Første avtale av sitt slag i Norge:

Kjempepakke til Trondheim

Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten (ved Statens vegvesen og Jernbaneverket) en bymiljøavtale. Dette er første avtalen av dette slaget i Norge.

Avtalen ble signert av ordfører Rita Ottervik i Trondheim, fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune og direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen Vegdirektoratet.
Avtalen ble signert av ordfører Rita Ottervik i Trondheim, fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune og direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Foto: Knut Opseth, Statens vegvesen
Sist oppdatert

Nå kl. 12 fredag 12/2 inngikk Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten ved Statens vegvesen og Jernbaneverket en bymiljøavtale.

Dette er første avtalen av dette slaget i Norge, i følge pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.

Milliarder fra staten til Trondheim

Trondheim har inngått Norges første bymiljøavtale med staten. Byen får 3,76 milliarder kroner fram til 2023 for å hindre vekst i biltrafikken.

1,4 av de 3,76 milliardene går til å utvikle et superbusstilbud. Pengene skal brukes på traseer, holdeplasser og bussdepot.

Forandrer Trondheim

Bymiljøavtalen kommer til å forandre Trondheim. Bakgrunnen for avtalen er Klimaforlikets nullvekstmål – det vil si at all vekst i persontrafikken i voksende storbyområder skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går.

Avtalen representerer en styrking og videreutvikling av Miljøpakken i Trondheim, som så langt har oppfylt nullvekstmålet. Den markerer en milepæl i klimapolitikken. Åtte andre storbyområder får inngå avtaler, men Trondheim er først til å oppnå enighet med staten.

Trondheim får den første bymiljøavtalen i Norge og den skal gjelde i perioden 2016-2023.
Byen får i alt 3,76 milliarder kr fra staten for å hindre at biltrafikken øker. Er i praksis en styrking av Miljøpakken.
Trondheim får den første bymiljøavtalen i Norge og den skal gjelde i perioden 2016-2023. Byen får i alt 3,76 milliarder kr fra staten for å hindre at biltrafikken øker. Er i praksis en styrking av Miljøpakken. Foto: Illustrasjonsfoto Statens vegvesen

Dette gir staten – fordelt på tiltak:

• 1 milliard kroner til tiltak på riksveg innen programområdene kollektiv, sykkel, miljø og gåing – altså ikke biltrafikk.

• 1,4 milliarder kroner til investering i superbussløsning i Trondheim. Staten dekker 50 prosent av de samlede kostnadene.

• 1, 36 milliarder i belønningsmidler for perioden 2016-2023. Belønningsmidlene går til tiltak som bidrar til bedre byluft og mindre kø i byområdene.

Dette er en videreføring av tidligere ordning. Trondheim har allerede (2009-2015) fått 870 millioner kroner i belønningsmidler.

• Utvikling av jernbanen skal sees i sammenheng med utviklingen av det øvrige kollektivtransportnettet.

Såkalte superbusser kan bli aktuelt. De er lenger og mer komfortable enn vanlige busser, men krever ofte egen infrastruktur.
Såkalte superbusser kan bli aktuelt. De er lenger og mer komfortable enn vanlige busser, men krever ofte egen infrastruktur. Foto: Illustrasjonsfoto Statens vegvesen

Dette krever staten - forpliktelser:

• Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune forplikter seg til å treffe tiltak som sikrer at veksten i persontrafikk tas med kollektiv, sykling eller gåing, for eksempel restriksjoner på bilkjøring.

• Må bygge en tettere by nær eksisterende og nye kollektivtraseer, spesielt rundt holdeplasser og stasjoner.

• Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle et sammenhengende nett for alle som sykler og går, med god adkomst til kollektivsystemet. Dette inkluderer jernbanen.

• Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle knutepunkter.

Dette er mulige superbussruter som skal avklares i 2016.
Dette er mulige superbussruter som skal avklares i 2016. Foto: Statens vegvesen

Effekten av tiltakene skal måles slik:

• Trafikkutviklingen fordelt på reisemidler. Overvåkes via reisevaneundersøkelser, måling av vegtrafikk og telling av kollektivreiser

• Klimagassutslipp

• Begrensinger på parkering

• Fortetting av byen

Avtaleparter er Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten ved henholdsvis Statens vegvesen og Jernbaneverket. Avtalen ble signert fredag av:

• Ordfører Rita Ottervik i Trondheim.

• Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag.

• Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet

• Direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket

Denne saken ble første gang publisert 12/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017