anbud:

AF Gruppen skal bygge E6 i Soknedal

AF Gruppen var best på alle punkter - også laveste tilbud

Toplanskryss med avkjørsel til Soknedal sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen /Sweco
Toplanskryss med avkjørsel til Soknedal sentrum. Illustrasjon: Statens vegvesen /Sweco
Sist oppdatert

Statens vegvesen inngår kontrakt med AF Gruppen AS for bygging av E6 Soknedal i Trøndelag, med forbehold om at det ikke kommer inn noen klager.

Klagefristen var 24. juli

Fem entreprenører leverte tilbud:

Hæhre, NCC, AF Gruppen, LNS/PNC (Arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og Østeriske PORR) og TOTO (Italiensk). Alle tilbyderne ble funnet kvalifisert til jobben.

E6 Soknedal:

Hensikt: Redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet

Lengde: 6500 meter

Finansiering: Stat, Bompenger

Totalkostnad: 1,60 mrd. kr 2015-kroner, bompengeandel 46 prosent

Nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2014-2023

Oppstart: Høsten 2017

Antatt åpnet: 2020

Fase: Byggefase

(Sist oppdatert 10. mai 2017 / kilde: vegvesen.no)

AF best på alle punkter

Vegvesenet vurderte AF Gruppen til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet ut fra kriterier som var satt i konkurransegrunnlaget. AF gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

Fra 993 til 1169 millioner kroner

Tilbudet til AF Gruppen AS var på om lag 993 millioner kroner. De andre tilbudene lå mellom 1071 millioner kroner til 1169 millioner kroner.

Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua, det består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021. Trafikk settes på ny E6 i 2020.

Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 994 ekskl. mva.

Entreprenørene leverte to konvolutter i såkalt to-konvolutt system. Den første med kvalifikasjonspapirer, egen vurdering av framdriftsplaner med milepeler, beskrivelse av hvordan prosjektet er planlagt gjennomført, CV-er og organisasjonsplaner.

Den siste konvolutten inneholdt tilbudsprisen. Den første konvolutten ble evaluert og gitt karakterer på før den andre konvolutten med prisene ble åpnet.

Dette skal bygges:

Soknedalstunnelen, 3,6 kilometer

Ca. 2,9 kilometer ny E6 i dagen

Toplanskryss i Soknedal sentrum

To E6-bruer

Ca. 1,7 kilometer lokalvegsystem med to bruer

Kollektivterminal med parkeringsplasser

Øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg

- Vi regner med å inngå kontrakt i august, og deretter samhandle i perioden fram til midten av september. Vi ser fram til å starte opp arbeidet i Soknedal, og nå nærmer det seg storinnrykk med tunge maskiner i området, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen i Statens vegvesen.

Dagens situasjon:

Dagens E6 på strekningen er en tofelts veg med generelt lav standard, stedvis nedsatt fartsgrense og som går gjennom tettstedet Soknedal. Midtrekkverk mangler. Vegen er ulykkesbelastet og oppfyller ikke dagens krav til vegstandard for riksvegnettet. Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn (årsdøgntrafikk - ÅDT) på strekningen varierer fra 4500 til 5000 (tall fra 2012).

Denne saken ble første gang publisert 26/07 2017, og sist oppdatert 25/07 2017