Skjenn igjen fra Vegtilsynet

Vegtilsynet er ikke fornøyd med Vegvesenets oppfølging av entreprenørenes driftsoppgaver.

Et hovedfunn i tilsynet var at driftskontraktene hadde et for lavt kontrollnivå
Et hovedfunn i tilsynet var at driftskontraktene hadde et for lavt kontrollnivå Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Vegtilsynet har ført tilsyn med Statens vegvesens oppfølging av tre driftskontrakter i Region sør. Tilsynet viste blant annet for lavt kontrollnivå, spesielt på gang- og sykkelveg. De undersøkte kontraktene var Ringerike, Hallingdal og Vest-Telemark.

I alt for liten grad

Vegtilsynet opplyser at tilsynssakene alle peker i samme retning, og mener det er bekymringsfullt at Vegvesenet i alt for liten grad følger regelverket. Ikke minst sett i lys av Riksrevisjonens anmerkninger fra 2009 i rapporten «Styring og oppfølging av driftskontrakter»: lavt kontrollnivå, mangelfull oppfølging av kontraktene og ulik praksis og lite omfang av økonomiske sanksjoner.

Vegtilsynet undersøkte om byggherren Statens vegvesen planlegger stikkprøvekontroller i samsvar med krav, om kontrollene ble gjennomført, og om funn etter stikkprøvekontrollene ble behandlet i samsvar med krav, for eksempel om entreprenøren ble ilagt økonomiske sanksjoner ved gjentakende avvik fra driftsstandard.

Lavt kontrollnivå

Et hovedfunn i tilsynet var at driftskontraktene hadde et for lavt kontrollnivå. Mellom 50 og 89 prosent av planlagte kontroller var gjennomført i kontraktsperioden. Spesielt lavt var kontrollnivået på gang- og sykkelveger langs riksveger, der utførte kontroller var mellom null og 22 prosent av det planlagte.

I tillegg så Vegtilsynet at planlegging av kontroller og utarbeiding av grunnlaget for plantallene var mangelfull, det vil si de vurderinger som skal gjøres ut fra særegenheter for den enkelte kontrakt.

Når det gjaldt oppfølging av funn fra stikkprøvekontrollene, følger ikke tilsynspart kravene i alle tilfeller. 45 prosent av manglene var ikke behandlet slik de skal ifølge krav. Målet er å oppnå forbedring hos entreprenøren. I ytterste konsekvens brukes økonomiske sanksjoner mot entreprenør. Kontraktene praktiserer regelverket ulikt på dette området, og det kan føre til ulik driftsstandard, mener Vegtilsynet.

Denne saken ble første gang publisert 04/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017