23948sdkhjf

Haukedal Transport & Spedisjon AS: En sprek 75-åring med visjoner

Haukedal Transport & Spedisjon AS:En sprek 75-åring med visjonerDa Wilhelm Haukedal i 1926 flyttet fra Åsane til Bergen sentrum, var det hest og vogn som dominerte den lokale godstransporten. Slik...

Haukedal Transport & Spedisjon AS:

En sprek 75-åring med visjoner

Da Wilhelm Haukedal i 1926 flyttet fra Åsane til Bergen sentrum, var det hest og vogn som dominerte den lokale godstransporten. Slik sett kan Wilhelm Haukedal nærmest karakteriseres som en av pionerene, da han som en ungdom på ca 18 år tok opp lån for å kjøpe seg en lastebil. Lite ante han den gangen at bedriften han grunnla ville framstå som høyst oppegående selv 75 år senere.

Finn T. Lien

Fram til 1930-årene var det vognmennene med hest og vogn som dominerte den lokale godstransporten. Rett nok var lastekapasiteten begrenset, men ikke så mye mindre enn nyttelasten for de første lastebilene. Sakte men sikkert ble bilmateriellet bedre, og vognmennene måtte etter hvert innse at lastebilene ville vinne konkurransen.

I 1920-årene var Bergen preget av hektisk byggevirksomhet og blomstrende handel. Men mørke skyer truet i horisonten. Depresjonen verden opplevde i begynnelsen av 1930-årene rammet også Bergen. Markedet ble preget av stagnasjon innen produksjon av varer og tjenester. Bileiernes marked skrumpet inn og det ble en voldsom konkurranse om de tilgjengelige kjøreoppdragene. Ikke uventet ble pris benyttet som viktigste konkurransemiddel. Transportprisene havnet på et uforsvarlig lavt nivå og mange bileiere bukket under i denne perioden.

Organisering for å redusere konkurransen

For å prøve på å regulere markedet, ble det tatt initiativ til å organisere bileierne. Wilhelm Haukedal ble således en av stifterne av Bergen Lastebileierforening i 1933. I vedtektene fra den gangen sto det å lese at hensikten var blant annet:

Arbeidet ga etter hvert frukter på den måten at man i 1939 fikk innført løyveplikt i Bergen. Bileierne fikk da muligheter for å styre tilgangen av nye utøvere. Året etter kom krigen og det finnes lite dokumentasjon om hvordan transportnæringen overlevde. Det vi vet er at det var så som så med tilgang på rekvisita og nytt materiell. Også i en krigssituasjon måtte samfunnsmaskineriet holdes i gang. Selv om man på ingen måte kunne si at man innen transportnæringen tjente penger, så klarte mange av transportbedriftene seg.

Strategisk beliggenhet ga grunnlag for vekst

Etterkrigstiden var preget av gjenreisningsarbeid med tilhørende vekst i varehandelen. Haukedal Transport hadde den gangen kontorer sentralt på Bryggen i Bergen. Den gangen var Vågen nær sagt full av gods- og fiskebåter. Transportoppdrag var det mye av. Likevel opplevde næringen store sesongvariasjoner gjennom hele 50-tallet og et godt stykke inn i 60-årene. Bileierne benyttet sitt rett til å dempe veksten av antall godsløyver. Først ut på 70-tallet ble behovsprøvingen opphevet, og markedet sluppet løst.

Gjennom hele den nevnte perioden ekspanderte Haukedal Transport & Spedisjon jevnt og trutt. Bilene var godt synlige i bybildet. Virksomheten hadde vokst så pass mye at man i 1963 måtte finne nye og større lokaliteter. Det fant man ikke så langt unna, og transportvirksomheten ble supplert med lager og terminaltjenester.

Dynamisk utvikling gjennom påfyll av ny kompetanse

Bedriften har hatt en dynamisk utvikling på flere områder. Det ene at man har klart å ekspandere i takt med de mulighetene som veksten i markedet tillot. Dertil har man sett et utvikling på ledersiden etter hvert som kravene til lønnsom drift ble skjerpet. Da sønnen Asbjørn Haukedal tok over driften som daglig leder i 1963, hadde han lederutdanning i form av befalsskolen som tillegg til solid transportfaglig erfaring. Allerede som tolvåring begynte han å jobbe i feriene som bud i farens bedrift.

