23948sdkhjf

Miljøkartleggingen på Bodø flystasjon: Fornøyd med resultatene etter 70 års bruk

Forsvarsbygg har nå avsluttet miljøkartleggingen på Bodø flystasjon. Etter ni år med omfattende arbeid er grunnforurensningen på eiendommen som utgjør 5.000 dekar dokumentert. – Forurensning hindrer ikke utvikling av en ny by og en ny flyplass, fastslår Trond Eliassen, seksjonssjef i Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg,.

Kartleggingen er gjennomført og forurensningen er dokumentert ved hjelp av omfattende prøvetaking. Forsvarsbygg opplyser at det har blitt tatt prøver av jord, vann, gress, mose, betong, sedimenter i kummer/bekker, betongprøver i overvannsnett og biotaanalyser av albusnegl, børstemark, krabber og fisk. Arbeidene er utført og dokumentert med bistand fra de eksterne leverandørene Golder, Norges geotekniske institutt og Multiconsult.

Lang og omfattende prosess

– Det har vært en omfattende prosess både rent faglig og praktisk. Etter planen skulle vi ha vært ferdig i 2017, men behov for ytterligere dokumentasjon var nødvendig. Dermed ble siste prøvetaking ikke avsluttet før i januar i år, forklarer Trond Eliassen, seksjonssjef i Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg.

Han legger til at Forsvarsbygg har stor kompetanse på miljøkartlegging gjennom lignende prosjekter andre steder i landet, men arbeidet på Bodø har vært spesielt både med hensyn til arealets størrelse og omfanget av prøvetakingen.

– Vi fornøyd med resultatene etter Forsvarets bruk av Bodø flystasjon i 70 år. Undersøkelsene gir et godt grunnlag for å rydde opp. Oppryddingen skal skje i prosjektene Ny by og Nye Bodø Lufthavn, sier Trond Eliassen. Foto: Forsvarsbygg

Godt samarbeid med Avinor og Bodø kommune

I tillegg til Forsvarsbyggs arbeid gjennomførte både Bodø kommune og Avinor egne undersøkelser i 2020. Tilsammen er det gravd 562 sjakter og etablert 22 miljøbrønner. Det har blitt tatt og analysert hundrevis av prøver i tillegg til en rekke andre tiltak.

– Det er svært viktig for alle parter å få best mulig oversikt over grunnforurensningen for å redusere risiko for senere overraskelser. Det arbeidet som nå har vært gjort er av høy kvalitet og har gitt et godt grunnlag for å kunne gå videre med planleggingen av prosjektet. Avinor er fornøyd med samarbeidet med Forsvarsbygg og Bodø Kommune om disse undersøkelsene, sier prosjektansvarlig i Avinor, Stine Ramstad.

Prosjektsjef i Bodø kommune for Ny by og Ny flyplass, Irene Skiri, gir ros til Forsvarsbygg for gjennomført prøvetaking.

– Det er viktig for planlegging av ny bydel å skaffe best mulig oversikt over eiendommen som skal overtas, understreker hun.

Funn av poly- og perfluoralkylstoffer krever tiltak

I forbindelse med avslutningen av kartleggingsarbeidet er det utviklet oversiktskart som viser resultatene. Her vises detaljert funn av poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS) og i tillegg vises øvrig identifisert forurensning, klassifisert etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurensning fra 1-5. Områdene med høyere tilstandsklasser skyldes hovedsakelig olje og tungmetaller.

PFAS-forurensningen er i hovedsak knyttet til tidligere bruk av fluorholdig brannskum i forbindelse med flyplassvirksomhet og verkstedsdrift. Det er behov for tiltak knyttet til PFAS-forurensningen på fire områder identifisert rundt brannstasjonen, brannøvingsfeltet og ved flykjørehuset.

– Denne forurensningen vil bli håndtert med særskilte tiltak. Behovet er primært grunnet uakseptabel spredning ut i sjøen, understreker Eliassen. Øvrig identifisert forurenset grunn med PFAS inneholder generelt lave nivåer. Behovet for opprydding i annen type forurensning vil avhenge av hva de ulike områdene skal brukes til i fremtiden.

Sanering og bruk som fyllmasse

Tiltaksplan for sanering av PFAS-forurensningen ble sendt Miljødirektoratet i 2018 og tillatelse ble gitt i 2019. Planen innebærer at mellom 70 og 80 prosent av PFAS-forurensningen på flystasjonen skal fjernes. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med bygging av ny flyplass. Deler av massene med lave PFAS-verdier planlegges gjenbrukt i forbindelse med etablering av den nye flyplassen.

– Massene vil dermed kunne gjenbrukes på stedet og vi unngår å måtte tilføre nye. På denne måten har vi kontroll og oppnår en god miljø- og kostnadsmessig løsning, avslutter Eliassen.

Omfattende miljøkartlegging

Oversikt over miljøkartleggingsarbeid i perioden 2014-2021 gjennomført av Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune

 • 562 sjakter/skovlpunkter
 • 1.517 jordprøver og 738 analyserte jordprøver
 • 25 prøver av betong hvorav 15 analyserte
 • 101 vannprøver fra sjakt
 • 22 nye miljøbrønner
 • 22 grunnvannsprøver
 • 167 prøver fra overvann/bekker/sik
 • 48 prøver fra sedimenter i kummer/bekker
 • 7 prøver av gress/mose
 • 39 biotaanalyser av albusnegl, børstemark, krabber og fisk
 • 17 sedimentanalyser
 • 8 betongprøver fra overvannsnett

Opphav og kilder: Forsvarsbygg

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109