23948sdkhjf

Grette forklarer: Endelig utsatt innbetaling av moms for omtvistede krav

KRONIKK: Entreprenører og leverandører i bygge- og anleggsbransjen mv. vil som følge av de nye reglene få en betydelig bedret likviditetsmessig situasjon.

INNLEGG OM MVA: Det er innført en ny regel fra 1. januar 2023 om tidfesting av merverdiavgift på omtvistede krav som har grunnlag i tilvirkningskontrakt.

Regelen innebærer at merverdiavgift ved omtvistede krav først skal innbetales når kravet er avklart eller betalt.

Entreprenører og leverandører i bygge- og anleggsbransjen mv. vil som følge av de nye reglene få en betydelig bedret likviditetsmessig situasjon.

At de ikke lenger vil ha momsriskoen på omtvistede krav er gode nyheter, og endringen kommer på et gunstig tidspunkt i en periode hvor bransjen opplever vanskeligere økonomiske tider.

Bakgrunn

Utgangspunktet er at entreprenører og leverandører i bygge- og anleggsbransjen skal utstede salgsdokument (faktura) med tillegg av merverdiavgift etter hvert som arbeidene utføres. Momsen skal innbetales til staten selv om kjøper ikke betaler. Det ble innført nye regler i bokføringsforskriften fra 2021 om utsettelse av fakturering for bygge- og anleggsarbeid til fullføring (unntak gjelder ved delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift før fullføring). Men endringen løste ikke de mange sluttoppgjørstvistene, som oppstår etter fullføring, hvor entreprenørene må innbetale momsen til staten i lang tid før oppgjør (eventuelt) mottas.

Stortinget ba Finansdepartementet om å finne en løsning på saken. I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 fremla Finansdepartementet et forslag om å utsette tidsfesting av merverdiavgift på omtvistede krav for tilvirkningskontrakter. Forslaget ble sendt på høring i høst. Den 22. desember 2022 ble den nye regelen vedtatt.

Ny bestemmelse i merverdiavgiftsforskriften

Den nye bestemmelsen følger av § 15-9-3 i merverdiavgiftsforskriften, og har følgende ordlyd:

Ǥ 15-9-3.Omtvistede krav Рtilvirkningskontrakter

Omtvistede beløp som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter og hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget, skal oppgis i skattemeldingen for den termin kravet er avklart eller betalt. Dette gjelder ikke dersom debitor og kreditor er å anse som nærstående etter skatteforvaltningsloven § 8-11 fjerde ledd.»

Regelen regulerer tidspunkt for rapportering og innbetaling av moms, men ikke faktureringstidspunkt. Entreprenøren må utstede faktura til kjøper (byggherre mv.) med tillegg av merverdiavgift selv om kravet er omtvistet. Det er bokføringsforskriften som regulerer tidspunktet for fakturering.

Det er også innført en ny bestemmelse i § 5 i forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv., som innebærer at kompensasjon for merverdiavgift ved omtvistede krav først skal tas med i skattemeldingen for den periode kravet er avklart eller betalt. Bakgrunnen for bestemmelsene er at retten til kompensasjon for kommuner mv. foreldes etter kort tid etter kompensasjonsregelverket.

Virkeområde - tilvirkningskontrakter

Den nye bestemmelsen om utsatt tidsfesting er begrenset til å omfatte omtvistede beløp som har «sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter».

Det er ikke inntatt noen definisjon av begrepet «tilvirkningskontrakt» i forskriftsbestemmelsen. I høringsnotatet vises det til at tilvirkningskontrakter gjelder noe mer enn bare kjøp av en ferdigprodusert vare eller tjeneste. Den som er forpliktet til å levere etter kontrakten (tilvirkeren) skal utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesobjekt for bestilleren. Hva som skal tilvirkes reguleres av kontrakten.

Departementet mener at begrepet «tilvirkningskontrakt» har et «kjent innhold på skatte- og avgiftsrområdet». Mva-regelverket har imidlertid ingen bestemmelser om tilvirkningskontrakter, og begrepet har ikke et kjent innhold i avgiftsretten. Skatteloven inneholder heller ingen definisjon av hva som menes med tilvirkningskontrakt. Ifølge Skatte-ABC 2021 er «tilvirkningskontrakt» en kontrakt om å lage gjenstander, oppføre bygg mv. mot fast pris (ikke regningsarbeid) enten tilvirkeren er eier av objektet frem til levering eller bestilleren fortløpende blir eier. «Rene tjenesteoppdrag» faller utenfor begrepet «tilvirkningskontrakt».

Departementet viser til at begrepet vil omfatte mange kontrakter innenfor bransjen bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. Man antar at de fleste kontrakter som omfattes av den såkalte «hoppeplikten» vil være omfattet, dvs. da  både NS-kontraktene i entreprise og NF/NTK utarbeidet for offshorebransjen.

