23948sdkhjf

Store utfordringer knyttet til: Harmonisering av bedriftens logistikkjede

Store utfordringer knyttet til:Harmonisering av bedriftens logistikkjedeMange bedrifter sliter i dag med ubalanse i samspillet mellom vare- og informasjonsflyt. Utviklingen innen IKT de seneste årene ...

Store utfordringer knyttet til:

Harmonisering av bedriftens logistikkjede

Mange bedrifter sliter i dag med ubalanse i samspillet mellom vare- og informasjonsflyt. Utviklingen innen IKT de seneste årene har i sterk grad påvirket dette. Har mange virksomheter en logistikkjede som ikke er harmonisert?, og hvor store muligheter for lønnsomhetsforbedringer finnes?

Tor Magne Ask

Moderne logistikk omfatter i dag både bedriftens vare- og informasjonsflyt. Ikke minst har utviklingen innen informasjonsteknologi og kommunikasjon satt fart på utviklingen. I moderne logistikk må derfor fokus settes på helhetlige logistiske løsninger som er basert på

Logistikkområdet er altså blitt mer kompleks, og stiller større krav til aktørene i logistikkjeden for å oppnå lønnsomhet. Sammen med økt konkurranse og større krav fra markedet, står bedriftene overfor store utfordringer. Det er viktig å få tydelig frem de grunnleggende rammebetingelser for bedriftens logistikk.

Moderne logistikk er mye mer enn lager og transport

Det er viktig at man fokuserer på logistikk ut fra et helhetssyn hvor tradisjonelle tenkemåter og grenser i bedriften må brytes ned, slik at leveringsservice og totale kostnader knyttet til både vare- og informasjonsflyten kan planlegges, styres og kontrolleres mot aktive mål knyttet til kunden (markedet).

Med aktivt bruk av logistikk på denne måten vil bedriften styrke konkurransekraften og bedre lønnsomheten.

Hvor ofte har ikke marked/salg og logistikkavdelingene i bedriftene "uløselige" konflikter? Dersom holdningen til logistikk i bedriften er: "ta hånd om det som kommer og ekspeder ordrene, men det skal ikke koste noe", er det behov for en skikkelig "dyneløfting" i bedriften.

Holdningen i en moderne logistikkorientert bedrift skal være "sammen skal vi øke konkurransekraften med kunderettede tiltak til lavere kostnader og bedre service".

Lykkes man med dette, er det grunnlag for betydelige lønnsomhetsforbedringer.

Å endre tradisjonelle organisatoriske grenser mellom ulike funksjonsområder er en krevende prosess. Selv om nye organisasjonskart blir etablert, foregår ofte daglig drift på samme måte som tidligere. Bedrifter som har innført nye styringssystemer, sliter ofte med slike problemstillinger.

Grunnlaget for å kunne harmonisere bedriftens vare- og informasjonsflyt er at bedriften har klart definerte rammebetingelser for logistikken. Videre må man ha klargjort hvilke elementer (både interne og eksterne) som inngår i bedriftens logistikkfunksjon.

Satsingsområder innen logistikk

Med større kompleksitet i logistikken er det viktig å fokusere på de områder som er vesentlige for å utvikle bedriftens vare- og informasjonsflyt.

Tre kjerneområder for bedriftene som i dag fokuserer på økt lønnsomhet i bedriftens vare- og informasjonsflyt er

Knyttet sammen med tekniske, systemmessige og økonomiske krav til gode logistikkløsninger, ser man at utfordringene er store for å lykkes.

Kundeorientert logistikk

Harmonisert logistikk bygger på kundenes reelle behov og forventninger.

I det norske markedet er det i dag innenfor de fleste bransjer en generell overkapasitet av både varer og tjenester. Det bedriftene først og fremst mangler er kunder. Hvordan kan så logistikk bli en aktiv og reell konkurransefaktor?

1) Kundenes reelle behov

Først og fremst er det vesentlig at moderne logistikk er grunnet på kundenes reelle behov og ønsker.

I dag er det altfor ofte interne kriterier i bedriften som er styrende på logistikken. Eksempelvis åpningstider på lager, fastlagte ruteplaner, leveringsbetingelser og lignende.

Analyser av informasjonsflyten viser ofte at kundenes reelle ønsker og behov må gjennom flere ledd internt i bedriften. Som alle har erfart, er det mange "støykilder" i intern kommunikasjon mellom ulike aktører. Hvor ofte skjer det ikke at "alt haster som bare f" når varene skal sendes ut fra lageret, selv om kunden i bestillingsøyeblikket ikke hadde spesielle ønsker om hurtig levering.

2) Innfri kundenes forventninger

Mye av den negative tilbakemeldingen som bedriftene opplever fra kundene sine, skyldes at man er blitt lovet mer enn hva man klarer å innfri.

Det såkalte "sannhetens øyeblikk" dvs. hvordan kunden opplever leveransen sett opp mot det man er forespeilet, er ikke til å unngå.

