Trafikk: Er yrkessjåfører dømt til å tape?

Blindsonen er yrkessjåførers største mareritt. Det er gjerne her skillet mellom liv og død viskes ut.

Baksiden av medaljen for en yrkessjåfør er stygg. Når man ser slike bilder, blir kostnadene for å gardere seg mot blindsoneproblematikken småpenger i forhold. Foto: NTB scanpix
Baksiden av medaljen for en yrkessjåfør er stygg. Når man ser slike bilder, blir kostnadene for å gardere seg mot blindsoneproblematikken småpenger i forhold. Foto: NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen
Sist oppdatert

I september ble nok en yrkessjåfør dømt etter straffelovens § 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Dommen fra Oslo tingrett, 18. september 2019 beskriver hendelsesforløpet slik:

«Tiltalte kjørte lastebil i nordgående felt nedover Langkaia mot krysset Operagata. Han stoppet på rødt lys ved Operagata, og hadde opphold der i rundt 40 sekunder. Avdøde syklet elsykkel i sykkelfeltet på lastebilens høyre side, og kom nedover samme vei som tiltalte.

Retten viser her til film fra videokamera fra åstedet som viser lastebilen som sto i ro og ventet på rødt lys, sammenholdt med film som viser at avdøde syklet bak i sykkelfeltet på lastebilens høyre side. Hun var således i utgangspunktet bak tiltalte, men tok ham igjen da han ventet på rødt lys.

Hun stoppet da helt kort, eller gled videre på grønt lys. Da det ble grønt, ble det foretatt en krapp sving av tiltalte til høyre, og etter kort tid kolliderte lastebilen med avdøde. Avdøde befant seg i lastebilens blindsone da kollisjonen skjedde.

Retten finner bevist at kollisjonen fant sted 1–2 meter foran gangfeltet. Avdøde falt av sykkelen, havnet under lastebilens venstre hjulsett og ble overkjørt. Fornærmede ble
erklært død på stedet.»

I både Danmark og store deler av Europa har blindsoneproblematikk lenge vært en stor utfordring. I dette aktuelle krysset har man løst konflikten ved at syklistene får rødt lys når trafikken ellers skal svinge til høyre. Foto: Rune Øvretveit
I både Danmark og store deler av Europa har blindsoneproblematikk lenge vært en stor utfordring. I dette aktuelle krysset har man løst konflikten ved at syklistene får rødt lys når trafikken ellers skal svinge til høyre. Foto: Rune Øvretveit Foto: Rune Øvretveit
<b>ULYKKEN ER UNNGÅTT ... FOTO:</b> Rune Øvretveit
ULYKKEN ER UNNGÅTT ... FOTO: Rune Øvretveit Foto: Rune Øvretveit

Vurdert av Høyesterett

Dessverre vil mange kunne kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Det skjer jevnlig, og fra tid til annen med fatale konsekvenser.

Rettssystemet, som skal vurdere yrkessjåførers uaktsomhet i disse sakene, jobber gjerne ut fra at aktsomheten man må utvise ved høyre-sving, er å sammenligne med rygging. Det ble slått fast etter at en lignende sak, i 2008, gikk helt til Høyesterett.

Ifølge Høyesteretts vurdering er blindsonene foran på en lastebil ensbetydende med de man finner bak bilen. Altså skal samme aktsomhets-norm som ved rygging gjelde også ved høyresving i veikryss. Det betyr i praksis at man skal sjekke blindsonen før man kjører, enten ved hjelp av en sidemann, eller ved selvsyn i form av å gå ut av bilen.

Gjør man ikke dette, og ulykken er et faktum, har man altså en dårlig sak. Å argumentere med at en slik handling sjelden eller aldri er forenelig med daglig praksis ute på veien, holder ikke alltid i norske rettssaler.

Oslo tingrett skriver videre i dommen:

Tiltalte har i hovedsak forklart at han kjørte sakte og forsiktig over krysset etter at det ble grønt lys. Han sjekket alle speil før han satte bilen i fart. Han var bevisst at det var et sykkelfelt på hans høyre side, men så ingen syklister. Han hadde svingt ca. 10 meter ut i krysset før ulykken skjedde, like før fotgjengerfeltet som hadde rødt lys. Det ristet deretter ganske fort i bilen, og han forsto at noe var havnet under bilen.

Sjekk blindsonene

Riksadvokaten endret i 2001 straffelovens §239, som omhandler uaktsomt bildrap. Man så at terskelen lå for høyt og endret rettspraksis til at uaktsomhet, av en slik karakter som alle førere må erkjenne at en gjør seg skyldig ifra tid til annen, ikke er tilstrekkelig for å kunne domfelle for uaktsomt drap ved dødsulykker med bil.

