Slik vil NLF få bukt med urettferdig konkurranse

Vil ta i bruk langt mer kraftige grep for å hindre ulike konkurransevikår.

Utlending kabotasje carrion
Utlending kabotasje carrion
Sist oppdatert

Det er i hovedsak konkurransesituasjonen mellom norske og utenlandske transportører som står i fokus når NLF nå fremlegger sine krav etter landsmøtet som foregikk i helgen.

Organisasjonen trekker frem stadige brudd på lovverket og konkurranseskjevheter som stadig avdekkes. Som et eksempel nevnes arbeidstilsynets kontrollresultater som viser at syv av ti utenlandske sjåfører som kjører kabotasje får mindre enn de har krav på.

Det må sterk lut og mer kraftige grep enn i dag for å hindre ulike konkurransevilkår, hevder NLF og legger frem følgende krav:

  1. Dagens ordning med differensierte arbeidsgiveravgift erstattes med en lavere, men lik arbeidsgiveravgift for godstransport på vei.
  2. Norske myndigheter jobber for å innføre krav til garantisum for felleskapstillatelser utstedt i alle EØS-land og deretter får kanaler på plass for å få tilgang til disse garantiene, slik at disse kan dekke økonomiske krav mot utenlandske kjøretøy.
  3. Statens vegvesen, Tollvesenet og Arbeidstilsynet, i tillegg til Politiet, må gis rett og mulighet til å holde utenlandske vogntog tilbake inntil eventuelle skyldige bøter og avgifter er betalt, og/eller til vogntoget er i lovlig og forsvarlig stand.
  4. Det innføres obligatorisk forhåndsbetaling av bombrikker, også for norske lastebiler, slik at vi kan sikre at absolutt alle aktører i transportnæringen har like utgifter forbundet med bompasseringer, samt at norske myndigheter ikke må bruke store ressurser på å drive disse inn. Denne forhåndsbetalingen bør åpne for en løsning knyttet til kredittkort for å unngå unødig binding av kapital.
  5. Transportkjøpere som har brutt sin informasjons- og påseplikt i tilfeller der brudd på allmenngjøringsforskriften avdekkes automatisk må bøtelegges.
  6. Bøtene må ha en minstesats som er høy nok til å avskrekke, og deretter progressivt øke i forhold til lastens verdi.
  7. Inntektene fra bøtene skal brukes til å skjerpe kontrollinnsatsen.