjonstilsyn har blitt benyttet i føreropplæringen i mange år og i forbindelse med pandemien hvor man hadde begrensninger pga. smittevern har dette også i økende grad blitt benyttet i yrkessjåførutdanningen. Denne tilsynsmetodikken benyttes for å kunne kontrollere omfanget for å unngå at lærestedet tilpasser undervisningen i forhold til om vi er til stede eller ikke.

Alle tilsyn med yrkessjåførutdanningen er hjemlet i § 30 og lærestedenes samarbeidsplikt er hjemlet i § 31. Tilsynspersonellet har ved alle tilsyn som utgangspunkt at undervisningen foregår i samsvar med forskrift, godkjent undervisningsplan og på de steder de har fått godkjent.

- Hvor vanlig er det at læresteder mister sin godkjenning for YSK-undervisning, og hva er de vanligste avvikene?

- Gjennom årene som man har hatt krav om grunn- og etterutdanning av yrkessjåfører i Norge ser vi en stadig positiv utvikling hva gjelder kvalitet på den undervisningen som gis. Jo flere kurs lærestedene og instruktørene holder jo bedre blir de, sier Ursin.

De fleste avvikene kan man rette opp på stedet, eller gjennom at lærestedene eller undervisningsansvarlige redegjør overfor tilsynet hvordan de vil rette opp avvikene.

- Om vi kommer tilbake på et senere tidspunkt og ser at avvikene allikevel ikke er korrigert vil dette føre til en reaksjon. Det blir gitt vedtak om advarsel eller pålegg i rundt 8 prosent av tilsynene gjennom et normalår uten pandemi. Dette tallet var en del høyere tidligere, men som beskrevet holder de aller fleste læresteder i dag god kvalitet på undervisningen, sier Ursin.

Antall tilbakekallinger øker

Han forteller videre at de aller fleste avvikene tilsynet avdekker nå er ting man kan ordne opp muntlig på stedet eller gjennom undervisningsansvarliges redegjørelse som svar på vår tilsynsrapport.

De vanligste og de mest alvorlige avvikene

Noen avvik må følges opp mer enn bare en muntlig samtale.

Det vanligste avviket er at lærestedene ikke har oppdatert og fått godkjent undervisningsplanene sine i forhold til hva de faktisk underviser. Da gis det normalt et pålegg om å sende inn oppdatert undervisningsplan. 

En av de andre vanlige avvikene er at lærestedene ikke kontrollerer føreretten til eleven slik at det deltar elever på etterutdanningskurs med utgått førerett. YSK kompetanse er en kompetanse man kan tilegne seg om man har førerett i klassene C1, C, D1 og D. Om føreretten har utgått har de ikke anledning til å ta etterutdanning og må fornye denne før man gjennomfører kurset. Hvis dette er et gjentagende avvik ved samme lærested vil det kunne medføre en reaksjon overfor lærestedet eller undervisningsansvarlig.

Et annet vanlig avvik er at ivrige instruktører snakker seg helt bort fra undervisningsplanen og forskriften. Da blir det som regel tatt opp muntlig og bemerket i rapporten hvor vegvesenet ber undervisningsansvarlig redegjøre for hvilken veiledning instruktørene får og om ansvarlig har kontrollert opplæringen. Dette kan medføre et pålegg om å utarbeide og gjennomføre årlig plan for veiledning og kontroll. Det kan også medføre advarsel til undervisningsansvarlig for ikke å ha overholdt sine plikter.

Alvorlige avvik som kan medføre reaksjoner for både ansvarlig og lærested er avkortning av undervisningstid i enkelttema, obligatoriske tema og total undervisningstid.  

Det er også alvorlige avvik om de obligatoriske tema som ulykkesberedskap og lastesikring ikke gjennomføres slik det er beskrevet i forskriften og undervisningsplanen.

I gjennomsnitt gir vegvesenet årlig en til to tilbakekallinger med bakgrunn i avvik og reaksjoner til hvert lærested. De to årene med pandemi har det kun vært en midlertidig tilbakekalling av godkjenning.

- I år har vi dessverre hatt en økning på tilbakekallinger på grunn av det vi anser som alvorlige brudd. Bare i perioden mars og april har vi tre tilbakekallinger av godkjenninger. Alle tre handler om vesentlig avkortning av undervisningstid med mer, sier Ursin.

Det er også gitt flere forhåndsvarsler om andre reaksjoner i år enn de siste årene. Det er allikevel slik at ikke alle forhåndsvarsler medfører en reaksjon da lærestedet kan ha rettet opp i forholdet i mellomtiden.

- Hvis et lærested blir fratatt sin godkjenning for YSK, hva må det da gjøre for å få denne godkjent på nytt?

- Tilbakekalling av godkjenning som lærested kan forekomme av flere årsaker. Det kan for eksempel være inaktivitet, undervisningsansvarlig for et lærested slutter eller tidligere påpekte forhold ikke er rettet opp, sier Ursin.

Dårlige opplevelser? Slik varsler du

Hvis du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på YSK-kurs eller forhold knyttet til Statens vegvesen, kan du rapportere det på en sikker måte gjennom varslingskanalen til Statens vegvesen.

Årsaker til tilbakekalling av godkjenning

a) Om et lærested har vært inaktiv i over 12 måneder, vil lærestedet få et varsel om at det legges inaktivt. Dette er en administrativ tilbakekalling som følge av lav aktivitet og som regel gjelder dette små transportbedrifter som kun har et kurs for sine sjåfører hvert femte år. 

b) Om undervisningsansvarlig for et lærested slutter eller får tilbakekalt sin godkjenning vil også et lærested kunne få administrativt tilbakekalt sin godkjenning. Ved å få godkjent ny undervisningsansvarlig vil de kunne opprettholde godkjenningen.

c) Et lærested kan få sin godkjenning tilbakekalt midlertidig dersom de ikke har rettet opp i tidligere påpekte forhold avdekket ved tilsyn.

d) Et lærested kan også få sin godkjenning permanent tilbakekalt dersom de påpekte forholdene som ikke var rettet var av så alvorlig karakter at det ikke er grunnlag for at lærestedet burde ha godkjenning.

e) Et lærested kan ved alvorlige brudd på lærestedets plikter etter forskriften få tilbakekalt sin godkjenning uten at det er gitt forutgående advarsler eller pålegg om retting.

Midlertidig eller permanent

Om et lærested har fått midlertidig tilbakekalt sin godkjenning gis denne med et spesifisert tidsrom. Vanligvis er det her snakk om mellom 3 til 6 måneder om lærestedet ikke tidligere har mistet sin godkjenning. Når tilbakekallingsperioden er avsluttet vil de på nytt få tilgang og kan fortsette yrkessjåførutdanning.

Om lærestedet permanent har fått tilbakekalt sin godkjenning må lærestedet søke om godkjenning på nytt. Det er ikke her satt noen sperrefrist for når en kan søke på nytt, men det sier seg selv at det samme lærestedet kan ikke søke på nytt dagen etter at et vedtak er fattet. 

Opphav og kilder: Tungt.no

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Slik blir lastebil-framtida - ifølge MAN
Alf Brekken & Sønner vs Veidekke: «David» vant kampen
TransportMagasinet på jobb med Cora Siren Valde: - Et godt forbilde
Veidekke bygger 75 leiligheter for 210 millioner kroner i Bergen.
Elektrisk småtass klar for last mile-oppdrag
Rental.one AS blir forhandlere for IRM Norge AS
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.171