Koronajus 2: Her kommer 20 spørsmål du vil ha svar på

Permittert? Skal permittere? Sjåfør? Entreprenør? Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette svarer oss.

Advokat/partner Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette AS gir i denne artikkelen klare svar på det mange nå lurer på.
Advokat/partner Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette AS gir i denne artikkelen klare svar på det mange nå lurer på. Foto: Grette
Sist oppdatert

Spalten «Koronajus» er et samarbeid med Advokatfirmaet Grette AS, som yter bistand til både private og offentlige selskaper. Grettes advokater har spisskompetanse på arbeidslivsjus og kontraktsjuss relatert til anlegg, transport, leverandørforhold m.m. Du finner dem også på www.grette.no, på LinkedIn og på Facebook

1. Får den permitterte virkelig full lønn når NAVs dagpenger overtar etter todagers arbeidsgiverperiode?

- Alle som tjener under kr 600.000 (6G) vil oppleve å få full lønn i de neste 20 arbeidsdagene etter at permitteringen startet. For de som tjener mer enn kr 600.000 vil det overskytende ikke bli dekket.

2. Kan ansatte kreve å ta ut ferie i stedet for å bli permittert?

- Nei, det er arbeidsgiver som avgjør om ansatte skal få ta ut ferie på denne delen av året. For arbeidsgiver kan det være en ulempe å la ansatte ta ut ferie nå, i stedet for f.eks. i juli hvor det ofte er mindre å gjøre.

3. Er arbeidsgiverperioden nå tre dager for alle typer av sykefravær?

- Nei, bare for sykefravær som skyldes koronaviruset. For annen type sykefravær er arbeidsgiverperioden fortsatt 16 kalenderdager.

4. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte opplyser om at de er koronasmittet?

- Ja, fordi koronaviruset er en såpass allmenfarlig og smittsom sykdom. Å få slik informasjon kan for arbeidsgiver være helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø for de øvrige ansatte.

5. Kan arbeidsgiver som har permittert ansatte betale dem mellomlegget mellom dagpenger og full lønn?

- Ja, men det kan i så fall medføre at den ansatte får reduserte dagpenger. Arbeidsgiver kan imidlertid tilby en ekstrautbetaling når dagpengeperioden er over (etter 26 uker). Dette kan fungere som en bonus for at de ansatte holde ut og ikke sier opp under permitteringsperioden.

6. Kan ansatte som er permittert ta arbeid for andre arbeidsgivere?

- Ja, så lenge det ikke bryter med eventuelle bestemmelser i arbeidsavtalen om f.eks. ikke å ta arbeid for konkurrent.

7. Kan arbeidsgivere permittere ansatte som er i sykefravær eller permisjon?

- Nei, som hovedregel ikke, men de kan permitteres fra det tidspunkt de er tilbake og mottar lønn.

8. Må arbeidsgiver kalle inn til drøftingsmøte med hver enkelt ansatt før de kan permitteres?

- Nei. Det gjelder ingen lovregel om dette, slik det gjør ved vanlig oppsigelse. Det kan likevel være lurt å avholde slikt møte dersom man gjør en utvelgelse og vil legge vekt på hvordan ansatte "scorer" på sosiale ulemper ved å bli permittert.

9. Kan daglig leder permitteres helt eller delvis?

- Ja, aksjeselskaper (AS) må ikke ha daglig leder og det er adgang til å permittere daglig leder etter samme regler som for andre ansatte. Særlig kan det være praktisk med delvis permittering av daglig ledere dersom mange av de øvrige ansatte er permittert og det er mindre å administrere.

10. Kan arbeidsgiver fortelle til kolleger at en navngitt ansatt er koronasmittet?

- Arbeidsgiver kan i hvert fall opplyse internt om at en navngitt ansatt er i karantene. Dersom det er viktig for å varsle andre ansatte som har jobbet sammen med den smittede, kan arbeidsgiver også navngi den smittede. Dette kan være eneste måten å kartlegge hvem som må i karantene. Men den smittede arbeidstakeren bør varsles på forhånd.

