Veidrift mister driftskontrakt

Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold nord for mangelfull kontraktsgjennomføring. Entreprenøren reagerer kraftig.

Kontrakten mellom Veidrift og Statens vegvesen gjelder både sommer– og vintervedlikehold, og heves med virkning fra 28. januar 2019.
Kontrakten mellom Veidrift og Statens vegvesen gjelder både sommer– og vintervedlikehold, og heves med virkning fra 28. januar 2019. Foto: Geir Hasle
Publisert

Driftsentreprenøren Veidrift AS fikk varsel om heving av kontrakten 21. november 2018, og selskapet svarte på hevingsvarselet innen fristen 12. desember. Vegvesen mener at Veidrift ikke jobber systematisk og planmessig med kontrakten.

Mangler kontroll

– Veidrift mangler både tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, noe som fører til at

kvaliteten på arbeidsoppgavene blir for dårlig, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin.

Han uttaler at Veidrift ikke har tilstrekkelig oversikt og kontroll på tilstanden på vegnettet. Kvaliteten på de generelle inspeksjonene av vegnettet er for dårlig, og kvalitetssikring av arbeidet som Veidrifts egne ansatte og Veidrifts underentreprenører gjør, ser i det alt vesentlige å være fraværende.

Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har etterlevd bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, og heller ikke har rettet opp i forholdet etter at det har blitt påpekt av Vegvesenet.

Ingen endring

Statens vegvesen mener at driftsopplegget som presenteres i svaret på hevingsvarselet, ikke er vesentlig forskjellig fra eksisterende driftsopplegg.

– Vi klarer heller ikke å se at driften av vegnettet faktisk har blitt nevneverdig bedre etter at varselet ble sendt, sier Kaurin.

Statens vegvesen mener derfor at Veidrift misligholder sine kontraktsforpliktelser vesentlig,

og derfor har rett til å heve kontrakten.

– Når vi står i en situasjon der vi verken gjennom sanksjoner eller varsel om heving, klarer å få Veidrift til å etterleve forpliktelsene i kontrakten, har vi ikke noe annet valg enn å heve kontrakten, sier Kaurin.

Reagerer kraftig

Veidrift reagerer kraftig på kritikken fra Statens vegvesen, og mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling. Selskapet ser på påstandene om alvorlige mangler i vedlikeholdsarbeidet i Vestfold Nord som uriktige og ubalanserte, og trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av veg.

Veidrift mener kontrakten er oppfylt, at de har rettet opp manglene som ble påpekt i varselet, og har invitert Statens vegvesen til dialog. Når det gjelder krav til lønns- og arbeidsvilkår er Veidrifts oppfatning at kontraktens krav også her er etterlevd.

Veidrift er skuffet over at Statens vegvesen likevel velger å si opp Vestfold Nord-kontrakten, når det gjenstår knappe åtte måneder av driftskontrakten.

Overdrevet omfang

– Veidrift erkjenner at det teknisk sett kan argumenteres for mangler i leveransene, men kjenner seg ikke igjen i hevingsgrunnlaget. Vi mener at Vegvesenets oppfølging i Vestfold Nord er langt tøffere enn man ser i normale driftsavtaler, sier Frank Stabu, daglig leder i Veidrift.

– Vi har ikke klart å utføre alt perfekt, men det er ikke gjort noen dårlig jobb, og manglene har aldri vært av et slikt omfang at det forsvarer en heving av kontrakten. Statistikken for trafikkhendelser viser en betydelig forbedring i Vestfold Nord etter at Veidrift fikk ansvar for området i 2016, sier Frank Stabu.

Forskjellsbehandling

Stabu mener utfordringene på kontrakten i Vestfold Nord er en del av et større bransjeproblem.

– Vi ser at Statens vegvesen har svært ulik håndtering av samme avtaleverk på ulike kontraktsområder. Dette er kompliserte avtaleforhold, der den enkelte byggherres vurdering av kvalitetskrav og hvordan de følger opp avtalene, gir store utslag for entreprenør. Det som vurderes som bra nok i nærliggende kontraktsområder, har plutselig blitt mangler som følges opp svært tett hos oss, sier daglig leder.

– Vi har fremlagt omfattende bildedokumentasjon som viser at Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling av Veidrift sammenlignet med andre entreprenører i regionen, sier Frank Stabu.

– På sikt vil det føre til økte kostnader for drift og vedlikehold av veinettet. Det er illustrerende at det kun var to entreprenører som la inn anbud på ny 8års Vestfold Nord-kontrakt da denne var ute på anbud før jul. Denne konkurransen ble avlyst av Statens vegvesen i januar, sier Stabu.

Trekker seg fra markedet

Veidrift har i Vestfold Nord tatt betydelige tap som følge av Vegvesenets praksis det siste året. Kontrakten har en gjenstående verdi på ca. 30 millioner kroner.

– Med den tilnærmingen vi ser i dag, er ikke dette markedet bærekraftig for oss som entreprenør. I utgangspunktet var vår ambisjon å vokse i dette markedet, men styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart, opplyser Frank Stabu.