Planlegger kjempedeponi

Statens vegvesen planlegger å massedeponere 9,8 millioner kubikkmeter stein fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Store mengder tunnelstein skal fylles ut her ved Sundvollen. Ragnar Skagen i forgrunnen.
Store mengder tunnelstein skal fylles ut her ved Sundvollen. Ragnar Skagen i forgrunnen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Publisert Oppdatert

Fellesprosjektet (FRE16) skal bygge firefelts E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss og dobbeltsporet Ringeriksbane fra Sandvika til Hønefoss, som er en del av InterCity-satsingen til Bane NOR. Vegvesenet hevder de har foretatt en grundig miljøkartlegging av området og prosjektet.

Mange og lange tunneler

Det er planlagt flere lange tunneler langs strekningen, blant annet en 23 kilometer lang jernbanetunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen. I tillegg kommer tre tunneler for bane og veg vest for Sundvollen. Det betyr at prosjektet må håndtere store mengder steinmasser.

FoU-prosjektet «Kortreist stein» jobber også med samme tema, og FRE16-prosjektet trekker i noen grad veksler på denne kunnskapen.

– Vi har kartlagt de nesten 10 millioner kubikkmeter masser som tas ut fra alle tunneler og skjæringer, forteller Ragnar Skagen, som er rådgiver for ytre miljø i Fellesprosjektet.

Mye tidligere

Skagen mener det er en nyvinning med en så grundig vurdering av bergarter, kvalitet, mellomlagring, knusing, gjenbruk og transport av masser fra anlegget så tidlig i planfasen.

– Det nye er at vi har gjennomført en planprosess hvor vi har tatt dette hensynet med oss mye tidligere i prosessen enn vanlig. Vi har undersøkt grundig hvilke kvaliteter av stein vi kan forvente å få, og i hvilke mengder. Dette gir oss et bedre bilde av hvordan det er mulig å bruke og utnytte steinmassen best mulig. Det knytter vi opp mot planlagt framdrift i prosjektet og hvor grensene mellom entreprisene går, forteller Skagen.

Store mengder

De totale mengder stein som er beregnet fra de planlagte tunnelene og skjæringene blir anslått til omlag 9.800.000 kubikkmeter.

Av dette regner Fellesprosjektet å kunne bruke 3,6 millioner kubikkmeter til fyllinger i traseen for veg og bane. 2,2 millioner kubikkmeter anslås som kvalitetsmasser (knust og siktet). Det vurderes muligheter for å bruke ytterligere 0,8 millioner kubikkmeter som tilslag til betong.

Varierende kvalitet

Geologien mellom Jong (Sandvika) og Sundvollen er nå kartlagt. Berget består av i alt fire hovedtyper stein hvorav en har høykvalitet, to har middels kvalitet og en har dårlig kvalitet.

I dette kartleggingsarbeidet som er utført av NGI i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen er det gjort et titalls kjerneboringer langs traseen.

Steinen som er minst egnet til videreforedling, men meget godt egnet til fyllinger befinner seg i første del av tunnelen fra Sandvika og nordover, og nærmest Sundvollen. God kartlegging av massenes kvalitet og omfang er viktig for logistikken i anleggsfasen ved transport, lagring og mellomlagring.

– Vi vet det er mye vann i området. Det blir en utfordring både for massedeponiet på Avtjerna og drivingen av de lange tunnelene. Det skal vi klare på en god måte, sier Ragnar Skagen.