23948sdkhjf

Kontrakt på 22 millioner: ViaNova skal planlegge nye Kirkeveien i Ski

Viken fylkeskommune signerte før jul en kontrakt på 22 millioner kroner, for prosjektering av Kirkeveien.

KIRKEVEIEN: Det er et stort prosjekt som er under oppseiling i Ski, med en anslått kostnadsramme på 500 millioner kroner.

- Målet er at Kirkeveien skal fremstå som en levende bygate, med god fremkommelighet for kollektivtrafikk og myke trafikanter, sier prosjektleder Bjørn Aage Innstrand i Viken fylkeskommune.

Han opplyser at det var fire firmaer som meldte interesse for oppdraget som både omfatter prosjektering og byggeteknisk oppfølging i den påfølgende anleggsperioden som ventes å komme i perioden 2024-2026.

Kirkeveien har i dag et kjørefelt i hver retning og fortau på en side, mens det i reguleringsplanen er beskrevet et nytt gatesnitt med 26 meters bredde, med kollektivfelt, sykkelfelt og fortau.

Samler alt i et kryss

Fylkesvei 152 Kirkeveien er del av fylkesveinettet i Ski og ligger rett nord for dagens sentrumsområde. Den begynner i krysset ved Jernbaneveien/Nordbyveien bru, og går deretter østover forbi den nye videregående skolen i retning Ski kirke.

Etter 700 meter møter den Langhusveien og Sanderveien, i to påfølgende kryss som ligger så tett på hverandre at det her skal bygges en ny og større rundkjøring som samler all trafikken i området.

- Dette er et knutepunkt for trafikken i Ski, opplyser prosjektleder Bjørn Aage Innstrand.

Alle veiene inn til rundkjøringen vil oppgraderes. Det gjelder ytterligere 150 meter av fylkesvei 154 Kirkeveien, østover i retning Ski kirke - samt 300 meter av fylkesvei 152 Langhusveien nord for rundkjøringen - og deler av fylkesvei 1373 Sanderveien på sørsiden.

Nye kollektivfelt

Langhusveien er i dag en ordinær fylkesvei med toveis trafikk og adskilt gang- og sykkelvei på østsiden.

For å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken inn mot Ski sentrum, skal denne fylkesveien utvides med et kollektivfelt fra holdeplassen «Ski sykehus» og 300 meter sørover til Kirkeveien.

På Kirkeveien vil det også bli 700 meter med nytt kollektivfelt i vestgående retning mot den nye togstasjonen i Ski sentrum.

Tiltaket skal bidra til å nå målene for trafikkutvikling iht. Nasjonal transportplan, Oslopakke 3 og Regional plan for areal og transport Oslo og Akershus - videreført i Samferdselsstrategi for Viken 2022-33. hvor økning i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gåing.

Kort om prosjektet

  • Sikre fremkommelighet for buss i Langhusveien og Kirkeveien fram til Ski stasjon.
  • Kirkeveien skal omdannes til en bygate, med fremkommelighet for syklister og gående..
  • Planforslaget er basert på vedtatt områdeplan for Ski sentrum og prinsippene i «Plan for hovedgatenettet i Ski by».
  • Skal utbedre fv. 152 Kirkeveien mellom Jernbaneveien og Langhusveien, der en ny rundkjøring skal samle all trafikk i Kirkeveien x Langhusveien x Sanderveien.
  • Kollektivfelt i Langhusveien fra holdeplass Ski sykehus til det nye krysset og videre på Kirkeveien.
  • Etablere bussholdeplass (kantstopp) ved Ski skole.
  • Alle eksisterende direkteavkjørsler fra Kirkeveien og to direkteavkjørsler fra Langhusveien stenges og erstattes med nye adkomster.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Viken fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078