En erfaren yrkessjåfør vil trolig hevde at denne setningen også dekker høyresving i lyskryss, men det gjør den altså ikke i en rettssal.

Svinger man som lastebilsjåfør til høyre i et lyskryss, uten å fysisk sjekke blindsonen, er man altså, ifølge rettspraksis, mer uaktsom enn det alle førere må erkjenne at en gjør seg skyldig ifra tid til annen.

Vi har altså et trafikkbilde og en daglig praksis her i landet, som ifølge norsk rettspraksis er fastslått som uaktsom. Kan vi leve med det?

Tingretten skriver videre i dommen: Tiltalte har i retten forklart at han ikke så avdøde i noen speil, og at i løpet av de få sekundene han svingte, må avdøde ha syklet forbi uten at han la merke til det. Han mener at han ikke har annen mulighet enn å basere seg på speilene.

Han fremholdt at han kjørte svært sakte, og at han var oppmerksom på sykkelveien, men så ingen syklister. Han så i speilene før selve svingmanøveren, og fastholdt at han gjorde det han kunne for å forsikre seg om at det ikke var noen i bilens blindsoner.

Det kreves noe mer

Sjåførens forklaring er altså ikke god nok. Sjekker du alt av speil og sideruter, men likevel kjører på noe du aldri oppfattet var der, har du ikke gjort jobben din. I hvert fall ikke om du er lastebilsjåfør.

For da legges det også noen ekstra krav på dine skuldre. Oslo tingrett skriver:

Til den konkrete aktsomhetsvurderingen i aktuelle sak vektlegger retten at tiltalte kjørte et stort og tungt kjøretøy, med omfattende blindsoner. Dette skjerper kravet til hans aktsomhet og kjøreadferd.

Retten vektlegger at tiltalte var yrkessjåfør og at han kjørte et kjøretøy med potensielt svært stor skadeevne. Tiltalte har tilstrekkelig yrkeserfaring knyttet til bevegelse og bruk av lastebil til å kjenne dens farepotensial. Feil manøvrering av tunge lastebiler kan gjøre stor skade slik at det å føre slike kjøretøyer krever særlig forsiktighet.

Det holder altså ikke å gjøre det de aller fleste yrkessjåfører ville gjort i samme situasjon. Det har lenge vært understreket i rettspraksis at lyskryss og områder man vet det ferdes myke trafikanter skjerper aktsomhetskravene, men likevel. Det kreves noe mer.

Oslo tingrett mente at tiltalte hadde foranledning til å forstå at det kunne befinne seg en syklist på hans side i kjørefeltet i det sykkel-stien var opphørt, og at han burde ta høyde for dette i sin forberedelse inn mot krysset.

Men hva burde han egentlig gjort?

Retten hadde ingen innvendinger mot syklistens opptreden i den aktuelle situasjonen. Ansvaret lå ene og alene på lastebilsjåføren som stanset på rødt lys, før syklisten kom syklende opp på hans høyre side og forbi.

Høyesterett har også konkludert i lignende saker med at dersom en påkjørt fotgjenger har vært uaktsom, fritar ikke dette føreren av kjøretøyet for et eventuelt uaktsomhetsansvar.

Volvo distribusjonsbil med Brigade-kamera testet på Karl Johan.
Volvo distribusjonsbil med Brigade-kamera testet på Karl Johan.

Dømt til yrkesforbud

Etter rettens vurdering er det bevist utover enhver rimelig tvil at ulykken med dødsfølge skyldtes feil fra tiltalte ved at han ikke forsikret seg om i tilstrekkelig grad at det ikke var noen syklister i hans blindsone i det han satte fart på bilen.

Hensyntatt trafikale forhold som er beskrevet, var det ingen omstendigheter som kan forklare nevnte feilvurdering, konkluderer dommen. Videre skriver tingretten:

Retten mener at det likevel ikke foreligger et så markert avvik fra vanlig forstandig handlemåte at han anses å ha opptrådt grovt uaktsomt.

Det vektlegges tiltaltes lave fart i krysset, at han har forklart at han så i tilgjengelige speil, og at uaktsomheten alene ligger i at han burde vært enda mer aktsom og oppmerksom i forhold til blindsoneproblematikk.

Dermed slapp sjåføren å betale erstatning til de etterlatte. Den grensen går mellom uaktsom og grovt uaktsom. De allmennpreventive hensyn veier tungt i saker som handler om sikkerhet for liv og helse. Retten fastsatte derfor, etter en helhetsvurdering, straffen i denne saken til fengsel i 60 dager.

