23948sdkhjf

Dødsulykken på E18 Arendal - utilstrekkelig bredde på veiskulderen, mener havarikommisjonen

29. mai 2020 ble sjåføren av et vogntog påkjørt av en personbil på nye E18 ved Arendal. Sjåføren omkom av skadene.

TUNG ULYKKE: Rapporten fra Statens havarikommisjonen (SHK) ble publisert i dag.

Rapporten sier at utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, var de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff.

SHK mener at ulykken representerer en målkonflikt hvor økonomi har blitt prioritert fremfor sikkerhet.

Skulle feste løs lastestropp

Sjåføren av vogntoget ble varslet om en løs lastestropp som ikke lenger sikret lasten med takstein, og kjørte derfor inn på den smale veiskulderen på E18 ved Arendal. Selv om han utnyttet hele veiskulderen, ble vogntoget stående delvis ut i det høyre kjørefeltet på motorveien med fartsgrense på 110 km/t.

SHK påpeker i sin rapport at veiskulderen ikke var tilstrekkelig bred til at vogntoget i sin helhet kunne plasseres utenfor veibanen.

Sjåføren gikk ut av kjøretøyet for å feste lastestroppen bak på semitraileren. Dette medførte at han ble stående ute i veibanen på vogntogets venstre side. Kort tid etter ble sjåføren påkjørt av en personbil, og omkom av skadene han ble påført.

Trafikksikkerheten ikke tilstrekkelig ivaretatt

Undersøkelsen som SHK har gjort viser at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av Statens vegvesen og Nye Veier ved prosjektering og bygging av veistrekningen.

Veistrekningen hvor ulykken inntraff ble åpnet for trafikk 2. juli 2019. I forbindelse med prosjekteringen søkte Nye Veier om å redusere skulderbredden fra 3,0 meter til 2,0 meter, med forslag til avbøtende tiltak. Statens vegvesen godkjente løsningen, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen. Nye Veier valgte derimot å ikke etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen.

SHK fremmer fem sikkerhetstilrådinger til organisasjoner og myndigheter som følge av denne undersøkelsen, blant andre Norges Lastebileiers Forbund. Se de fem punktene på linken nederst i artikkelen.

I tillegg ønsker kommisjonen å påpeke følgende læringspunkter til trafikanter:

  • Ved trafikkfarlige situasjoner, som bilstans langs motorvei, skal du ringe Vegtrafikksentralen (VTS) på telefonnummer 175. 
  • Når du ser et kjøretøy som har stoppet langs motorveien, sørg for å legge inn sikkerhetsmarginer ved å passere i venstre kjørefelt hvis mulig. 
  • Selv om du benytter bilens førerstøttesystemer, er det ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over kjøretøyet. 

Vi gjengir her Havarikommisjonesn sammendrag. Link til full rapport finner du nederst:

Vogntogføreren varslet ikke VTS eller andre etter at han stanset på utsiden av Torsbuåstunnelen. Andre medtrafikanter varslet heller ikke om kjøretøystansen, og VTS hadde ikke tilgang til kameraovervåkning eller annen deteksjon på den aktuelle strekningen av E18. Føreren av personbilen ble derfor heller ikke varslet om situasjonen. 

Undersøkelsen har vist at personbilførerens situasjonsforståelse rett før påkjørselen var at det stod et forlatt vogntog på veiskulderen, og at det var tilstrekkelig plass til å passere i høyre felt. Vogntogføreren stod i skyggen av semitraileren, og nær lasteplanet. På avstand kan det ha vært krevende for personbilføreren å se at det stod en person langs vogntoget.

Undersøkelsen har videre vist at personbilens adaptive cruisekontroll og autostyring var aktivert på ulykkestidspunktet. Disse førerstøttesystemene var ikke konstruert for å oppdage konflikt med en person i kjørebanen, eller iverksette automatisk nødbremsing eller en unnamanøver i situasjonen som oppstod. SHK mener at føreren har vært mindre engasjert i kjøreprosessen på grunn av bruken av førerstøttesystemene i personbilen, i kombinasjon med veiutformingen.

Sett i lys av de involverte trafikantenes situasjonsforståelse i forkant av ulykken, var utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff. SHK mener også at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt gjennom Statens vegvesens fraviksbehandling og Nye Veiers bygging av veistrekningen. 

Vitenskapelige artikler og data viser en klar sammenheng mellom veiskulderbredde og antall trafikkulykker, hvor en bredere veiskulder gir færre ulykker. SHK er i lys av dette kritisk til at det i Vegnormal N100 åpnes for å redusere veiskulderbredden. For å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken må Nullvisjonen legges til grunn for investeringer i veinettet, herunder faglige innspill og politiske beslutninger knyttet til dette. SHK mener at Nullvisjonen ikke har blitt tilstrekkelig vektlagt i Samferdselsdepartementets oppdrag til Statens vegvesen om utredning av smal firefelts motorvei, samt i innholdet i Statens vegvesens faglige utredning og tilhørende anbefaling. Ulykken representerer etter SHKs mening en målkonflikt, hvor økonomi har blitt prioritert fremfor trafikksikkerhet.

Les hele rapporten her.

Kilde: Statens havarikommisjon

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.172