23948sdkhjf

Men TF var ikke død: Skal konsentrere seg om lobbyvirksomhet

Skal konsentrere seg om lobbyvirksomhetMange trodde at Transportbrukernes Fellesorganisasjon var på vei ut da adm. direktør Jan Terje Mentzoni plutselig sluttet i høst. Organisasjonen som alltid har t...

Skal konsentrere seg om lobbyvirksomhet

Mange trodde at Transportbrukernes Fellesorganisasjon var på vei ut da adm. direktør Jan Terje Mentzoni plutselig sluttet i høst. Organisasjonen som alltid har talt transportbrukernes og delvis transportørenes sak overfor myndighetene vaklet, mente man. Styreleder Grete Karin Berg avdramatiserer situasjonen, og Mentzoni selv sier at han allerede lenge hadde gjort klart at han skulle slutte.

Lang erfaring med samferdsel: Grete Karin Berg har lang fartstid innen samferdsel og transport. Hun er utdannet sosialøkonom, og har tidligere arbeidet i Vegdirektoratet. Berg kom til NHO der hun nå er seniorrådgiver, med transport og samferdsel som fagområde. I snart ett år har hun sittet som styreleder i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, og leder TF videre etter omstillingsprosessen. Foto: NHO

Christian Ryg

Styrelederen sier at selv om man gjerne skulle hatt en større administrasjon og stab, så må man innrette seg etter virkeligheten. TF må konsentrere seg om kjernevirksomheten i framtiden. Påvirkning av politikere og myndigheter blir oppgaven for den nye direktøren som skal ansettes i løpet av det neste halve året. Det er viktig at man tar god tid for å finne den rette personen i sjefsstolen i TF.

- TF må trekke på alle de syv organisasjonene som er medlemmer, og benytte den ekspertisen som finnes i organisasjonene og i sekretariatene. Man må betrakte TF som et spleiselag der organisasjonene kan levere ammunisjon i form av faglige utredninger på sine spesialområder, og der TFs administrasjon leder prosjekter og har faglig kapasitet til den jobben. TF må kjøpe utredninger og organisasjonene må være villige til å betale regningen for den lobbyvirksomheten som skal gjennomføres, sier Grete Karin Berg.

TF har fire hovedområder man må arbeide innen. For det første skal man drive påvirkning overfor myndigheter. For det andre må TF sørge for solid dokumentasjon for sine standpunkter og krav, gjennom å utvikle ny kunnskap og drive fram utredninger. For det tredje må TF drive god informasjonsvirksomhet, det vil si være en proaktiv «lyttepost» og knutepunkt for informasjonsnettverk. Til sist må all innsats fra medlemsorganisasjonene koordineres slik at man får de beste forutsetninger for lobbyvirksomhet.

Planer og samarbeid

Berg opplyser at styret nå legger opp en rekke temaer som kan være av interesse å få grundigere utredet.

- Det må også legges planer om hvordan man kan samarbeide med organisasjoner utenfor TF. Ett eksempel på et slikt bredere samarbeid med andre, er Veivalg 2005, der TF har samarbeidet med og skapt allianser med en rekke andre organisasjoner som vi føler vi har felles interesser med. Her har vi satt felles mål som vi er enige om. For at et slikt initiativ skal bli vellykket, må alle være villige til å dele informasjon, jobb og få sin del av æren for resultater vi oppnår. Strategimøtet i Veivalg 2005 i oktober ga meg en positiv følelse av at alle var interesserte i slik deling, sier Berg, som synes det er grunn til å rose Opplysningsrådet for Veitrafikken for det initiativet de tok.

Styrelederen ser TF-administrasjonen som et nav i TF-nettverket.

- Nettverkets oppgave er bl.a. å drive en effektiv lobbyvirksomhet og delta i høringer med samferdselsdepartementet og samferdselskomiteen på Stortinget. Her må vi «selge» våre ideer og tanker og fremme krav. Dessuten må vi på best mulig måte kunne dokumentere våre synspunkter overfor politikerne og byråkratiet.

Hun mener at den virksomheten de har gjennomført i løpet av høsten har gitt resultater.

- Budsjettbehandlingen innebærer økte veibevilgninger i 2005, og bidrar til å reversere noe av etterslepet som har oppstått i forhold til Stortingets behandling av inneværende Nasjonal transportplan. For TF-organisasjonene er både budsjettforliket og de signalene som er kommet i NTP 2006 - 2015 steg i riktig retning, selv om det fortsatt er et godt stykke igjen før vi kan si oss helt fornøyde.

Konferansen fortsetter

Hva så med TFs årlige konferanse? Skal Transportbrukerkonferansen fortsette i samme stil som hittil, eller vil TF slutte med konferanser?

Hvilken form konferansen får i årene som kommer, er styrelederen noe usikker på. Men at den skal videreføres er ganske klart. Man må imidlertid se på ulike konsepter og former, kanskje også på samarbeidsformer med andre organisasjoner.

- Noe av det viktigste for meg er at konferansen trekker et stort deltakerantall. Det er særlig viktig er det å få med flere transportbrukere og flere politikere enn i dag. Jeg ser på konferansen som et av de viktigste fora der politikere kan møte både utøvere og brukere og få en bedre forståelse for hvor viktig infrastruktur og transport er for hele Norges næringsliv, og dermed for nasjonens ve og vel. Det er et tankekors at andelen brukere har sunket de siste årene.

For å utvikle lønnsomme arbeidsplasser her i landet, mener Berg at politiske myndigheter må satse enda mer på infrastrukturutbygging, og legge forholdene bedre til rette for god logistikk og raskere transport til og fra Norge. Det gjelder ikke bare sentrale områder, men også i mindre sentrale områder der lønnsomme bedrifter kan utvikle seg og gi god verdiskaping i landet vårt.

TF må også arbeide for at havner og terminaler får optimal tilknytning til vei og jernbane. Det er en konkret arbeidsoppgave som styrelederen ønsker å arbeide for å få fram. Bare på den måten kan man være med og drive en utvikling i retning av mer gods bort fra veiene. Samtidig er gode havne- og terminalløsninger med på å drive fram effektive transportløsninger også for veitransporten.

Må være optimister

- Selv om jeg kunne tenke meg større ressurser til TFs sekretariat, så må jeg være realist og se hva vi faktisk har. Det gjelder å sette inn ressursene der vi kan skape mest mulig og der vi faktisk kan få gjennomslag. Nettverk og vilje til å stå på fra medlemsorganisasjonene er viktigere og mer konstruktivt enn å beklage mangler og for små budsjetter. Jeg er faktisk optimist og har tro på at TF også i framtiden skal ha en rolle som lobbyorganisasjon og pådriver for bedre infrastruktur overfor myndighetene, avslutter TFs styreleder Grete Karin Berg.

www.transportbrukerne.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062