23948sdkhjf

LOGMA: Målrettet material- og produksjonsstyring

Postboks 16 1306 Bærum PostterminalTelefon: 67 83 07 30 Telefaks: 67 83 07 77 E-Post: Internett: info@logma.nowww.logma.noSelskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og...

Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 83 07 30 Telefaks: 67 83 07 77 E-Post: Internett: info@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Konferansen "Målrettet material- og produksjonsstyring" ble holdt i Oslo 18. og 19. april i år. Dette er, så vidt vi kjenner til, den eneste større konferansen i Norge med fokus på material- og produksjonsstyring/logistikk og produksjon, og er derfor en viktig mulighet for faglig påfyll, oppdatering på utviklingen og erfaringsutveksling innen dette området.

De rundt 70 deltakerne fikk presentert et bredt spekter av synspunkter, erfaringer og aktuelle løsninger fra flere bedrifter som må regnes som ledende i Norge innen sine områder. Representantene fra bedriftene var åpne med å presentere sine løsninger og erfaringer, både de positive og de negative, og ga mange råd om hva en kunne gjøre.

Riktige (data)systemer

Driftsingeniør Tor Ervland fra Ekornes Møbler AS viste på en interessant måte hvordan Ekornes har utviklet sine data- og produksjonssystemer for å oppnå det han kalte effektiv "kontinuerlig enstykk ordreproduksjon". Ekornes er i dag en av Skandinavias største møbelprodusenter med 70% eksport, og har et stort variantspekter. Prognoser er derfor viktig. ERP-systemene inneholder generelt mye data, og utfordringen blir å trekke ut riktig informasjon og strukturere denne. Ekornes skiller mellom kritiske og ikke-kritiske materialer, og har utviklet et system som med rundt 1000 ordrelinjer pr dag kan bekrefte leveringstid til kundene i løpet av et minutt. Til dette benytter de et standard ERP-system, men med en rekke egenutviklede spesialløsninger.

Effektive datasystemer er ikke nok. Det kreves også effektive og fleksible produksjonssystemer. Når en skal strømlinjeforme egne produksjonsprosesser, må en se utover sin egen produksjon. En total styringsfilosofi er viktig, framhevet Ervland, og nøkkelbegreper for Ekornes har vært "lean thinking" (JIT), å angripe flaskehalser (OPT), fleksibilitet, forenkling, visualisering og medvirkning. Hurtig omstilling er ikke bare et teknisk spørsmål. Det er like mye opplæring av operatører.

Omstilling av produksjonen

Hvordan kan en bedrift effektivt klare overgangen fra småserie- til storskala-produksjon, og samtidig beholde stor fleksibilitet i produksjonen? Tomra stod for en tid siden overfor utfordringen å øke fra 50 til 300 maskiner pr uke, og samtidig opprettholde, eller helst forbedre driftsmarginene, fortalte adm. dir. Geir Hanevold fra Tomra Production AS. Underveis i denne prosessen viste det seg også at produktmiksen ble vesentlig annerledes enn forventet, da en antatt 80/20-fordeling mellom to produkter i stedet ble 20/80.

Leveringsevne er et strategisk viktig element for å beholde markedsposisjonen for Tomra, og kundene forventer at leveransene skal komme uten problemer. Tomra klarte omstillingen, og kom i mål med leveransene. Dette var i stor grad takket være langsiktig holdningsskapende arbeid, som er eneste farbare vei for å oppnå slik fleksibilitet, mente Hanevold, som også presiserte at det er viktig å ikke undervurdere motstanden mot forandring i egen organisasjon.

Verdiskapende styring

Summen av kravene fra kunder og eiere samt rammebetingelsene for produksjon medfører at Kongsberg Automotive (bildet over) må forbedre seg med 15 - 20 % hvert år for å være kundens beste alternativ, fortalte Bård Klungseth, Global Production Manager - truck systems. For å oppnå dette er det nødvendig med en felles virkelighetsoppfatning, visjon, standardiserte forbedringsteknikker, vilje, og ikke minst, tempo.

Kongsberg Automotive kaller sitt konsept Verdisskapende styring. Tradisjonelt fokuserer vi mye på metodeforbedringer for å redusere den tiden vi bruker på bearbeiding, men ofte utgjør dette under 5% av den totale tiden. For virkelig å bedre lønnsomheten må vi redusere den ikke-verdiskapende tiden. Som eksempel kan nevnes at hos Toyota, som regnes blant de ledende, utgjør bearbeidingstiden rundt 50 %.

Basis for Verdiskapende styring er null sløsing, og Klungseth presenterte en rekke metoder de benytter for raske omstillinger, problemløsning, forbedring, feilhindring etc.

Også de myke sider

Fokus var ikke bare på de "harde" tekniske løsningene. Kompetansebygging og organisasjonsendring stod sentralt hos mange. Jernia ASA presenterte hvordan de har høynet leveringssikkerheten gjennom kompetansebygging, og siste innlegg hver dag ble viet kommunikasjon og lederen som coach.

Dette er bare et utvalg av mange gode presentasjoner på konferansen. Utviklingen av e-handel hos CRI ved direktør Asle Sjørbotten, oversikten over internasjonale trender og utviklingen mot skreddersydd masseproduksjon ved studierektor Eirill Bø, samt AGAs bruk av brikker for å få styring på flaskeparken ved logistikksjef Bjørn Innstrand og logistikkleder Ketil Dahl er alle presentasjoner som er verdt en fyldigere omtale.

Vi skal heller ikke glemme innlegget om tredjepartslogistikk ved logistikksjef Frode Reksten, Norpapp AS. Det kan knapt refereres, det må oppleves!

Etter to dager med et lærerikt innhold ser vi allerede fram til neste års konferanse.

--------

Logistikktinget 2001 og Logistikkprisen

Vi minner om Logistikktinget 2001, som finner sted 5. og 6. juni i år.

Logistikktinget 2001 fokuserer på lønnsomhetsforbedringer gjennom optimalisering av logistikk-kjeden, og tar for seg tre hovedområder

Se for nærmere informasjon. Husk at du som medlem i LOGMA får kr 2000 i rabatt på konferanseavgiften. LOGMAs Logistikk-pris blir delt ut på Logistikktinget 6. juni.Vel møtt!www.confex.no

----------

LOGMAs generalforsamling

LOGMAs 25. ordinære generalforsamling ble holdt 18. april i år. Fullstendig protokoll blir sendt til alle medlemmer.

På generalforsamlingen ble flere nye styremedlemmer valgt. LOGMAs styre for 2001/2002 består av:

President:

Visepresident:

Styremedlemmer:

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094