23948sdkhjf

Boltene: Havarikommisjonen på sporet av Tretten bru

Hva som gikk galt er langt fra avklart, men Statens Havarikommisjon har akkurat gitt interessant innsikt i arbeidet så langt.

TUNG ETTERFORSKNING: Den 15. august 2022 kl. 0733 kollapset Tretten bru og falt ned i Gudbrandsdalslågen og på E6.

Havarikommisjonen har i dag sendt oss et informasjonsskriv med oppdatering på de tekniske undersøkelsene og funnene som er gjort hittil. Informasjonsskrivet baserer seg på innhentede faktiske opplysninger, samt spor og sikrede deler fra brua.

Ingen konklusjoner ennå altså, men interessant lesning.

Vi siterer fra rapporten:

Organisering

Havarikommisjonen ankom Tretten 15. august 2022, og startet innledende undersøkelser av brukollapsen. Basert på forundersøkelsen besluttet Havarikommisjonen å iverksette en sikkerhetsundersøkelse av hendelsen.

Havarikommisjonen overtok ansvaret for den eksterne faggruppen som opprinnelig ble opprettet av Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune i forbindelse med brukollapsen.

Faggruppen består av fagressurser fra Aas-Jakobsen, NTNU, SINTEF og SWECO, og faggruppen ledes av Havarikommisjonen. Undersøkelsen vil søke å klarlegge hvordan og hvorfor brua kollapset, identifisere sikkerhetsproblemer og kartlegge bakenforliggende årsaksfaktorer til hendelsen.

Basert på dette vil Havarikommisjonen utrede områder for forbedring av sikkerheten.

Innledende undersøkelser

Havarikommisjonen har fulgt rivningsarbeidet av den ødelagte brua på Tretten, og har bidratt til å sikre deler fra brua som skal undersøkes videre. Havarikommisjonen har innhentet og sikret mye bildedokumentasjon og skriftlig dokumentasjon nødvendig for det videre arbeidet med å finne årsakene til brukollapsen.

Rivningsarbeidet er ledet av Innlandet fylkeskommune som veieier. Som følge av et sterkt behov for å åpne E6, ble det prioritert å rive de delene fra brua som hadde falt over E6 på østsiden av Gudbrandsdalslågen først.

Under rivningsarbeidet ble det, basert på innspill og vurderinger fra fageksperter, foretatt en omforent og samordnet prioritering av hvilke deler som skulle sikres for nærmere tekniske undersøkelser basert på godkjente arbeidstegninger av brua.

Delene ble prioritert etter viktighet av å sikre delene så uskadet som mulig. Politiet ledet arbeidet med å sikre, lokalisere og registrere deler fra brua.

Som følge av bruas store dimensjoner og ivaretakelse av HMS for de som jobbet på stede var det ikke fysisk mulig å sikre alle delene fra brua på østsiden.

  • 17. august ble første sikring av fagverk og andre deler fra brua samlet, loggført og kjørt til egnet sted.
  • 18. august ble det brukt magneter i tau fra kurv med mobilkran oppstrøms og nedstrøms ved brupilarene ved akse 3 for å søke etter bolter fra brua. Senere boltesøk ble utført med vannsikret gravemaskin-magnet.
  • 26.august ble E6 åpnet for trafikk om morgenen.

Rapport om undersøkelse av bolter fra Tretten bru

SINTEF har til nå mottatt og undersøkt 21 halve bolter som ble benyttet mellom fagverk og tverrbærere på Tretten bru.

Boltene ble hentet opp fra elva i området rundt akse 3 (se figur 2). Det var M24 bolter av kvalitet 8.8 og M27 bolter av kvalitet 10.9.

Samtlige mottatte M24 bolter (14 halvdeler av 48 mulige) har et skjærbrudd 90° på lengdeaksen, og har trolig blitt klippet over av relativ bevegelse i planet mellom tverrbæreren og knuten i fagverket som de bant sammen.

Samtlige M27 bolter har brudd forårsaket av strekk/bøy-bevegelse i boltenes lengdeakse.
Videre er det ikke observert tegn til utmatting eller tidligere skader på de mottatte boltene, og bruddene viser duktil oppførsel for begge bolteklasser.

Samlet sett indikerer dette at de mottatte boltene har gått til brudd som følge av overbelastning da brua kollapset.

Det kan på dette tidspunktet i undersøkelsen ikke utelukkes at andre bolter enn de som er undersøkt kan ha vært gjenstand for utmatting eller feil som har utviklet seg over tid.

Opphav og kilder: Informasjonsskriv fra Statens havarikommisjon

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094