Her er forklaringen på Skjeggestadskredet

Skjeggestadskredet ved E18 i Holmestrand ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen.

Foto: Arkiv
Foto: Arkiv
Sist oppdatert

2. februar 2015 gikk det berømmelige kvikkleireskredet ved Mofjellbekken bruer, omtalt som Skjeggestadskredet, på E18 i Holmestrand kommune.

Skredet påførte bruene skade. Selve skredet utgjorde et areal på ca. 10 000 m2 og hadde et volum på ca 100 000 m3.

I dag fredag 12. juni har Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) sin undersøkelsesgruppe presenterte konklusjon om årsaken.

- Tidligere planerings- og utfyllingsarbeid i området frem til 2006 har bidratt til å reduserer stabiliteten i skråningen sier Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør i NVE.

-  Til tross for denne aktiviteten viser beregninger at det fortsatt var god sikkerhet mot skred utløst av naturlige årsaker. Vår konklusjon er derfor at skredet ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen.

NVE har gjennomført undersøkelsen for å lære. Kunnskapen er viktig for planmyndigheter og bransjen.

- Vi har fått bekreftet hvor viktig det er å gjøre grunnundersøkelser før man setter i gang arbeid, spesielt under marin grense. Følges NVEs veiledere for sikkerhet mot skred unngår man med all sannsynlighet slike ulykker, sier Leifseth.

I tillegg til utfyllings- og planeringsarbeid vurderte også undersøkelsesgruppen både naturgitte forhold, som erosjon og nedbør, og andre menneskeskapte inngrep som kan ha utløst skredet.

Ingen av disse forholdene har hatt noen direkte sammenheng med at skredet ble utløst.

NB! Rapporten belyser kun tekniske årsakssammenhenger. Ansvar- eller skyldspørsmål knyttet til skredhendelsen er ikke vurdert av gruppen.

I følge VG er Statens vegvesen i rute med broåpning til fellesferien.

Foto: Arkiv
Foto: Arkiv

Denne saken ble første gang publisert 12/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017