23948sdkhjf

Til bedriftseiere om den nye åpenhetsloven: - Jo, den gjelder din bedrift

KRONIKK: Loven omfatter alle virksomheter som på balansedagen oppfyller to av tre følgende vilkår: Salgsinntekt over 70 millioner kroner, balansesum over 35 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 50 årsverk.

TUNGT INNLEGG: Denne saken er skrevet av Kristin Holter, senior partner Stakeholder as.

Det kan bli dyrt å gi blaffen

En vanlig holdning i næringslivet har vært at arbeid med arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden er nice to have, men ikke viktig. Kjenner du deg igjen? Les dette, for det kan bli dyrt å gi blaffen.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Alle bedrifter, unntatt de aller minste, må heretter gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å sjekke arbeidsforhold og sikre at menneskerettigheter ikke brytes hos dine leverandører.

Du må kunne svare på spørsmål fra publikum om dette arbeidet, og hvert år offentliggjøre en redegjørelse om virksomhetens arbeid med aktsomhetsvurderinger underskrevet av hele styret.

Redegjørelsen skal legges på bedriftens hjemmeside signert av hele styret. Hvis du ikke gjør den jobben, skal Forbrukertilsynet følge det opp, og om nødvendig anmelde forholdet.

Hvem omfattes av loven?

Loven omfatter alle virksomheter som på balansedagen oppfyller to av tre følgende vilkår:

 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
 2. balansesum: 35 millioner kroner
 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Hva er aktsomhetsvurderinger?

Aktsomhetsvurderinger er en metode som har vært i aktiv bruk av næringslivet siden 2011. Slik beskrives arbeid med aktsomhetsvurderinger i åpenhetslovens § 4:

 1. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 2. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 3. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b
 4. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c
 5. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d
 6. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Årlig styrerapport er en ny plikt

For å bidra til at arbeidet med aktsomhetsvurderinger tas på alvor, krever loven at styret årlig (innen 30.juni hvert år), eller ved vesentlige endringer i bedriftens risikovurderinger, skal offentliggjøre en rapport om arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Rapporten skal underskrives av samtlige styremedlemmer, ligge enkelt tilgjengelig på bedriftens nettsider og inneholde følgende informasjon:

 1. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 2. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 3. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Alle har rett på svar

I § 6 gir åpenhetsloven enhver, det vil si alle som stiller et skriftlig spørsmål til bedriften, rett til informasjon om hvordan virksomheten håndterer arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Dette kan være kunder, journalister, politikere, skoleelever, konkurrenter og til og med anonyme. Retten til informasjon omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en bestemt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. Bedriftens svarfrist er satt til tre uker, to måneder hvis det er et ekstra krevende spørsmål.

Tvangsmidler

Det er Forbrukertilsynet som er gitt oppgaven med å påse at loven overholdes. I første omgang vil de bidra med generelle råd og veiledninger, men forbud og påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer er ris bak speilet.

Opphav og kilder: Innlegg

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079