Etter vårt syn er det en svakhet at begrepet ikke er nærmere definert i forskriften. Det er lett å se for seg at det vil oppstå tolkningsspørsmål og risiko for feil praktisering av regelen, samt flere tvister, for eksempel usikkerhet om arbeidet er gjennomført som regningsarbeid eller ikke. Ved sammensatte kontrakter blir spørsmål om det foreligger en eller flere tilvirkningskontrakter, eller en eller flere tilvirkningskontrakter, og andre typer kontrakter. I praksis kan det oppstå situasjoner hvor leverandøren utsetter innberetning og innbetaling av momsen fordi han mener det omtvistede kravet har sitt grunnlag i en tilvirkningskontrakt, mens oppdragsgiver samtidig mener noe annet og fradragsfører momsen.

Rettsvillfarelse vil ikke hindre avgiftsmyndighetene fra å ilegge tilleggsskatt dersom momsen blir innbetalt for sent, eller fradragsføres som inngående avgift for tidlig. Aktørene bør derfor ha fokus på kontraktsform i forhandlingsfasen og vi anbefaler at man foretar en nærmere vurdering av spørsmålet, eventuelt i samarbeid med en rådgiver, dersom man er i tvil om spørsmålet.

Tvister som oppstår i avtale mellom partene som ikke reguleres i tilvirkningskontrakt påvirker ikke tidfestingen. Mao. leverandøren må innberette og innbetale momsen til staten selv om kjøper ikke betaler. Det er vanskelig, etter vårt syn, å begrunne disse ulikhetene i regelverket. Mottaker vil ha rett til å fradragsføre momsen selv om kravet ikke betales dersom leveransen ikke reguleres av en tilvirkningskontrakt.

Vilkåret om at kravet må være omtvistet

Det oppstilles som vilkår for utsatt tidsfesting av merverdiavgift at beløpet er «omtvistet».

Et krav vil typisk være omtvistet når kjøper av en vare eller tjeneste påstår at det er noe feil med leveransen, og av den grunn ikke betaler hele eller deler av vederlaget. Det er et krav om at det «objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget». At det skal foretas en objektiv vurdering innebærer at subjektive forhold hos kreditor og debitor holdes utenfor vurderingen av rimelig tvil. Det er imidlertid ikke krav om sannsynlighetsovervekt, men åpenbare grunnløse krav vil ikke gi rett til utsatt innbetaling av moms.

At kravet ikke blir betalt innen avtalt forfallsfrist er ikke i seg selv tilstrekkelig til at kravet er omtvistet. Manglende betaling kan skyldes ren betalingsuvilje eller evne hos debitor. Ved manglende betalingsevne er det reglene om tap på utestående fordringer som skal benyttes.

Det må antas at en del aktører vil misforstå regelverket på området, og at det kan oppstå risiko for uriktig tolkning og praktisering. Departementet uttalte i høringsnotatet at det bør klargjøres i regelverket hva som ligger i at kravet er «omtvistet». Vi er enig i dette. Det er en betydelig svakhet at dette ikke ble gjort i forskriften. Vi forutsetter imidlertid at det vil komme nærmere avklaringer fra myndighetene på området.

Merk også at omtvistede krav mellom nærstående etter skatteforvaltningsloven § 8-11 fjerde ledd vil falle utenfor ordningen med utsatt innbetaling av moms. Dette vil innebære at tvister mellom næringsdrivende innenfor samme konsern vil fort falle utenfor ordningen på grunn av eierkravene.

Dokumentasjon

Pr. dags dato er det ikke fremsatt noe krav til dokumentasjon for omtvistede krav, men vi forutsetter at avgiftsmyndighetene vil komme nærmere tilbake med regler eller retningslinjer på området.

Vi anbefaler at leverandører sørger for å ha skriftlig dokumentasjon i regnskapet i form av korrespondanse mv. som viser hva som er grunnlaget for at kravet er omtvistet. Dette vil kunne «kaste lys over» over spørsmålet om debitors manglende betaling skyldes vilje eller evne, og kunne bidra til å redusere risiko for kontroll og etterberegning fra avgiftsmyndighetene.

Når skal momsen betales?

Forutsatt at det foreliger et omtvistet krav og kravet har sitt grunnlag i en tilvirkningskontrakt, skal entreprenøren innrapportere og innbetale momsen på mva-meldingen hvor kravet er avklart eller betalt. Kravet må anses «avklart» når det er inngått avtale mellom partene eller tvistespørsmålet er løst ved domstolene. Avklares tvisten i april 2023 skal momsen rapportes på mva-meldingen for 2. termin, med frist for levering og betaling av momsen den 10. juni 2023.

Avgiftspliktige mottakere har ikke rett til å fradragsføre moms i tilvirkningskontrakter så lenge kravet ikke er avklart eller betalt.

Virkningstidspunkt

Regelen får kun virkning for merverdiavgift av omtvistede krav som skal medtas i mva-meldingen etter 1. januar 2023. Ordningen omfatter ikke omtvistede krav som allerede er fakturert og rapportert på mva-meldingen.

***

Grette AS anbefaler at aktørene setter seg grundig inn i den nye ordningen. Det er flere uavklarte spørsmål og problemstillinger som bør utredes og som vi vil følge opp nærmere. 

 

Opphav og kilder: Innlegg fra Grette AS

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094