Dale setter ned foten

Samferdselsminister Jon Georg Dale har besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere / kutte i pakken for å unngå bompengeøkning.

Håndteringen av økte kostnader i enkeltprosjekter og/eller inntektssvikt på grunn av en
samlet reduksjon i trafikken vil være kutt i porteføljen.
Håndteringen av økte kostnader i enkeltprosjekter og/eller inntektssvikt på grunn av en samlet reduksjon i trafikken vil være kutt i porteføljen. Foto: Silje Christine Alvsaker / Statens vegvesen
Publisert

I et brev til Vegdirektoratet med kopi til Nye Veier i mai setter samferdselsministeren ned foten for å øke bompengene i situasjoner hvor det oppstår en ubalanse mellom inntektene og kostnadene i de lokalt vedtatte bompengepakkene.

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, sier Dale i en pressemelding.

For få lokale bidrag

Bompengepakker inneholder en portefølje av ulike samferdselsprosjekter som finansieres med statlige og i noen ytterst få tilfeller lokale bidrag i tillegg til bompenger.

Prosjekter må tas ut

– Når det oppstår en ubalanse mellom inntektene og kostnadene i de lokalt vedtatte bompengepakkene, har vi sett tilfeller der man lokalt har ønsket å enten øke bompengesatsene eller utvide bompengeperioden. Vi strammer nå inn på adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Opplegget vil i praksis innebære at hvis inntektene svikter eller kostnadene øker, må prosjekter tas ut av pakken dersom ikke prosjektene nedskaleres eller kostnadene ved disse reduseres. Det er ikke aktuelt å øke bompengene i slike situasjoner, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Slutt på reviderte pakker for å dekke inn økte kostnader

Det betyr at det ikke lenger vil være aktuelt å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk enn forutsatt.

– Dimensjoneringen på bompengepakkene må tilpasses den faktiske inntektsstrømmen. Man må derfor lokalt heller redusere kostnadene fremfor å øke bompengene. Jeg vil på vegne av staten vil legge vekt på dette i forhandlinger og reforhandlinger om byvekstavtalene, sier Dale.'

– De nye føringene betyr at bilistene ikke blir belastet med en generell økning av bompengetakstene om det ikke lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i pakkene. Vi ser allerede nå byområder der det er manglende samsvar mellom inntektene og kostnadene på prosjektene i porteføljen. I disse avtaleområdene bør man allerede nå ta inn over seg at det ikke vil være adgang til å øke inntektssiden, og dermed heller starte arbeidet med kostnadsreduksjoner i prosjektene eller kutte helt ut prosjekter man kan klare seg uten eller ikke har råd til, sier samferdselsministeren.

Brevet avsluttes slik:

Det legges med andre ord til grunn at dagens bompengesatser i byene som har inngått byvekstavtale er et tak på hvor høyt bompengenivået kan være. Kostnadsreduksjoner i porteføljen som bidrar til å frigjøre ressurser kan dersom det er balanse mellom inntekter og utgifter også bidra til å senke bompengenivået.