23948sdkhjf

Wallenius Wilhelmsen: Fra shipping til global logistikk

Wallenius Wilhelmsen:Fra shipping til global logistikkWallenius Wilhelmsens har foretatt et strategisk skifte fra å være en tradisjonell aktør innen shipping til verdensomspennende tilbyder av globale...

Wallenius Wilhelmsen:

Fra shipping til global logistikk

Wallenius Wilhelmsens har foretatt et strategisk skifte fra å være en tradisjonell aktør innen shipping til verdensomspennende tilbyder av globale logistikkløsninger. Selskapet har så langt oppnådd stor interesse for sitt konsept hos kundene, og med solid forankring i sin velfunderte logistikkstrategi har Wallenius Wilhelmsen alle forutsetninger for å sette seil for en spennende fremtid.

Marianne Bækkevold

Tradisjonell shippingvirksomhet opplever store strukturelle endringer i sine forretningsomgivelser. Globalisering av markedene, internasjonalisering av bransjer, ny teknologi og økte krav fra kunder og eiere har ført til nye strukturer og aktører i markedet.

Krav om reduksjon av kostnader i verdikjeden og korte leveringstider setter et kraftig press på ordre-til-leveringstiden. Et eksempel er bilindustrien som

arbeider med visjonen «3-5 Day Car». Denne visjonen står i sterk kontrast til de 5-35 dagene som bare sjøtransporten tar. For å oppnå visjonen må hele verdikjeder redesignes, produktene må utvikles slik at varianthåndtering utsettes og nye kreative distribusjonsløsninger må formes og spesialtilpasses den enkelte kunde.

Behov for outsourcing, krav om kostnadskutt samt kundenes etterspørsel etter dør-til-dør logistikktjenester har ført til at nye aktører har kommet på markedet. Disse aktørene betegnes som 3.- og 4. partslogistikktilbydere (3PL og 4PL). I shippingbransjen opererer 3PL-tilbydere på vegne av befrakterne og eier gjerne eget utstyr til klargjøring og distribusjon av varene. De kan dermed operere hele verdikjeder fra dør til dør og være kundens kontakt hele veien. 4PL-tilbydere, i denne sammenheng, er ofte ikke-kapitalintensive bedrifter og håndterer et bredt spekter 3PL´er og tradisjonelle transportører. 4PL´er har oversikt over hele verdikjeden og de ulike bransjene, og kan dermed tilby kundene et helhetlig logistikknettverk. De benytter omstillings- og konsulentkompetanse i tillegg til moderne IKT-verktøy for å designe og integrere optimale verdikjeder for å møte den enkelte kundes behov.

De nye aktørene utgjør en utfordring for de tradisjonelle shippingselskapene, da de kommer mellom kunden og transportøren og derved hindrer den direkte, stabile og langsiktige relasjonen med kundene som finnes i dag. Transportørene blir underleverandører til 3PL/4PL-selskapene, hvilket fører til en helt annen dynamikk i markedet. Deres suksess blir i større grad avhengig av målbare prestasjoner fremfor personlige relasjoner og langsiktige avtaler med sluttkunden, som tradisjonelt har vært av stor betydning.

En global logistikkstrategi blir til

Wallenius Wilhelmsen er meget bevisst de endrede rammebetingelsene og hvordan disse påvirker selskapet. For et par år siden stod de foran den strategiske avgjørelsen hvorvidt de skulle forme en fremtid som underleverandør til 3PL eller 4PL eller utvikle seg til selv å bli en 3.partslogistikktilbyder.

I perioden 1999-2001 gjennomgikk Wallenius Wilhelmsen en omfattende prosess for å utvikle en global logistikkstrategi. Kundeundersøkelser og benchmarking mot konkurrenter dannet grunnlaget for strategiutviklingen. Kundeundersøkelsene fokuserte på kundenes behov og potensialer på transport- og logistikksiden; hvordan de ser for seg utviklingen i deres bransje og hvordan dette påvirker logistikkbehovet. Benchmarkingsøvelsen ga innsikt i konkurrentenes logistikkvisjoner, deres produkter og tjenester, styringssystemer og kundegrupper.

Basert på dette gjennomgikk ledelsen en rekke interne og eksterne workshops hvor drivere og trender ble diskutert og vurdert i forhold til det fremtidige logistikk- og transportbehov. Gjennom arbeidet utviklet ledelsen grunnleggende forståelse for endringene i markedet, i tillegg til felles verktøy og språk for å føre utviklingen videre. Nye måter å se på seg selv og sin rolle i fremtidens landskap tok form.

Prosessen tydeliggjorde at de ønsket å ta en større rolle i verdikjeden, sikre fortsatt kontakt med kundene og i større grad bli premissleverandør i bransjen. Dermed ble logistikkstrategien utformet med hensyn på å bringe Wallenius Wilhelmsen fra å være et tradisjonelt shippingselskap til en betydelig, global 3. partslogistikkaktør.

Wallenius Wilhelmsen som global logistikkaktør

Siden den globale logistikkstrategien ble lagt, har bedriften foretatt en rekke disponeringer for å gjøre bedriften i stand til å møte de nye utfordringene.

