Reguleringsplan for Follobanen kan være klar i 2011

Jernbaneverket planlegger at Follobanen skal være ferdig regulert i 2011. I 2013 kan byggingen starte. Med lokaldemokratiets velvilje.

avis

avis

Publisert Oppdatert

Follobanen er navnet på det nye dobbeltsporet på jernbanen som er planlagt mellom Oslo og Ski. Den 24 kilometer lange traseen, kostnadsberegnet til 11,6 milliarder kroner, vil bety en kraftig forbedring av jernbanekapasiteten både lokalt og regionalt i Oslo, Follo og Østfold.

Når Follobanen står ferdig skal den gamle traseen brukes til lokaltrafikk, mens regiontog- og godstog skal benytte den nye Follobanen. Reisetiden mellom Oslo og Ski skal etter planen reduseres fra 22 til 11 minutter.

Det er også en formidabel anleggsjobb når den kommer i gang, i beste fall en gang i løpet av 2013. Jernbaneverket har lagt frem tre trasévalg, med to tunnelalternativer - en med og en uten dagstrekning. I hver ende av banen, i Oslo og Ski, er det to alternativer for innføring av banene til stasjonene.

Arbeidene med å øke antall spor på Ski stasjon fra dagens fire til seks kan starte tidligere, kanskje allerede i år. En avklaring på dette kan komme allerede i revidert budsjett til våren.

Nylig ble planprogrammet for Follobanen sendt ut på høring til de berørte kommunene, Oslo, Oppegård og Ski.

Selv om dobbeltsporet allerede i 1995/96 ble behandlet i en stor høringsprosess i kommunene Ski og Oppegård, er planene fra den gang "gått ut på dato". Dermed må det nye runder til.

Etter høringen skal Samferdselsdepartementet ta stilling til hvordan den videre planprosessen skal gjennomføres. Det kan få betydning for når arbeidene med dobbeltsporet kan starte og når den etterlengtede kapasitetsutvidelsen kan stå ferdig. Departementet har skissert to, alternative løp for hvordan Follobanen kan planlegges videre. Enten skal Samferdselsdepartementet fastsette traseen på bakgrunn av konsekvensutredning for hele prosjektet, deretter lage reguleringsplaner som skal høres og vedtas i kommunene. Eller så skal traseen fastsettes gjennom kommunedelplaner med konsekvensutredninger - slik det ble gjort forrige gang.

Uansett kommer ikke planleggerne unna lokaldemokratiet, som nok en gang inviteres til å si sin mening - med krav om å bli hørt - om et samferdselsprosjekt som har ringvirkninger langt utenfor de tre berørte kommunene.