I dag er Tom Haukedal, gründerens sønnesønn, administrerende direktør. Bedriften har ekspandert ytterligere siden Tom startet å jobbe hos sin far. Tom kom for alvor inn i bedriften etter å ha gjennomført transportfagstudiet ved Høgskolen i Molde. Slik ble den fagteoretiske plattformen ytterligere styrket. De som har fulgt bedriftens utvikling på nært hold, påstår at man har klart å kombinere det beste fra teori og praksis på en slik måte at man har evnet en styrket konkurranseevne.

Samarbeid bidrar til vekst i internasjonal transportproduksjon

Haukedal Transport & Spedisjon har gjennom mange år vært blant de største transportselskapene i Bergen. I jubileumsåret vil omsettingen bli ca 100 millioner kroner, mye, men likevel ikke blant de aller største. Bedriften har lenge erkjent at det er nødvendig å ha samarbeidspartnere for å kunne overleve innen stykkgodsmarkedet. De siste årenes fusjoner og eierskifter hos de største aktørene i markedet, har bidratt til at Haukedal har opplevet hyppigere skifter på partnersiden enn det man strengt tatt har ønsket. Vi røper ingen hemmelighet ved å si at bedriften raskt har klart å finne nye partnere å jobbe med.

I og med at også forfatteren er fra Bergen, har det ikke gått hus forbi at Haukedal Transport & Spedisjon ganske tidlig tilbød «smartere» løsninger enn det mange av konkurrentene kunne oppvise ved så vel nasjonal som internasjonal langtransport. Det er mange år siden at bedriften satset på løstrallekonsept. Sammen med samarbeidspartnere maktet man å etablere produksjon, hvor lastbæreren ble bedre utnyttet enn det som ellers var vanlig. På den måten klarte man å være konkurransedyktige på pris uten at det gikk på bekostning av egen lønnsomhet.

I dag holder bedriften til i relativt romslige lokaler rett utenfor sentrum. Man trodde man tok godt i, da bygget ble tatt i bruk i 1989. Veksten i godsvolumet har likevel blitt så pass stor at man virkelig må jobbe effektivt for å unngå at terminalen framstår som en flaskehals. Utstrakt bruk av IT både i planlegging og produksjon gjør sitt til at man klarer å absorbere større volumvekst enn om man fortsatt hadde jobbet på gamlemåten.

Satser på en kombinasjon av egne og innleide kjøretøy

Bedriften har en egen bilpark på over 30 biler/trailere. Bilene har sjåfører med gjennomgående lang fartstid i firmaet. Bilparken har svært lav gjennomsnittsalder, så lav at de fleste tilfredsstiller avgasskravet etter EUR 3-normen. I tillegg disponerer bedriften et større antall innleide kjøretøy i faste trafikkavtaler. Som allerede nevnt benytter bedriften seg av intermodale løsninger når transportene er egnet for dette.

I et marked hvor de største aktørene blir stadig større, framstår Haukedal Transport & Spedisjon AS som eksempel på at det finnes rom for mellomstore transportselskap så sant de evner å utvikle et konsept i samsvar med kundenes behov. Det har man så langt klart, men om det blir nye 75 år er det ennå for tidlig å si noe sikkert om. Framtiden inneholder en del kjente og mange ukjente variabler. Bedriften har sin visjon og de siste investeringene bærer bud om at det satses. For egen del tør jeg påstå at bedriften har en totalkompetanse som matcher de flestes. Når man i tillegg til evnen har vilje til å satse, er sjansene absolutt til stede for ytterligere vekst.

----------

Artikkelforfatter Finn T. Lien arbeider som bedriftsrådgiver med transport, samferdsel og logistikk som spesialfelt. I tillegg til å jobbe for næringslivet, deltok han aktivt i oppbyggingen av logistikkstudiet ved Høgskolen i Bergen. Han har også vært markeds- og salgssjef i et større internasjonalt selskap med ansvar for edb-baserte trafikkstyringssystem. Han er en flittig benyttet foredragsholder, og har gjennom årenes løp skrevet ca 200 artikler knyttet til logistiske emner.

E-mail: finn.lien@bedriftskompetanse.no

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078