Som et ledd i strategien har bedriften foretatt en omorganisering slik at logistikksatsningen fremstår tydeligere. Bedriften består nå av tre divisjoner, hvor Ocean Services og Inland Services ivaretar de fysiske logistikktjenestene på henholdsvis sjø og land, mens Logistics Management utgjør 3.partslogistikk-funksjonen.

For å utvide logistikktilbudet har Wallenius Wilhelmsen investert i en rekke selskaper for å kunne tilby kundene en så komplett forsyningskjede som mulig. Selskapet kan via oppkjøpet av Richard Lawson-gruppen tilby innenlands transporttjenester i Europa. I tillegg har de egne terminaler i Belgia, Finland og USA og Vehicle Processing Centres (VPC) i Australia, USA, England og Tyskland. VPC er enheter som foretar enklere klargjøringsjobber på godset før det distribueres til kundene. Dette kan dreie seg om rengjøring, montasjearbeid og spesialtilpasning.

Som selskapets 3PL-funksjon videreutvikler Logistics Management sin logistikk- og relasjonskompetanse for å kunne jobbe tett med kunden og designe optimale logistikkløsninger tilpasset kundens behov. For å komplettere Wallenius Wilhelmsens egne transport- og logistikktjenester inngåes avtaler og allianser med

eksterne leverandører slik at kunden får et mest mulig helhetlig tilbud - fra dør til dør.

En viktig forutsetning for å oppnå dette er gode IKT-systemer som kan integrere hele verdikjeden og sikre konsistent og hurtig informasjonsutveksling fra ordre til levering, så vel internt som til kunder og leverandører. Wallenius Wilhelmsen har avanserte logistikksystemer med moduler som dekker alt fra operativ drift til strategisk planlegging og simulering. På den måten oppnår de full oversikt over alle ressurser og transaksjoner i logistikknettverket.

Overgangen fra å være et tradisjonelt shippingselskap til å se på seg selv som en global logistikkaktør med ansvar for alle tjenester fra dør til dør, er en stor endring, også for de ansatte. Wallenius Wilhelmsen driver derfor et ekstensivt informasjonsarbeid for å sikre at de ansatte er aktive bidragsytere for å bringe bedriften mot den nye rollen i det globale markedet. Gjennom dette arbeidet står Wallenius Wilhelmsens visjon sentralt:

«.»Help our customers succeed through innovative transportation and logistics solutions

Veien videre

Wallenius Wilhelmsen har, basert på et grundig strategiarbeid, dannet grunnlaget for å utvikle seg til en global logistikkaktør. Selskapet har så langt oppnådd stor interesse for sitt konsept hos kundene, og de første globale logistikkkontraktene er allerede i havn. Blant annet er de i gang med et prosjekt for å utvikle helhetlige logistikkløsninger for en global kunde innenfor agrikultur.

Bilbransjen er også et interessant marked som kjennetegnes av stor grad av outsourcing. Det anslås at over 20% av de totale logistikkostnadene i dette markedet blir håndtert av 3. part, så potensialene er store.

Med solid forankring i sin velfunderte logistikkstrategi har Wallenius Wilhelmsen alle forutsetninger for å sette seil for en spennende fremtid som en betydelig, global logistikkoperatør.

Kilder:

--------------------

Artikkelforfatter Marianne Bækkevold (marianne.baekkevold@no.pwcglobal.com) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med spesialisering innen material- og produksjonsstyring. Hun har flere års erfaring både fra industrien, shipping og som konsulent innen fagområdet innkjøp og logistikk, og har arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har Bækkevold jobbet i industrien som prosjektleder, planleggingssjef og profittsentersjef for produksjons- og logistikkfunksjoner. Hun har også jobbet som Project Manager - Global Logistics i et av verdens største shippingselskap.

Marianne Bækkevold er i dag Manager i PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services, og jobber innen Supply and Demand Chain Management. Gruppen arbeider med verdikjedeoptimalisering, innkjøp og forsyningsstrategier, produksjonsstyring og automatisk vareforsyning.

PricewaterhouseCoopers er en del av et stort internasjonalt nettverk og er Norges største leverandør av tjenester innen rådgivning, revisjon og advokattjenester, med 1100 ansatte og 15 kontorer over hele landet. Business Advisory Services (BAS) er rådgivningsenheten til PricewaterhouseCoopers. BAS omfatter blant annet tjenesteområdene IT sikkerhet, kontroll- og verifikasjonstjenester, virksomhetsstyring og -effektivisering, herunder innkjøp, logistikk, Category Management. Enheten er opptatt av å levere praktiske løsninger som gir reell styring over virksomhetens verdiskapningsprosess og som setter ledelsen i stand til å følge opp ressurser og resultater. BAS er i sin tilnærming bevisst på kundens utfordringer og søker å skreddersy sine tjenester i forhold til dette, samtidig som at man baserer seg på kjente konsepter og metodikk. Det legges vekt på at prosjektene skal tilføre dokumentert verdi til kunder, og enheten er utpreget løsnings- og gjennomføringsorienterte.

Se.www.pwc.no

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094