23948sdkhjf

Gravesynder for hundrevis av millioner

Graveskader koster samfunnet nesten 800 millioner kroner i året. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått rapporten på bordet.

Vista Analyse har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen. Basert på en omfattende datakilder har Vista Analyse kommet fram til at det skjer om lag 4.000 graveskader hvert år som berører flere enn 1–2 kunder, og om lag 12.000 små skader som berører 0–2 kunder.

Analyseselskapet har beregnet at den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til graveskader ligger på snaue 800 millioner kroner i året, men sier også at anslaget er usikkert.

Mangler totalen på strømnettet

I rapporten heter det at det er ingen kilder som direkte kan gi det totale antallet graveskader som berører strømnettet. NVE har oversikt over antall registrerte feil i nettet som skyldes graving eller sprengning, tilsvarende de beregnede KILE-kostnadene. Dette antallet er ikke uttømmende, ettersom det vil være en rekke graveskader på strømnettet som ikke direkte berører kunden. Hovedsakelig fordi kunden får strøm fra en annen ledningskonfigurasjon i det maskede nettet.

Geomatikk registrerte 440 graveskader som førte til brudd i strømledninger i grunnen i 2019. Disse skadene er frivillig meldt inn av entreprenører og/eller nettselskaper. Det det totale antallet graveskader som berører strømnettet ligger imidlertid rundt 800 for hele landet. Dette tallet avhenger av Vistas egne antagelser, og varierer fra i underkant av 500 til i overkant av 900 innenfor rimelige endringer i egne antagelser. De totale samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av graveskader på strømnettet anslås til omtrent 115 millioner kroner.

Samfunnskritisk

Elektronisk kommunikasjon (ekom) omfatter tele- og datakommunikasjon, og påvirker dagens samfunn betydelig. De siste årene har bruken av ekom økt betraktelig både i det private og offentlige. Samfunnskritiske funksjoner som f.eks. Forsvaret eller helsetjenester bygger på tilgang til elektronisk kommunikasjon og er viktig i krisesituasjoner, samt for befolkningens trygghet. Næringslivet og offentlige virksomheter er i stor grad avhengige av ekomtjenester for å levere sine tjenester. Den økende digitalisering medfører en større avhengighet og sårbarhet knyttet til ekom. En graveskade som fører til et linjebrudd, kan gi omfattende konsekvenser for samfunnet ved bortfall av ekomtjenester. Geomatikk har i 2019 registrert 2.045 graveskader på ekom, men analyseselskapet mener det korrekte totalantallet ligger på 7.305 graveskader som rammer ekom årlig, hvorav 3.100 av større omfang. Sammen med korreksjon for usikkerhet gir dette en forventet totalkostnad for ekom på 348 millioner kr i 2019.

Ingen VA–registre

Det finnes ingen registre over skader som oppstår på vann- og avløpsledninger som følge av graving i grunnen. Eksperter analyseselskapet har snakket med, mener graveskader på vann- og avløpsledninger utgjør rundt fem prosent av alle graveskader som oppstår i løpet av året. Årsaken er først og fremt at vann- og avløpsledningene ligger dypest av alle typer infrastruktur i grunnen.

Omtrent 4,6 millioner innbyggere er i dag tilknyttet kommunal vannforsyning. Av de 1.600 vannverkene er 1.100 kommunale, og 500 er mindre samvirkevannverk eller hyttevannverk. Det totale antall graveskader blir anslått til 3.800 graveskader. Det er et anslag på alle graveskadene som rammet vann og avløp i 2019. Basert på forholdsvis usikre tall blir den samfunnsøkonomiske kostnaden av graveskader på vann og avløp att til 38 millioner kr i året.

Fjernvarme skiller seg ut

I rapporten understrekes det at fjernvarmenettet skiller seg fra annen infrastruktur ved at det fortsatt er i en etableringsfase. Mesteparten av nettet er utbygd de siste 20 årene, og i dag er fjernvarme tilgjengelig i 92 prosent av alle norske byer med mer enn 100.000 innbyggere. I flere av disse byene finnes det også kjølenett. Det er sjeldent brudd på fjernvarmeledninger, men når ulykken først oppstår er ringvirkningene ofte ganske store.

For 2019 er det anslått at det var 63 graveskader på fjernvarmeanlegget, hvorav 49 store og 14 små skader. Forventet verdi for de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene for graveskader på fjernvarme er anslått til 6 millioner kr årlig.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109