En av de viktigste konkurransefaktorene man har i dagens marked er begrepet leveringsservice. I tillegg til pris og relasjoner mellom handelspartnere, er dette grunnleggende parametere i kampen om kundene.

Aktivt bruk av leveringsservice i dagens markedet, skiller tydelig "klinten fra hveten". De bedrifter som har strukturert og bruker elementene i leveringsservicebegrepet aktivt både mot kunder og leverandører, har ofte et konkurransefortrinn.

3) Harmoniser forventning og opplevelse hos kundene

Informasjonen som beskriver kundens forventninger til leveransen er viktig. Utvikling av nye CRM-løsninger og effektive OLFI-systemer medvirker til å gi et riktig bilde av situasjonen.

Med målsetning om kundeorienterte løsninger og anvendelse av fysiske/ administrative rutiner som forespeilet til kunden, vil bedriften kunne utvikle lønnsomme og effektive tiltak. Differensierte tiltak er viktig på flere områder for å oppnå denne målsetningen.

Ressursbruk

Harmonisert logistikk er ensbetydende med effektiv ressursbruk.

De aller fleste bedriftene har i dag tilstrekkelig kapasitet til å dekke markedet sitt. Samlet er det som tidligere nevnt overkapasitet i de fleste bransjer.

1) Fokusering på utnyttelse

Med logistisk fokus på både vare- og informasjonsflyten, avdekker man både flaskehalser og ledig kapasitet i logistikkjeden. Fokusering på utnyttelse og bruk av innsatsfaktorene i kjeden, medfører ofte en del overraskelser både knyttet til fysiske og administrative oppgaver.

Eksempelvis vil bedriftene som opererer med distribusjon på dagtid konstatere at distribusjonsbilene ofte kun ruller 1-3 timer pr. dag. Resten av dagen står de stille, og er beskjeftiget med lasting/lossing og andre oppgaver. Er dette god lønnsomhet?

Undersøker man grundig bruk og utnyttelse av bedriftene informasjonssystemer vil man ofte finne store potensialer for mer effektiv bruk. Systemene utnyttes svært ulikt av den enkelte bruker. Brukerne etablerer ulike rutiner og behandler informasjonen både inn og ut av systemene forskjellig. Er dette god lønnsomhet?

2) Rutiner og verdiskapning

Stadig flere bedrifter setter fokus på dagens arbeidsrutiner. Et enkelt spørsmål kan stilles: Er våre rutiner i dag verdiskapende?

Svært ofte, blir dessverre svaret nei. Mange bedrifter og bransjer har derfor store utfordringer.

Med systematisk kartlegging og arbeid med rutinene finner man ofte at verdiskapende arbeid utgjør kun 40-60 % av samlet ressursinnsats.

Fokus på effektive rutiner, både fysiske og administrative, kan gi betydelige forbedringer.

Kompetanseutvikling

Harmonisert logistikk oppnås gjennom å skape engasjement og motivasjon hos alle aktørene.

Behovet for etterutdanning i næringslivet er stort. Medarbeidere trenger ny kunnskap for å utvikle seg i takt med nye krav og forventninger i logistikkjeden.

Utvikling av nye måter å tenke på og arbeide etter, er en kontinuerlig prosess. Eksempel på dette er nye ERP-systemer, internett, e-handel mm som medfører store endringer i daglige rutiner. Medarbeidere må få anledning til å utvikle seg i takt med teknologisk utvikling.

Gjennom ny kunnskap skapes forståelse for og grunnlaget for nye holdninger. Dette er igjen grunnlaget for endringer til effektive handlinger som skal resultere i forbedring og utvikling av bedriften.

Harmonisert og målrettet logistikk sikres med aktiv bruk av flytorientert målstyring

I arbeidet med å utvikle bedriftens vare- og informasjonsflyt er det vesentlig å fokusere på

Skal man lykkes med ovennevnte er flytorientert målstyring nødvendig. Påstanden "man må måle for å kunne lede" gjelder i dagens sammensatte logistikkjeder.

-----------

Artikkelforfatter Tor Magne Ask er sivilingeniør (MSc) i Industriell Økonomi fra Tekniska Högskolan i Linköping med spesialisering innen produksjonsplanlegging og -styring, samt MA/transportsystemer. Tekniska Högskolan har hatt og har en sentral plass i teknisk/økonomisk faglig utvikling av logistikkfaget i Skandinavia.

Ask har 18 års erfaring fra næringslivet, hvorav 12 som bedriftsrådgiver innen logistikk for skandinaviske bedrifter og 6 som logistikkdirektør i handelsbedriften Norsk Stål AS i perioden 1993-99. Han er i dag daglig leder i bedriftsrådgivningsselskapet ASK Consulting as som yter uavhengig bistand innen bedriftsrådgivning og kompetanseutvikling i moderne logistikk.

Tlf. 67 55 91 00, Faks 67 55 91 01.tma@askconsulting.nowww.askconsulting.no

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078