Nye Veier foreslår 18 nye strekninger

Lover mer for pengene, ny teknologi, nullvisjon og oppfyllelse av klimamål.

PowerPoint-presentasjon
PowerPoint-presentasjon Foto: Nye Veier
Publisert Oppdatert

Målet er å skape et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem innen 2050.

Til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022 til 2033 foreslår Nye Veier 18 nye strekninger lagt til selskapets portefølje.

Link til PDF og kort oppsummering av de 18 strekingene

Prioriteringene er basert på fem mål:

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Mer for pengene
Effektiv bruk av ny teknologi
Nullvisjon for drepte og hardt skadde
Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål

- Nye Veier foreslår disse strekningene med utgangspunkt i analyser av hele riksveinettet. Strekningene vi foreslår til utvidelse av vår portefølje har høy risiko for ulykker, dårlig fremkommelighet og lave hastigheter. Dette er strekninger hvor nye vei vil gi stor nytte for de som bruker dem, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Jo lysere farge jo høyere er arbeidsmarkedstettheten.
Jo lysere farge jo høyere er arbeidsmarkedstettheten. Foto: Nye Veier

- Vårt mål er 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i byggefasen og 75 prosent reduksjon i driftsfasen regnet fra oppstartsåret i 2016. Vi har i vårt NTP-innspill foreslått at våre anleggsplasser skal bli fossilfrie slik at utslipp i ikke-kvotepliktig sektor under bygging og drift bli nærmest lik null. Vi skal redusere utslippene og minske inngrep i naturmiljøet i alle våre utbygginger. Nye Veiers arbeid for å redusere klimagassutslippene er i mindre grad avhengige av hvor veiene bygges, sier Aanesland

Kriterier for valg av strekninger:

Trafikksikkerhet: Strekningen vil erstatte eller avlaste særlig ulykkesutsatte strekninger.
Reisetidsreduksjon: Strekningen omfatter hovedveier med langsiktig potensiale for høyhastighetsvei og/eller betydelige kortere strekninger.
Bo- og arbeidsmarked: Strekningen knytter sammen områder med vesentlig befolkning og/eller næringslivsklynger Næringslivets varetransport: Strekningen styrker viktige akser for varetransport.

Lavere handlingsrom

Nye Veier har svart på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i arbeidet med NTP. Dette er oppdrag nummer ni i forberedelsene til NTP. Det er en rød tråd i alle oppdragene som er grunnlaget for neste NTP. Handlingsrommet i økonomien forventes å bli lavere og behovet for effektiv ressursbruk og mer infrastruktur for pengene, blir viktig framover.