Peab får stor veijobb i Trøndelag

Dette er Peabs andre store jobb i Midt-Norge siden anleggsvirksomheten ble etablert her 1. januar i fjor. Den første kontrakten gjaldt utvidelse av E6 fra to til fire felt mellom Havnekrysset og Vikhammar i Stjørdal, en strekning på 2 570 meter.

Fv bak: Lars Sira (STV), Finn Sefaniansen (Peab), Johan Hansson (Peab). Foran fv Hanne Louise Moe (STV), Morten Moe (Peab), Svein Soknes (STV) og Olaf Rovik (STV).
Fv bak: Lars Sira (STV), Finn Sefaniansen (Peab), Johan Hansson (Peab). Foran fv Hanne Louise Moe (STV), Morten Moe (Peab), Svein Soknes (STV) og Olaf Rovik (STV).
Publisert Oppdatert

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 45 milliarder SEK og har 14 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.

- Vi har jobbet målrettet med vår virksomhet i distriktet siden etableringen for ett år siden, og det er tilfredsstillende å se at innsatsen gir resultater, sier Peabs anleggsdirektør Thorbjørn Eng.

Prosjektet omfatter bygging av ny fylkesvei 715 fra Keiserås i Leksvik kommune til Skolaskaret på kommunegrensa mot Rissa kommune. Oppdragsgiver er Statens vegvesen. Kontrakten er på totalt 160 millioner kroner eksklusive mva, og prosjektet utføres i hovedentreprise. Veibyggingen starter i mai og ferdigstilles i september 2015.

Hensyn til omgivelsene

Den nye veien vil gå gjennom skogsterreng og en del dyrket mark. Det skal bygges fire bruer og en kulvert på strekningen. Distriktssjef Morten Moe i Peab forteller at arbeid langs veglinja skal ta hensyn til omgivelsene slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall. Det er også strenge krav til en effektiv trafikkavvikling og høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet for bilister og arbeidere.

- Dette krever systematikk og presisjon i alle ledd av utførelsen. Erfaringer fra E6-prosjektet i Stjørdal viser at vi er gode på dette, så jeg er trygg på at dette blir godt ivaretatt også på Fosenprosjektet, sier Morten Moe.

Samarbeid med Sverige

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Peab Infra Väst, et samarbeid som har pågått siden oppstarten av Peabs satsning i Trøndelagsregionen. Samarbeidet omfatter utveksling av erfaringer, kunnskap og ressurser i hele gjennomføringsfasen fra marked og kalkulasjon til utførelse og ferdigstillelse.

Veipakke til 2,3 milliarder

Ny fylkesvei fra Keiserås til Rissa grense er ett av 18 delprosjekter i veipakken Fosenvegene, som omfatter nybygging og oppgradering av 280 km vei på Fosenhalvøya. Pakken er kostnadsberegnet til 2,3 milliarder kroner. 75 prosent av beløpet skal dekkes med bompenger, resten over fylkesveibudsjettene i Sør- og Nord-Trøndelag.

Les også: Peab får milliardoppdrag i nord