Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16:

Et kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

40 kilometer dobbeltsporet jernbane Sandvika-Hønefoss og 15 kilometer E16 Høgkastet-Hønefoss

Slik kan det bli: Elnestangen ved Sundvollen. Her ender E16 Skaret-Høgkastet, mens E16 Høgkastet-Hønefoss starter. Illustrasjon: SVV
Slik kan det bli: Elnestangen ved Sundvollen. Her ender E16 Skaret-Høgkastet, mens E16 Høgkastet-Hønefoss starter. Illustrasjon: SVV
Sist oppdatert

Ifølge beregninene til Fellesprojsektet Ringeriksbanen E16 vil den nye Ringeriksbanen gi en reisetid på 20 minutter mellom Sandvika og Hønefoss med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag.

Halvert reisetid Sundvollen-Hønefoss

Slik kan det bli: Sundvollen og Kroksund i Hole. Start E16 Høgkastet-Hønefoss. I bakgrunnen Ringeriksbanen som går parallelt med ny E16 vestover inn til Hønefoss. Illustrasjon: SVV
Slik kan det bli: Sundvollen og Kroksund i Hole. Start E16 Høgkastet-Hønefoss. I bakgrunnen Ringeriksbanen som går parallelt med ny E16 vestover inn til Hønefoss. Illustrasjon: SVV

Ny fire felts E16 på hele strekningen øker vegkapasiteten, løser dagens køproblemer og bidrar til økt trafikksikkerhet og en betydelig ulykkesreduksjon.

–Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl. Vi ser fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektleder Morten Klokkersveen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16:

Fellesprosjektet har oversendt forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD)

Planen viser i detalj forslag til trase for ny E16 og Ringeriksbane.

Fase: planfase

Finansiering: bompenger og stat

Totalkostnad: Ikke klart enda

NTP: Omtalt i NTP 2010 - 2019

E16-delen av Fellesprosjektet, Høgkastet(Sundvollen)-Hønefoss, vil halvere reisetiden på strekningen Sundvollen-Hønefoss.

Sammen med utbyggingen av de andre E16-delstrekningene mellom Bærum og Midtre Buskerud blir vegen langt mindre utsatt for stenging og får større fleksibilitet ved uønskede hendelser og planlagt vedlikehold.

Fellesprosjektet anbefaler ikke å bygge et motorvegkryss på Helgelandsmoen fordi det etter prosjektets mening har liten nasjonal og regional betydning. Dessuten har et slik kryss uforholdsmessig store kostnader i forhold til samfunnsnytten.

Landbruks- og friluftsfond

Prosjektet tar relativt store landbruksområder både permanent og under anleggstiden. Men alle arealer som midlertidig beslaglegges under anleggstiden skal reetableres til landbruksformål etter at prosjektet er ferdig.

Abonner på AnleggsMagasinet

Kryss ny E16 /rv 35 i Styggdalem rett sør for Hønefoss sentrum. Illustrasjon: Bane NOR
Kryss ny E16 /rv 35 i Styggdalem rett sør for Hønefoss sentrum. Illustrasjon: Bane NOR

For å kompensere for de negative miljøkonsekvenser prosjektet ikke klarer å bøte på, skal det etableres et fond til å finansiere nydyrking. Det skal også etableres et friluftsfond finansiert av prosjektet.

Denne saken ble første gang publisert 15/02 2018, og sist oppdatert 26/02 2018