Brufølgetjenesten privatiseres ikke

- Ny organisering og vårt ansvar som veg- og trafikkforvalter gjør det riktig å beholde tjenesten i etaten inntil videre, sier vegdirektøren.

Det legges opp til at brufølgerne skal ha samme krav til kompetanse som prosjektet har lagt til grunn for private.
Det legges opp til at brufølgerne skal ha samme krav til kompetanse som prosjektet har lagt til grunn for private. Foto: Frode Tellevik
Publisert Oppdatert

Ingrid Heggebø Lutnæs ved Trafikant og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen. Hun er prosjekteier for prosjektet som har jobbet med privatisering av brufølge.

– Under prosessen har vi avdekket ulike sider ved den etablerte praksisen som det er behov for å rydde opp i. Dette gjelder krav til kompetanse, opplæring og enhetlige rutiner for gjennomføring av tjenesten, sier hun.

Det er vegnett.no som melder saken. Brufølgetjenesten i Statens vegvesen har en kostnad på rundt 22 millioner kroner.

– Tjenesten skal selvfinansieres ved at vi tar betalt for faktiske kostnader. Underveis i arbeidet har det kommet fram at gebyr for dette i mange tilfeller ikke har blitt innkrevd. Fra neste år vil transportørene bli fakturert for brufølgetjenesten, sier Lutnæs.

En fordel med å beholde oppgaven i Vegvesenet, skal være at etaten får bedre kontroll med utøvelsen av tjenesten. Statens vegvesens rolle som veg- og vegtrafikkforvalter blir framover altså ivaretatt av interne brufølgere.

Det legges opp til at de skal ha samme krav til kompetanse som prosjektet har lagt til grunn for private.

Med dagens begrensninger i teknologiske løsninger, er lokalkunnskapen i Vegvesenet om veger og bruer innenfor avgrensende geografiske områder, avgjørende for sikkerheten.

– Tunge og lange kjøretøy i fart har lang stopptid og et kjøremønster som krever mye trafikkregulering/stopping av trafikk. Det er stor risiko for infrastruktur og trafikksikkerhet hvis brufølge ikke gjøres riktig, understreker Lutnæs.

I dagens forskrift står det at den som skal være brufølger må være tjenestemann i Statens vegvesen. Arbeidet legges til divisjon Transport og Samfunn i Statens vegvesen sin nye organisasjon etter årsskiftet.