Retten kunne ikke se at det var noen formildende omstendigheter i saken. I tillegg ble sjåføren dømt til tre år uten førerrett. Norsk rettsvesen tar ikke hensyn til at yrkessjåfører også mister muligheten til å utføre sitt arbeid, som en konsekvens.

Oslo tingrett konkluderte slik: Tiltalte har behov for førerkort i sitt arbeid som yrkessjåfør. At tiltalte bruker bil i arbeid er imidlertid ikke tilstrekkelig for at tap av førerrett anses uforholdsmessig etter tapsforskriften § 1–3. Retten kan ikke se at det vil være vesentlig mer byrdefullt for tiltalte enn for andre som bruker bil i arbeidet å miste førerretten.

Dommen er anket.

Dette finnes

Mercedes nye speilløse Actros, varsler i displayet hvis systemet oppdager noe i blindsonen. Reagerer du ikke fort nok, får du også beskjed ved hjelp av lyd. Tør du å sende lærlingen av gårde, uten å ha utstyrt bilen med alle hjelpemidler? Foto: Merecedes

Markedet tilbyr en rekke hjelpemidler mot blindsoneproblematikk. Her er listen fra 
lastebilimportørene.

Volvo: Tilbyr overvåkningskamera som gir bilder fra bilens blindsoner. Man kan supplere med utvendig høyttaler som advarer syklister og fotgjengere når bilen skal ta en høyresving, eller gå for ultralydsensorer som registrerer myke trafikanter på passasjersiden, og advarer sjåføren med LED-lys og lyd inne i hytten

Renault: Kan tilby det samme som Volvo, i tillegg til et vindu plassert 
i passasjerdøren, som gir sjåføren utsyn i riktig høyde i forhold til syklister
og fotgjengere i denne blindsonen. Vinduet leveres på Renault sine 
anleggsbiler, C- og K-range.

Iveco: Eurocargo og S-Way har nylig oppgradert utvendige speil. Som ekstrautstyr leveres også blindsonekamera ved A-stolpen, i tillegg til et kamera der man ser hele kjøretøyet i fugleperspektiv. På Iveco Daily kan et eget syklistkamera ettermonteres, enten i originalt display, eller på ekstern display.

Mercedes-Benz: På sin nye Actros tilbyr Mercedes en forbedret versjon av Sideguard Assist. Den forrige utgaven markerte med et ledlys på A-stolpen hvis myke trafikanter havnet i blindsonen på høyresiden. Nå, med den nye og speilløse modellen, markeres det samme med en rød varseltrekant på skjermen som har erstattet de utvendige speilene. Samme type sensorer dekker nå også venstresiden av lastebilen. Reagerer ikke føreren på første advarsel, blir man umiddelbart advart også med lyd.

MAN: Her har man valgt videokamera som dekker blindsonen ovenfra og ned. I displayet ved A-stolpen får man dermed fugleperspektiv på lastebilens blindsone. Dette kan aktiveres via blinklysbryter, eller manuelt. Det kan i tillegg monteres fire sensorer som kontinuerlig sender signaler og reagerer på avvik som tyder på at noe befinner seg i bilens umiddelbare nærhet. MAN tilbyr også den ultimate løsningen, fugleperspektiv, som dekker hele kjøretøyet i 360 graders vinkel.

DAF: Hollenderne leverer ekstra vindu i høyre dør på DAF LF. Når det gjelder XF, kan man velge i kamera som dekker front og høyreside.

Scania: Scania kan nå tilby Side Defender, en radar som varsler om alt som havner i blindsonen. Side Defender har to virkeområder: I tettbygd strøk, under 30 km/t, der den varsler om sykler og fotgjengere som er i bevegelse. Og over 30 km/t, ved filskifte, der den varsler om biler og motorsykler i bevegelse i blindsonen. I begge tilfellene ignorerer denne radaren stillestående objekter som parkerte biler, autovern og skilt. Scania tilbyr også kameraløsning for deg som ønsker bilde av kjøretøyet i fugleperspektiv.

Små marginer

Illustrasjon rammesak 1 - bilde 2

Ulykker mellom lastebiler og myke trafikanter havner ofte i rettssystemet. TransportMagasinet har fulgt flere av sakene. Vår klare oppfatning er at man skal ha god psyke for å stå oppreist etter en slik prosess.

