Busstopp - ikke farlig, bare dyrt og irriterende?

Trafikk: Kantstopp gir trolig ikke flere ulykker enn busslommer langs veien, skriver Vegnett i dagens nyhetsbrev.

Med data hentet fra Vegkart og SSB, har TØI studert 5625 ulykker i tilknytning til 63729 bussholdeplasser på kommunale-, fylkes- og riksveier i Norge.
Med data hentet fra Vegkart og SSB, har TØI studert 5625 ulykker i tilknytning til 63729 bussholdeplasser på kommunale-, fylkes- og riksveier i Norge. Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide
Publisert

KOMMENTAR: Man skulle nesten tro det var farlig å ta buss etter å ha lest dette fra Statens vegvesen.

– Vi har studert nesten 6000 ulykker ved ulike bussholdeplasser på norske veier, sier seniorrådgiver Silje Hjelle Strand i Statens vegvesen til Vegnett.no (klikk for å lese saken).

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Vegvesenet. Og dataene tyder altså på at ulykker som skjer ved kantstopp ikke skyldes holdeplassens utforming.

– Vi fant ikke støtte for en hypotese om at det er flere møteulykker ved kantstopp enn busslomme, fortsetter Hjelle Strand.

- Det var heller ingen forskjeller i type trafikant involvert i ulykkene eller på alvorligste skadegrad i trafikkulykker ved kantstopp sammenlignet med busslomme, sier hun.

Som vi vet har det vært høy temperatur i debatten etter at endel busslommer de siste årene er blitt omgjort til kantstopp.

– I noen fylker har man vedtatt å ikke bygge kantstopp på grunn av frykten for flere trafikkulykker. Vi ønsker derfor mer kunnskap om sammenhengen mellom holdeplasstype og trafikksikkerhet, uttaler Silje Hjelle Strand.

Og det er vel og bra, fra alles perspektiv.

Men det som mangler i Vegvesenets presentasjon av TØIs undersøkelse, er det økonomiske perspektivet. Eller helt presist godstransportens økonomi. Som også er en del av samfunnets økonomi.

Kantstopp er nemlig bra for kollektivtransporten. Holdeplassene koster mindre enn busslommer, og de prioritere kollektivtransporten i trafikken fremfor øvrige biler. Isolert sett kan alle være enige om at dette er bra.

Men samfunnet er ikke isolert. Og byggevarer, matvarer og kritiske medisiner tar ikke bussen. Konsekvensen av at øvrig biltransport forsinkes mangler fullstendig i det Vegvesenet og Hjelle Strand presenterer.

Men nå er visstnok ikke 6000 ulykker nok. Strand understreker at det er behov for flere konfliktstudier, ulykkesanalyser, dybdestudier og før- og etterstudier av bussholdeplasser, for å få solid kunnskap om forbindelsene mellom utforming av holdeplass og ulykkesrisiko.

La oss håpe og be om at godstransportens rolle i dette bildet også belyses.