11. Må tillitsvalgte være enig i permitteringene for at de permitterte skal få dagpenger?

- Nei, dette er en misforståelse. Det NAV ønsker er at arbeidsgiver bekrefter at tillitsvalgte er enig i at det er iverksatt permittering. Det er ikke det samme som at tillitsvalgte er enig i permitteringen.

12. Selvstendig næringsdrivende som står uten oppdrag – kan de også få dagpenger?

- Selvstendige næringsdrivende har normalt ikke krav på dagpenger. Regjeringens krisetiltak innebærer at selvstendig næringsdrivende likevel får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter. Beregningsgrunnlaget for dagpengene er begrenset til kr. 600.000 (6G). Denne kompensasjonen får selvstendige næringsdrivende fra og med 17. dag etter inntektsbortfallet.

13. Kan lærlinger permitteres?

- Lærlinger kan normalt ikke permitteres. De kan imidlertid miste lærlingeplassen. Og for lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, vil inntektsgrunnlaget sikres på et nivå med lærlingelønnen.

14. Kan en permittert når som helst kalles tilbake i jobb?

- Ja, hvis permitteringen ikke har vært tidsbegrenset, så må den permitterte være forberedt på å møte på jobb igjen når arbeidsgiver kaller vedkommende tilbake. Det vanlige er da å gi den permitterte et par dagers forhåndsvarsel.

15. Hvor lenge kan en permittert være tilbake i jobb før det påløper ny varslings- og lønnspliktperiode?

- Praksis er at en permittert som mottar dagpenger kan komme tilbake i 6 uker og deretter bli permittert, uten at dette fører til ny varslings- og lønnspliktperiode. Dette gjelder også tariffbundne bedrifter.

16. Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise hjem før helgen fordi de da vil havne i kommunekarantene og dermed ikke kan komme tilbake neste arbeidsuke?

- Nei, men arbeidsgiver kan bli enig med den ansatte om f.eks. å betale en ekstra godtgjørelse for å tilbringe helgen i arbeidskommunen. Dersom arbeidstaker ikke "står til arbeidsgivers disposisjon" gjennom helgen, regnes ikke dette som arbeidstid.

17. Kan man få sykepenger selv om man ikke er koronasyk, men bare er usikker på om man er det?

- Ja, dersom det er mistanke om at arbeidstaker er smittet av koronaviruset skal vedkommende holdes i 14 dagers karantene. I denne perioden har arbeidstaker rett på sykepenger, og NAV dekker dette etter tre kalenderdager (arbeidsgiverperioden).

18. Kan ansatte sette seg selv i koronakarantene og slik få lovlig fravær og sykepenger?

- Ja, dersom arbeidsgiver generelt har godtatt dette eller i det konkret tilfellet samtykker. Dette er å anse som et unntak fra det alminnelige kravet om at man må være arbeidsufør for å ha rett på sykepenger. NAV har i det siste også anbefalt arbeidsgivere å akseptere slike egenmeldinger fordi det avlaster fastlegene.

19. Kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor?

- Nei, men arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å holde seg hjemme pga. faren for koronasmitte. Om den ansatte deretter skal jobbe hjemmefra så krever det normalt samtykke fra den ansatte. Dette løser seg som regel fordi alternativet til ikke å jobbe hjemmefra ofte vil være permittering eller oppsigelse.

20. Kan arbeidsgiver sende permitteringsvarsel som sms?

- Ja. Kravet er bare at permitteringsvarsel skal være skriftlig. Det kan derfor sendes både som epost og sms.

Advokatfirmaet har de siste dagene bistått mange titalls bedrifter med å gjennomføre permitteringsprosesser pga. koronaepidemien. Søk råd i tide du også.