I 2008 omtalte vi saken der en yrkes-sjåfør sto tiltalt etter at en syklist havnet i blindsonen og ble påkjørt da lastebilen svingte til høyre i et lyskryss. Sjåføren ble i løpet av ett og et halvt år i retts-systemet, først dømt i tingretten og
siden frikjent i lagmannsretten. Stats-advokaten anket avgjørelsen til høyeste-
rett, som forkastet dommen og sendte saken tilbake til ny behandling i lagmannsretten. Der ble sjåføren enstemmig dømt til 60 dagers ubetinget fengsel og tre år uten førerrett. Altså en identisk dom som den vi nå ser i Oslo tingrett. Faksimile fra TransportMagasinet
08–2008 (Bilde 2 på side 12). Samme år, i 2008, ble også en annen sjåfør tiltalt. Da han fikk grønt lys og satte lastebilen i bevegelse over et gangfelt, havnet en eldre kvinne med rullator under lastebilens front og omkom. Denne sjåføren så heller aldri vedkommende før det var for sent. Aktor la ned påstand om 45 dagers ubetinget fengsel og tre års tap av førerrett. Sjåføren ble i denne saken frifunnet. Faksimile fra TransportMagasinet
09–2008 (Bilde 1 på side 11). Året etter, i 2009, møtte vi nok en sjåfør som hadde kjørt på og drept en syklist han aldri så. Han kjørte betongbil ut fra et anleggsområde, krysset en gang- og sykkelvei, før han stanset for å vente på kryssende trafikk. I det han kjører ut på veien hadde en 10 år gammel gutt kommet syklende og plassert seg i lastebilens blindsone. Gutten havner under lastebilens bakhjul og omkommer på stedet.

Første dom falt i tingretten, pålydende 75 dagers fengsel, tre år uten førerkort og 150.000 kroner i erstatning til de pårørende. Anken til lagmannsretten førte til frifinnelse på alle punkter, før statsadvokaten anket nok en gang og fikk høyesteretts medhold i at saken skulle behandles på nytt i lagmannsretten. Her dømmes sjåføren til 75 timers samfunnsstraff og to år uten førerrett.

Statsadvokaten mente straffeutmålingen var for lav og anket nok en gang
til Høyesterett, som i sin behandling av saken, påla yrkessjåfører å ha et objektivt ansvar. Oversatt til norsk skal du altså kjøre som en robot og du skal også ha blikk ovenfra og ned rundt hele kjøretøyet. Faksimile fra TransportMagasinet
06–2009 (Bilde 3 på side 13)

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Transportmagasinet nr 08 2019

Storbyene strammer inn

Volvo distribusjonsbil med Brigade-kamera testet på Karl Johan.

Fra høsten neste år slipper man ikke inn i London uten blindsonekamera.

Kjøretøyer som ikke oppfyller en tilstrekkelig rating av «Direct Vision Standard» (DVS), vil fra og med 26. oktober 2020 bli utestengt fra å jobbe i Stor-London. Fra 2024 blir kravene strammet inn ytterligere.

DVS bruker et stjernesystem for å rangere lastebiler over 12 tonn fra 0 til 5, basert på hvor mye en sjåfør kan se direkte gjennom førerhusvinduene sine. Har man fra 0 til 2 stjerner, slipper man ikke inn i Stor-London etter nevnte dato, som for øvrig også er startdato for Londons nye lavutslipps soner.

I denne anledning har man lansert Safe System, en serie 
sikkerhetstiltak for kjøretøyer, som er designet for å redusere risikoen lastebiler representerer for syklister og fotgjengere. De viktigste forslagene til Safe System inkluderer:

– Blindsone-eliminering og minimering, for eksempel ved hjelp av et fullt operativt kameraovervåkingssystem, eller blindsonespeil og et sensorsystem med førervarsler.

– Utvendig advarsel om tiltenkte manøvre, for eksempel en hørbar advarsel om kjøretøyets svingretning, i tillegg til klistremerker og markeringer som markerer kjøretøyets blindsoner utvendig.

Man har også diskutert føreropplæring som et krav for å få et tilstrekkelig antall stjerner, men selv om det er sterkt anbefalt, er ennå ikke føreropplæring et obligatorisk krav for å få tillatelse.

Safe System vil bli gjennomgått og revidert i 2022, og vil ta hensyn til all tilleggsteknologi eller sikkerhetsutstyr som ikke er tilgjengelig for øyeblikket. Alt nytt utstyr eller teknologi som kan ettermonteres på en lastebil vil fra oktober 2024 bli en del av kravene, som i neste runde vil bli minimum tre stjerner.

Denne saken ble første gang publisert 17/12 2019, og sist oppdatert 16/12 2019