VA-Norge trenger et kjempeløft

Er dette det korrekte bildet av tilstanden på kommunale VA-nett i Norge?

Et vannrør tatt opp fra Nydalens gater i Oslo så slik ut. Et eksempel på hvordan eldre vannledninger kan se ut i Norge. Foto: Carl Christian Sibbern
Et vannrør tatt opp fra Nydalens gater i Oslo så slik ut. Et eksempel på hvordan eldre vannledninger kan se ut i Norge. Foto: Carl Christian Sibbern
Sist oppdatert

MEF, Maskin Entreprenørenes Forbund, spør seg om hva det korrekte bildet av VA-Norge er.

Uansett mener de det må gjøres store løft på Norges vann- og avløpsnett.

Paradokset

I følge prognosesenteret vil investeringene i kommunale vann- og avløpsanlegg øke i år og i 2016.

Prognosene for 2017 er negativ, altså at investeringene skal minske.

MEF mener dette er et paradoks da det er store oppgraderings- og investeringsbehov innen VA.

Lite fornying. Mye lekkasjer.

Basert på aggregerte tall i KOSTRA antok MEF at fornyingsgraden på norske VA-ledningsnett var lav og at lekkasjegraden var høy.

Disse antakelsene er langt på vei blitt bekreftet i løpet av MEFs kartlegging av 46 utvalgte kommuner. Tidsperioden som ble valgt for kartleggingen var årene 2002-2012.

For lav fornying

Delvis viser tallene store forskjeller. Bykommuner og landkommuner har ulike behov. Kartleggingen viser at ytterst få av de kartlagte kommunene oppnår en fornyingsgrad  på 1 prosent, slik blant annet vannbransjeorganisasjonen Norsk Vann og fagmiljøer som NMBU anbefaler.

MEF mener at entreprenørene må:

 • Bli mer systematiske og nøyaktige når det gjelder dokumentasjon.
 • Ha fokus på å heve kompetansen for å møte offentlige krav.
 • Øke Kontraktkompetanse i forbindelse med nybyggingskontrakter.

MEF mener at kommunene må:

 • Få mer kunnskap om tilstanden på egne VA-ledningsnett.
 • Forbedre sin bestillerkompetanse.
 • Gjøre mer for å rekrutere fagpersonell.
 • Kvalitetssikre sin rapportering til offentlige dataregistre.

MEF mener at Staten må:

 • Forenkle lover og forskrifter som regulerer VA-sektoren.
 • Innføre sektorlov for VA og ha et sektoransvarlig departement.

 • Forbedre, koordinere og samkjøre rapporteringsarbeid for å få mer kunnskap om status på landets VA-nett.

 • Vurdere å gi incentiver som sikrer tilstrekkelig rekruttering til VA-sektoren i framtiden.

 

 

 

Denne saken ble første gang publisert 25/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017