Bedre vei mellom Løten og Elverum

Foto: Regjeringen
Sist oppdatert

Fakta

Fellesstrekningen for riksvei 3 og riksvei 25 mellom Tønset og Åkroken og riksvei 25 fra Åkroken til Basthjørnet bygges som firefelts vei.

Strekningene Ommangsvollen – Tønset og Åkroken – Grundset bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid).

Utbyggingskostnadene er estimert til 5,1 milliarder kroner.

Det er lagt opp til etterskuddsinnkreving av bompenger i bomstasjoner på både ny og gammel vei. Plasseringen av bomstasjonene innebærer at bare de som krysser kommunegrensen, betaler bompenger. Bompengeinnkrevingen vil pågå i 20 år og starter når veien åpner.

Samferdselsdepartementet har i dag lagt frem forslag om utbygging av ny og bedre riksvei 3 og riksvei 25 mellom Løten og Elverum.

Prosjektet omfatter bygging av 26,6 km ny vei, herav 16 km firefelts vei og 10,6 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Bygging av 8 km gang- og sykkelvei inngår også i prosjektet. – Den eksisterende veien har tidvis store fremkommelighetsproblemer, og vi ser derfor frem til at ny og bedre vei nå kan komme på plass, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dagens veisystem er preget av et mangelfullt tilbud til gående og syklende, og en blanding av lokaltrafikk og fjerntrafikk utgjør en betydelig trafikksikkerhetsrisiko.

Mellom Ånestad og Elverum er det ingen alternative offentlige veier, noe som fører til at strekningen er svært sårbar ved hendelser, særlig for utrykningskjøretøyer.

Anleggsstart for OPS-delen av prosjektet vil trolig bli i første halvdel av 2018.

Denne saken ble første gang publisert 16/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017